Ohjeistusta ja tietokortit ojien kunnostuksesta

0

Aloitin projektiharjoittelijana Ojat Kuntoon- hankkeessa 15.1. Harjoitteluni aiheena on hankkeen osatehtävä 4- vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet. Hankkeessa esille nousseista kunnostukseen liittyvistä ongelmista ja hyvistä käytännöistä laaditaan raportti. Ongelmien ratkaisuista ja niiden kautta toimivaksi havaituista toimenpiteistä tullaan muodostamaan myös tiivistettyä ja selkeää ohjeistusta palvelemaan maan- ja metsän omistajia sekä kaikkia, joita asia läheisesti koskee.

Raportissa keskitytään hyviin käytäntöihin ja löytämään hankkeessa kootusta materiaalista keskeisimmät asiat. Ojien ja vesistöjen kuntoon ja kunnostukseen liittyy usein tapauskohtaisia, mutta varsin yleisiä ongelmia, joiden hoitoon ja parannustoimenpiteisiin on halu löytää edullisia ja maanomistajia hyödyttäviä ratkaisuja. Samat ratkaisut palvelevat usein eri tavoitteita, kuten vesiensuojelua, maanviljelyä, metsätaloutta, riistanhoitoa ja luonnon monimuotoisuutta.

Tavoitteena on myös laatia tiiviisti ja yksiselitteisesti kerrotut ohjekortit joita voidaan hyödyntää jatkossa kortin kuvausta vastaavissa tilanteissa. Ohjekortti toimisi ihanteellisesti yksinkertaisena ohjenuorana ongelmatilanteissa, ja sen avulla päästäisiin alkuun ongelman poistamiseksi vesiensuojelurakenteessa. Keskeisenä tavoitteena on ratkaisukeskeisyys ja käyttäjälähtöisyys. Parhaimmillaan oikeilla ratkaisuilla voidaan löytää vesiensuojelukohteille mahdollisimman kustannustehokas toimintamalli.

Taina Raudaskoski
Opiskelija- Hämeen Ammattikorkeakoulu
Ympäristösuunnittelija- Kestävä kehitys

Leave A Reply