Uudella HAMK:n ja Celian kirjastojen yhteistyöllä edistetään tasaveroisia opiskelumahdollisuuksia

0

 

Jokaisen yksilön yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada palveluja, kouluttautua ja tehdä töitä pidetään Pohjoismaissa loukkaamattomina oikeuksina. HAMKin kirjasto- ja tietopalvelut on aloittanut yhteistyön Celian kanssa maaliskuun 2016 alusta alkaen. HAMKin kirjaston asiakkaana sinulla on mahdollisuus päästä Celian tarjoamien palveluiden käyttäjäksi. Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa.

Saavutettavassa korkeakouluympäristössä jokainen korkeakouluyhteisön jäsen pystyy ominaisuuksistaan riippumatta toimimaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vuonna 2015 voimaan astunut Yhdenvertaisuuslaki edellyttää koulutuspalvelujen tarjoajan näkulmasta asianmukaisten ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavien kohtuullisten mukautusten tekemistä yksilön toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. Saavutettavuuden toteutumista voi pitää erityisen tärkeänä niiden korkeakouluyhteisön jäsenten kannalta, joilla on jokin opiskelua tai työn tekemistä vaikeuttava haitta tai vamma. Kirjastoille ja informaatiopalveluille näiden yhdenvertaisuutta edistävien arvojen kunnioittamista pidetään tärkeinä tavoitteina.

YTHS:n korkeakouluopiskelijoille 2012 toteuttamassa tutkimuksessa (Kunttu & Huttunen 2012) opiskelijoista viidellä prosentilla oli todettu oppimisvaikeus tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma. Ammattikorkeakouluissa opiskelevilla naisilla oppimisvaikeuksia oli useammin kuin muilla (7,3 %). Tavallisimmin oli kyse lukivaikeudesta (73 %), mutta esiin nousivat myös tarkkaavaisuushäiriöt, Aspergerin oireyhtymä sekä erilaiset aistivammat. Johanna Penttilän (2012) tutkimuksen mukaan korkeakouluissa haasteena on etenkin lukihäiriöisten sekä mielenterveyden ja jaksamisen kanssa kamppailevien opiskelijoiden huomiointi. Tarkasteltaessa pelkästään HAMKn opiskelijoiden haasteita ja erityisen tuen tarpeita opintojen ohjaajien raportoimana, nousevat lukivaikeudet silloinkin esiin (Yletyinen Helka, 2015 Opiskelijoiden haasteet ja erityisen tuen tarpeet Hämeen ammattikorkeakoulussa, julkaisematon opinnäytetyö, Ammatillinen erityisopettajankoulutus). Oppimisvaikeudet hidastavat oppimista sekä haittaavat opittavan aineiston omaksumista ja hahmottamista. HAMKn lukivaikeuksista kärsiville henkilöille on jatkossa tarjolla saavutettavampia kirjallisuusaineistoja oppimisen tueksi.

HAMKin kirjasto- ja tietopalvelut aloittivat yhteistyön Celian kanssa maaliskuun 2016 alusta alkaen. Celian palveluihin on käyttöoikeus kaikilla, jotka eivät vamman, sairauden tai muun toimintaesteen vuoksi voi lukea painettua tekstiä. Lukemisesteen syynä voi olla esimerkiksi heikentynyt näkö, näkövamma, lukivaikeus, oppimisvaikeudet, kielellinen erityisvaikeus, kehitysvamma, cp-vamma, ms-tauti, lihastaudit, afasia, keskittymis- tai muistivaikeudet, mielenterveysongelmat, heikentynyt lihaskunto, reuma, Parkinsonin tauti tai esimerkiksi toipilasaika. Valtaosalla Celian asiakkaista on lukivaikeus ja kolmanneksella on näkövamma.   Celian kirjojen käyttö on tarkoituksenmukaista aina, kun henkilöllä on jokin lukemisen este, jolloin tavallisen kirjan lukeminen on hankalaa tai mahdotonta. Lukemisen este voi olla väliaikainen, esimerkiksi tapaturman aiheuttama vamma tai pitkäaikainen sairaus. Celian asiakkaaksi pääset HAMKin kirjaston kautta, jossa aloituskeskustelun avulla käydään läpi lukemisesteesi sekä tehdään tunnukset Celianetiin ja opastetaan Celian palvelujen käytössä.

Celianetissä on valikoima korkeakoulujen kurssikirjoja sekä muuta kirjallisuutta äänikirjoina. Celia välittää ja tarvittaessa myös tuottaa kirjallisuutta saavutettavassa muodossa. Celian kurssikirjoista suurin osa on DaisyTrio-kirjoja, joissa on koneäänen lisäksi teksti. Celian kautta saa myös asiantuntemusta erilaisten dokumenttien ja materiaalien saavutettavampaan muotoon muuntamisessa. Esimerkiksi RoboBraille-palvelussa, voidaan muuntaa melkein mikä tahansa aineisto ääneen luetuksi. RoboBraille on tanskalaisten  Lars Ballieu Christensenin ja Svend Thougaardin kehittämä palvelu, jossa aineisto ladataan www-palveluun ja palautetaan ääneen luettuna versiona takaisin asiakkaalle.

HAMKssa tietoa Celian palveluista tullaan jatkossa tarjoamaan mm. osana opiskelijoiden kirjastopalveluihin ja tiedonhakuun perehdyttämistä. Lisäksi jo tulevan kevään aikana tullaan järjestämään asiasta työpajoja opoille ja kuraattoreille sekä asiasta kiinnostuneille opettajille osana Osaaminen ratkaisee -hanketta. Saat lisätietoa palveluista ja Celia-asiakkuuksista HAMKin kirjastojen toimipisteistä.

Merja Saarela, MATEC -tutkimusryhmän vetäjä
Asta Ojala, tietopalvelusihteeri

Leave A Reply