Harjoittelijana henkilöstöhallinnossa

0

Suoritin tradenomitutkinnon työharjoittelun erään keskisuuren teknologiateollisuuden yrityksen henkilöstöhallinnon osastolla. Työtehtäväni olivat monipuolisia, erilaisissa henkilöstöhallinnon prosesseissa avustamista. Sen lisäksi pääsin harjoittelemaan myös asiakaspalvelua ja muita toimistotehtäviä. Pääasiassa työtehtävissäni vastasin uusien henkilöiden lisäämisestä, henkilötietojen päivittämisestä, ajankohtaisesta uutisoinnista sekä uusien tapahtumien, koulutusten ja tiedostojen lisäämisestä intraan. Lisäksi kirjoitin paljon sisäisiä ohjeistuksia erilaisiin aiheisiin, kuten työturvallisuuteen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä erilaisiin käytännön toimintoihin liittyen.

Monipuolisia tehtäviä henkilöstöhallinnossa

Yrityksessä, jossa olin harjoittelijana, henkilöstöosasto vastasi kaikista henkilöstöasioihin liittyvistä osa-alueista. Osasto oli pieni, joten siellä ei juurikaan ollut tiettyihin aihealueisiin erikoistuneita työntekijöitä. Huomasin, että työtehtävät olivat siten todella laajalta alalta, monipuolisia ja erityyppisiä. Opin myös, että työhön sisältyy myös ikävämpiä tehtäviä, kuten hankalien työsuhdeasioiden hoitamista (esim. työntekijän työkyvyn muutokset). Lisäksi opin, että henkilöstöosasto tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien yrityksen osastojen ja erityisesti esimiesten kanssa, ja toimi viestinviejänä yrityksen henkilöstön ja johdon välillä.

Yrityksessä henkilöstöosasto vastasi mm. seuraavista asioista:

  • Rekrytointi: Henkilöstöosasto vastaa rekrytointi-ilmoitusten laadinnasta, julkaisusta eri kanavissa sekä työhaastattelujen organisoinnista ja tukemisesta.
  • Henkilöstösuunnittelu ja työn organisointi: Henkilöstöosasto laatii henkilöstösuunnitelman eli varmistaa, että oikea määrä oikeita ihmisiä on oikeissa tehtävissä. Lisäksi henkilöstöosasto määrittelee yhdessä esimiesten kanssa osastojen välisiä sekä osastojen sisäisiä rooli- ja vastuunjakoja sekä vastaa organisaatiorakenteesta.
  • Työsuhdeasiat: Työsuhdeasioihin kuuluvat mm. työsopimukset, palkkausjärjestelmä, työehtosopimusten ja työelämän lakien toteutumisen varmistaminen, työajat, vuosilomat, työntekijöiden työkykyyn liittyvät asiat, eläkeasiat sekä yhteistoiminta.
  • Esimiesten tukeminen: Henkilöstöosasto tukee esimiehiä sekä heidän päivittäisessä toiminnassaan, että erityisesti haastavissa tilanteissa ja vastaa esimiestyöskentelyn yleisistä linjauksista ja kehittämisestä.
  • Henkilöstön kehittäminen: Henkilöstöosasto tukee ja valvoo osaamisen kehittämisen suunnitelman toteutumista ja suunnittelee sekä organisoi koulutuksia ja perehdytyksiä sekä vastaa koulutusanomusten hyväksynnästä.
  • Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin: Henkilöstöosasto ylläpitää yhteistyösuhteita esimerkiksi henkilöstöetuihin ja työterveyshuoltoon liittyen.
  • Työhyvinvointi: Henkilöstöosasto laatii työhyvinvointisuunnitelman, johtaa yrityksen virkistystoimikuntaa ja osallistuu palkitsemisen sekä työsuhde- ja vapaa-ajan etujen suunnitteluun ja toteutukseen. Osana työhyvinvointisuunnitelmaa laaditaan myös mm. varhaisen välittäminen malli sekä päihdeohjelma.
  • Työsuojelu: Henkilöstöosasto vastaa työterveyshuollon toteuttamisesta ja yhteydenpidosta työterveyshuoltoon yrityksen johdon päätösten mukaisesti. Henkilöstöosaston tulee myös tuntea aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja varmistaa osaltaan sen toteutuminen.
  • Sisäinen viestintä: Henkilöstöosasto vastaa intran päivittämisestä sekä sisäisten tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien laatimisesta niin, että tiedot saavuttavat koko henkilöstön.

Mitä harjoittelu opetti?

Harjoittelu opetti henkilöstöhallinnon osa-alueiden ja prosessien lisäksi erityisesti vuorovaikutus-, priorisointi- ja organisointitaitoja. Sen lisäksi englannin kielen käyttäminen sekä kirjallisesti, että suullisesti lisäsi varmuuttani käyttää kieltä työelämässä. Uskon, että harjoittelusta ja oppimistani asioista on hyötyä myös tulevaisuudessa. Myös silloin, jos en koskaan tulisikaan työskentelemään suoraan henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Leave A Reply