Projektityöskentely Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen kanssa

0

Aivoterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia (Aejmelaeus ym., 2022) ja aivoterveydestä huolehtimalla voidaan ennaltaehkäistä monia sairauksia, muun muassa muistisairauksia. (Muistiliitto, n.d.) Aivojen hyvinvoinnin palikat koostuvat terveellisestä ravitsemuksesta, monipuolisesta liikunnasta, aivojen säännöllisestä aktivoinnista sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisystä. Musiikki aktivoi laajasti tiedonkäsittelytoimintoja. (Antikainen ym., 2019) Lisäksi musiikki voi vähentää kipua, alentaa verenpainetta ja vähentää stressiä. (Aivoliitto, 2018) Joten joskus paras lääke saattaakin olla musiikki.

Oman elämäni sävelet – musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena on kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on jakaa tietoa musiikin vaikutuksesta ikääntyneiden ja muistisairaiden hyvinvointiin. Hanketta hallinnoi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ja rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). (Musiikki ja muisti, 2021) Hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden projektiryhmä osallistui hankkeeseen yhdessä Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen kanssa. Projektiharjoittelun tarkoituksena on tukea hankkeen tavoitteita ja tuottaa seitsemän videota sosiaaliseen mediaan aiheeseen liittyen. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys julkaisee videot sosiaaliseen mediaan tilille @musiikki_ja_muisti Aivoviikolla 11.–17.3.2024.

Projektiryhmän toiminta

Projektiryhmä kokoontui ja aloitti työskentelyn perehtymällä aiheeseen itsenäisesti. Projektiryhmän kesken tehtiin rooli- ja työnjako ja pidimme myös aloituspalaverin tilaajan (Kanta-Hämeen Muistiyhdistys) kanssa. Palaverissa kuulimme tilaajien toiveet hankkeen sisällöntuottoon liittyen, minkä pohjalta lähdimme toteuttamaan projektia. Tilaajat antoivat hyvin laajat mahdollisuudet sisällöntuotolle. Projektiryhmä lähti ideoimaan videoiden teemoja ja lopulliset teemat päätettiin ryhmän kesken. Teemat esiteltiin tilaajille, ja ne hyväksyttiin. Seuraavaksi lähdimme jakamaan työtehtäviä ryhmän kesken ja sovimme, että jokainen tekee yhden videon Aivoviikolle.

Työnjaon jälkeen sisällön toteutus tehtiin itsenäisesti ja työnteon lomassa ryhmä jakoi mielipiteitä ja osaamistaan toisille. Jaoimme ryhmäläisten kesken myös työn kirjallista osuutta, jonka toteutus eteni läpi projektin. Ryhmäläiset pitivät huolta, että työt tulevat ajallaan tehtyä. Pyrimme siihen, että kaikilla olisi saman verran tehtävää ja aikataulussa pysytään. Viikoittaisissa tapaamisissa kävimme läpi, mitä ryhmäläiset ovat saaneet aikaiseksi ja seurasimme etenemistä. Lisäksi meillä on ollut käytössä WhatsApp-ryhmä, jossa ryhmän välinen viestinä toteutui. Olemme tavanneet Muistiyhdistystä useamman kerran projektin aikana ja heiltä olemme kysyneet, jos on ollut jotain epäselvää.

Kokemukset projektista

Projektiryhmän mielestä aihe on tärkeä, ja se on tehnyt työnteosta merkityksellistä ja mielenkiintoista. Sisällön tuoton vapaus koettiin mielekkääksi ja toimivaksi. Nyt katsellessa projektityötä taakse päin, olemme tuottaneet seitsemän somepostausta Aivoviikolle ja lisäksi kirjoittaneet kirjallisen osuuden työstä. Projektitoiminta menetelmänä oli uusi kaikille opiskelijoille, ja harjoittelu toi paljon uusia työkaluja opintoihin ja työelämään. Tiimissä työskentely toi monta aivoparia yhteen, jolloin mahdollisuudet vaikuttavaan lopputulokseen aiheen tiimoilta kasvoi. Projektiryhmä tiedostaa kehitettävät osa-alueet jatkoon. Aiheeseen on ollut mukava perehtyä ja olemme tyytyväisiä kaikkeen opittuun.

Lämmin kiitos Kanta-Hämeen Muistiyhdistykselle ja vastaavalle opettajallemme!

 

Kuva: Henna Passoja


Kirjoittajat

Sairaanhoitajaopiskelijat Henna Passoja, Laura Riikonen ja Riia Uotila

Ohjaava opettaja

Henna Tyni

Lähteet

Aejmelaeus, R., Hartikainen, K., Kaila, K., Keltto, T., Korkeila, J., Larivaara, M., Lisko, I., Lähteenkorva, S., Ojanen, V., Pyykkö, M., Ristikari, T., Sajaniemi, N. & Unkila, K. (2022). Kansallinen aivoterveysohjelma. Inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta. https://www.aivoliitto.fi/site/assets/files/22541/inhimillisesti_kestava-_aivoterveytta_tukeva_yhteiskunta_saavutettava.pdf

Aivoliitto. (2018). Musiikki antaa aivoille siivet. https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/mieli/musiikki-antaa-aivoille-siivet#6afb2286 

Antikainen, R., Havulinna, S., Hänninen, T., Kivipelto, R., Kulmala, J., Laatikainen, T., Lehtisalo, J., Lindström, J., Ngandu, T., Paajanen, T., Peltonen, M., Rauramaa, R., Strandberg, T., Soininen, H., Solomon, A. & Tuomilehto, T. (2019). FINGER-elintapaohjelma-toimintamalli kognitiivisen toimintakyvyn tukemiseen. Lääkärilehti 4/2019., s. 184. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137672/SLL42019-183.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muistiliitto. (n.d.) Aivoterveys. https://www.muistiliitto.fi/fi/aivot-ja-muisti/aivoterveys

Leave A Reply