Digitaalisesti tuettua perhekeskeistä hoivaa- ja hoivan mallia

0

OLEMME SEITSEMÄN SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAA JA TEIMME PROJEKTITYÖN HÄMEENLINNAN KAUPUNKIHANKKEELLE.

HAMK:n projektiharjoittelussa pääsimme tutustumaan Jopa (joustava palvelu) hankkeeseen, sekä tekemään haastatteluja ikääntyneiden omaisilta käytetystä Vivago –hoivateknologiasta.

Projekti

Hamkissa meillä terveysalan opintoihin kuuluu osallistuminen erilaisiin projekteihin. Projektit tulevat yleensä tilaajilta ja tällä kertaa saimme osallistua Hämeenlinnan kaupunkihankkeeseen. Projektimme koostuu Hämeenlinnan kaupungin Pysyvä koti – muuttuvat palvelut- hankkeen osa-alueesta. Hämeenlinnan kaupungin hankkeessa tavoitteena on kehittää asumisen ja hoivan yhdistämisen konsepteja, jotka sopivat kehittyvän välimuotoisten palvelujen normiohjaukseen ja valvontaan. (1.)

Hanke nähtävissä: https://www.hamk.fi/projektit/pysyva-koti-muuttuvat-palvelut/

Hämeenlinnan kaupunki hankkeessa on kyse tutkimus- ja kehittämistyöstä, jossa toteutetaan digitaalisesti tuettua perhekeskeistä, hoiva ja hoidon mallia asumisyksikössä. Meidän projektimme tarkoituksena oli perehtyä kotiin vietävään teknologiaan sekä selvittää omaisten haastattelujen avulla teknologian käytettävyydestä ja soveltuvuudesta hoiva-alan työhön ja palveluasumiseen.

Lammin Pellavakoti

Lammin Pellavakoti on kaupungin yksikkö, joka on 42 yksittäistä asuntoa sisältävä kokonaisuus, joka tarjoaa erilaisia hoiva- ja asumispalveluita ikäihmisille. (2.) Palveluvalikoimaan kuuluvat kotihoito, päivätoiminta sekä tehostettu palveluasuminen. Tulevaisuuden tavoitteena heilläkin on, että ikääntyvillä asiakkailla olisi mahdollisuus asua ja elää samassa elinympäristössä, elämänsä loppuun saakka, riippumatta palveluntarpeesta. Hoivateknologia voisi olla tässä avainratkaisu.

Projektissa pääsimme tutustumaan hyvinvointiteknologian tuotteisiin Lammin Pellavakodissa. Hoivakodissa on käytössä Vivagon älyteknologiaa, jonne osa projektin jäsenistämme meni käymään. Saimme Pellavakodin yhteistyöhenkilöltämme Miia Lehikoiselta muutaman asukkaan omaisen yhteystiedot, joita pääsimme myös haastattelemaan projektiimme. Älyteknologian avulla omaiset ovat saaneet läheisestään reaaliaikaista hyvinvointitietoa ja ovat päässeet osalliseksi omaisensa arkea. Kokemuksista saimme tietoa haastattelemalla omaisia.

Kuva: Hanna-Riikka Ahonen. Lammin Pellavakoti.

Mikä on Vivago?

Vivago on Suomalainen turvapalveluiden edelläkävijä. Yritys tuottaa markkinoille laadukasta turvaa tuottavaa älykästä teknologiaa hoitoalalle. Vivagon ainutlaatuiset ja patentoidut ratkaisut on palkittu useilla kansainvälisillä tunnustuksilla. Innovatiiviset ratkaisut kattavat koko hoivaketjun – kotihoidosta, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja kuntoutukseen. (3.) Eli Vivagon terveysteknologia kerää terveystietoja ja muutoksia asiakkaan hyvinvoinnissa. Terveysteknologia reagoi terveysmuutoksiin ja tekee hälytyksen järjestelmään.

Kuva: Hanna-Riikka Ahonen. Vivago mobiilisovellus.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että ikääntyvillä asiakkailla olisi mahdollisuus asua ja elää samassa elinympäristössä, elämänsä loppuun saakka, riippumatta palveluntarpeesta.

 

 

Digitaalisesti tuettua perhekeskeistä hoivaa ja hoivan mallia

Vivagon tuoteperheeseen kuuluu muun muassa Vivago DOMI -älyturvapuhelin sekä Vivago MOVE.

Vivago DOMI tukee turvallista ja itsenäistä asumista kodin ympäristössä. Vivago DOMI toimii samoin tavoin kuin normaali turvapuhelin, mutta hälyttää myös automaattisesti tarvittaessa apua sekä kerää tietoja reaaliaikaisesti käyttäjän hyvinvoinnista. DOMI oppii tuntemaan käyttäjän vuorokausirytmin niin hyvin, että osaa reagoida muutoksiin käyttäjän hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä. Palvelun lähettämät hälytykset voidaan ohjata suoraan esim. omaiselle, joten kotona asuminen entistä pidempään olisi turvallisempaa ja luotettavampaa. Tuotteessa on hälytyspainike sekä kellossa että turvapuhelimessa. Automaattinen hälytys laukeaa esimerkiksi tilanteissa, joissa kotona asuva ei pysty itse kutsumaan apua kuten tajuttomuus sekä hyvinvointitiedot voidaan jakaa myös omaisen puhelimeen tai tablettiin. Hienona yksityiskohtana on integroitavuus muihin hälyttimiin esim. liesivahti. (4.)

Kuva: Hanna-Riikka Ahonen. Vivago Move.

Vivago MOVE taas on suunnattu aktiivisemmin, myös kodin ulkopuolella liikkuvalle ihmiselle. MOVE seuraa kellon käyttäjän hyvinvointia ja terveydentilaa. Kello seuraa käyttäjää reaaliajassa ja lähettää automaattisia ilmoituksia ja hälytyksiä, jos käyttäjän hyvinvoinnissa tapahtuu muunnoksia. Ilmoitukset muutoksista ja terveydentilasta on myös mahdollista jakaa omaisille. Käyttäjän voi myös paikantaa kellon avulla, jos terveydentilassa tapahtuu jotain muutoksia. Palvelun avulla voi saada myös reaaliaikaista tietoa unesta ja sen määrästä, aktiivisuudesta sekä vuorokausirytmistä. (4.)

Kuva: Hanna-Riikka Ahonen. Vivago aktiviteettikäyrät.
Kuva: Hanna-Riikka Ahonen. Vivago mobiilisovellus, vuorokausirytmi.

Vivagon käyttäjät näkevät reaaliaikaista tietoa ja hyvinvointiraportin mobiilisovelluksesta. Hoitohenkilökunta ja omaiset näkevät hyvinvointiraportin sekä reaaliaikaisen analyysin, joka auttaa diagnoosin tekemisessä sekä hoitopolun ja lääkityksen muutosten seurannassa. (3.)

Projektin eteneminen

Projekti alkoi yhteisellä palaverilla tilaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Projekti keskittyi alkuun teoreettisen tiedon hankintaan eli tutustuimme joustavaan palveluasumiseen sekä Vivagoon ja heidän kehittämiin hyvinvointiteknologian tuotteisiin. Tehtäväjaot sovimme yhdessä. Osa projektityön jäsenistä meni käymään Pellavakodissa ja pääsivät näin tutustumaan asukkaisiin sekä näkemään kuinka Vivago toimii palvelukodissa. Haastattelimme yhteensä kahta omaista ja näiden haastattelujen pohjalta saimme tehtyä yhteenvedon siitä, millaisena he kokivat Vivago-teknologian arjessa, millä lailla tämä helpottaa heidän tiedonsaantiansa sekä mitä informaatiota omaiset haluaisivat.

Tulosten perusteella teimme käyttäjäkokemuksista koosteen palveluntilaajalle, joka sai arvokasta tietoa käyttökokemuksista ja näkemyksiä, miten hoivateknologiaa voisi kehittää hoiva-alalle.

Projektiin kuului myös projektiraportin huolellinen täyttäminen. Projektiraportti löytyy blogin lopusta, QR-koodin takaa.

Haastattelujen yhteenveto

Haastatteluihin saatiin projektin tiimoilta kaksi henkilöä ja haastattelut toteutettiin puhelimitse vallitsevan koronatilanteen ja etäisyyksien vuoksi. Haastattelut kestivät keskimäärin 30 min. Tutkimukseen osallistuvat olivat saaneet vasta edellisen viikon loppupuolella laitteen, ja käyttäjätunnuksien saaminen oli mennyt projektityön viimeisen viikon alkuun. Haastateltavien omaisilla oli ollut aikaisemmin käytössä perusmallin turvaranneke, puhelin ja televisio, mutta ei muita teknologian uudempia laitteita. Käyttökokemuksia ei ollut vielä ehtinyt muodostua, koska käyttöönotto tapahtuu juuri, kun projekti on päättymässä. He kuitenkin odottivat, että saisivat enemmän tietoa omaistensa vuorokausirytmistä, koska se on aiheuttanut perusarjessa haasteita. Siitä, kuinka hankalaa tai helppoa laitteen käyttö ja tilastojen seuraaminen on, ei ollut kokemusta vielä. Kuitenkin omaisilla on ollut turvaranneke entuudestaan, joten sen käyttäminen ei aiheuta ongelmaa. Kiinnostusta oli myös saada tietoa yleisesti terveydestä, kuten mihin suuntaan omaisen terveydentila on muuttumassa. Ja pystyisikö tähän liittämään esimerkiksi tietoja etenevän sairauden tilasta tai muutoksista. Muita teknologian laitteita voitiin ajatella mm. etäyhteyden muodostamista netin välityksellä.

Haastateltavilla oli suuri mielenkiinto osallistua tähän projektiin, koska he halusivat tietoa omaisensa hyvinvoinnista ja olla osallisena kehittämässä apuvälinettä. Esille tuli myös ajatus mahdollisesta jatkoprojektista kyseisen laitteen osalta, koska nyt käyttöönotto tuli vasta projektin lopulla. Kiinnostusta oli myös tutustua tämän projektin kirjalliseen tuotokseen, kun se on julkaistu.

Osallistuminen projektiin oli mielenkiintoista ja mukavan haastavaa!

Raportti JOPA Vivago, on nähtävissä täällä:

Kiittäen, Satu Tieaho, Satu Säynäjäkangas, Henna Rytkönen, Hanna-Riikka Ahonen, Liisa Östring, Pauliina Raitanen, Jenni Kuparinen

 

Lähteet:

  1. Hämeenlinnan sosiaali- ja –terveyspalvelut. Ikäihmisten palvelut. Www-sivusto. Päivitetty 10.3.2022. Saatavilla: https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/
  2. Hämeenlinnan kaupunki. (n.d.) Lammin Pellavakoti. Haettu 1.4.2022 osoitteesta: https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/asuminen/palveluasuminen-ja-vanhainkodit/lammin-pellavakoti/
  3. Vivago. Www-sivusto. https://www.vivago.fi/yritys/arvot-ja-vastuullisuus/
  4. Vivago, www-sivusto, haettu 24.3.22, saatavilla: Vivago. (N.d). Anna hyvä elämä. https://www.vivago.fi/ratkaisut/yksityisasiakkaat/

Leave A Reply