Markkinointisuunnitelma

0

Markkinointisuunnitelma 

Markkinointi on tärkeä osa minkä tahansa yrityksen liiketoimintaa. Se auttaa potentiaalisia asiakkaita löytämään yrityksen ja sen palvelut ja sitä kautta parantaa yrityksen myyntiä. Markkinoinnin tueksi kannattaa tehdä markkinointisuunnitelma, joka määrittää miksi ja miten markkinointia tehdään. 

Markkinointisuunnitelmia on monia erilaisia, eikä ole vain yhtä tapaa tehdä sitä tehdessä on hyvä tiedostaa oman yrityksen resurssit ja tavoitteet. Tärkeintä suunnitelmassa on sen selkeä suunta ja yksinkertaisuus. Siinä on hyvä määrittää tavoitteet mahdollisimman selvästi mutta realistisesti. Tavoitteille on hyvä määrittää aikataulu, jolloin niihin pitäisi päästä. Esimerkiksi myynnin tehostaminen voi olla tavoitteena jollain tietyllä aikataululla ja on tehtävä suunnitelma sen toteuttamiseksi.  

Lähtökohta-analyysi 

Markkinointisuunnitelma koostuu/alkaa lähtökohtien analysoinnista. Siinä tarkoituksena on kartoittaa yrityksen sen hetkistä tilannetta erilaisten analyysien avulla. Yritysanalyysissä tulisi käydä yrityksen kokonaistilannetta läpi, kuten esimerkiksi yrityksen taloutta, markkinointia, tuotekehitystä, tuotantoa ja henkilöstöä. Markkina-analyysi käy läpi markkinointiin liittyvät kysymykset, kuten markkinamuutokset, ostokäyttäytymiset sekä markkinoiden tulevaisuuden näkymät. Kilpailija-analyysi selvittää yrityksen tilanteen muihin kilpailijoihin verrattuna. Siinä vertaillaan omaa tuotetta kilpailijan tuotteeseen totuudenmukaisesti, ja selvitetään, ollaanko kilpailijaa edellä vai jäljessä. Ympäristöanalyysi käy läpi tulevaisuuden näkymiä ja miten tilanne voi tulevaisuudessa muuttua. Esimerkiksi miten yritykseen vaikuttavat tulevaisuudessa muuttuvat taloustekijät, työvoimatilanne, lainsäädännöt tai politiikan vaikutukset alaan.  

Segmentointi 

Segmentointi on markkinointisuunnitelman toinen vaihe ja siitä puhutaan myös “kaiken alkuna”. Tärkeä osa segmentointia on kohderyhmän tai –ryhmien määrittäminen Mitä tarkemmin ja pienemmäksi ryhmäksi pystyy kohderyhmän määrittämään, sitä helpommin pystytään markkinointi kohdentamaan halutulle ryhmälle. 

Markkinointistrategia 

Markkinointistrategia määrittää keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Se esimerkiksi määrittää strategian millä halutaan kasvattaa myyntiä. Halutaanko lisätä valikoimaa tuotteissa vai halutaanko laajentaa asiakasryhmää.  

Tavoitteet 

Markkinoinnin tavoitteena on kasvattaa myyntiä ja hyvä markkinointisuunnitelman tekeminen on avain tuloksen kasvattamiseen. Markkinointisuunnitelman avulla huolehditaan siitä, että markkinointi kohdistetaan oikein. Se on strateginen prosessi, jossa on aina kehitettävää ja sitä on hyvä päivittää aina tarpeen mukaan. 

Tutustuimme Kylämäen Hevostilaan, jossa hevostoiminnan ja matkailupalveluiden lisäksi kasvatetaan broilereitaYrityksen markkinoinnin tavoitteena on lisätä myyntiä ja saada asiakkaita tasaisesti koko viikolle. Tällä hetkellä painopiste on viikonlopuissa ja arkipäivinä on hiljaisempaa. Viikonloppuisin tilalla järjestetään erilaisia kursseja ja leirejä, kun taas viikolla on ratsastustuntien aika. Yksi syy arkipäivien hiljaisuuteen on se, että ratsastuskoululla on vain harvakseltaan tunteja, sillä asiakkaita ei riitä joka päivälle.  

Tilan broilerikasvatuksen ja hevostoiminnan lisäksi matkailupalvelut ovat tuoneet mukanaan uusia asiakaskohderyhmiä. Yrityksen markkinointi on tätä myötä muuttunut työläämmäksi ja vaativammaksi.  

 

Mira ja Meri 

Lähteet: 

http://www.markkinointisuunnitelma.fi/markkinoinnin-merkitys 

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/toimiva-yrittaja/myynti-ja-markkinointi/ 

http://republica.fi/kohdentaminen-ja-segmentointi/ 

https://lehti.mma.fi/markkinointi/millainen-hyva-markkinointisuunnitelma 

https://www.bisneskoulu.fi/markkinointisuunnitelma/ 

https://matter.fi/markkinointisuunnitelma-on-game-plan/ 

Luettu 11.3.2020 

Haastattelu: 

Kylämäen Hevostila, Elina Kylämäki 26.2.2020 

Kuvat:

Kylämäen Hevostila

Leave A Reply