Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta maaseudun pk-yrityksen kasvumoottorina

0

TKI-toiminta saattaa kuulostaa maaseudulla toimivan pk-yrittäjän korvissa kalliilta, turhalta ja aikaa vievältä. Miten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa on järkevää toteuttaa? Millainen yritys todella hyötyy TKI-investoinneista? Entä millaista TKI-toiminta voi parhaimmillaan olla?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on Kanta-Hämeen yritysten kokenut TKI-kumppani, jonka tuoreimman tutkimustiedon ja osaamisen avulla on jo toteutettu monta menestyksekästä hanketta joiden tuloksia on hyödynnetty monialaisissa liiketoiminnoissa.

Mitä on TKI?

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta kehittää yritysten ja organisaatioiden osaamista, luo uutta tietoa ja tukee uusien teknologioiden hyödyntämistä liiketoiminnassa. TKI-toiminnan tärkeimpinä tavoitteina on yritysten tiedolla johtaminen sekä yrittäjien ja henkilöstön elinikäinen oppiminen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja tavoitteita noudattaen.

HAMK Smart -tutkimusyksikön TKI-toiminta keskittyy data-analytiikkaan ja digitalisaatioon. Myös HAMKin muissa tutkimusyksiköissä toteutetaan TKI-hankkeita mm. kestävän biotalouden, koulutuksen ja oppimisen, sekä tulevaisuuden teknologioiden parissa. TKI-hankkeiden toteutuksia ja tuloksia voivat olla mm. erilaiset teknologiaselvitykset ja käyttäjätutkimukset, pilotit, teknologia-roadmapit ja proof-of-concept -prototyypit. Miten tehtaan tuotantoa tai esimerkiksi säilörehun laatua tehostetaan tekoälyn avulla? Miten maanviljelijät voisivat pelloillaan edistää hiilensidontaa? Robotit poimimassa kasvihuoneen satoa?

Ensisijaisen tärkeää on hankkeen huolellinen valmistelu. On huomioitava mm. toteutuksen tarve, tavoite, tavoitteiden mittarit, toteuttajat, riittävä tietotaito, hyödynsaajat ja toteutuksen rahoitusmalli. TKI-hankkeisiin voi osallistua myös osatoteuttajana ja kumppanina, jolloin valmistelutyö ja hankkeeseen tarvittavat resurssit vähenevät huomattavasti. Tällöin yritys hyötyy pääasiallisesti uudesta tutkimustiedosta, verkostoista ja lisänäkyvyydestä, joita voi hyödyntää omassa liiketoiminnassa.

Kenelle?

Jokaisen maaseudun pk-yrityksen tulisi toimialasta riippumatta kehittää liiketoimintaansa kilpailukyvyn säilyttämiseksi, tehokkuuden lisäämiseksi, sekä muuttuvien markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Tutkimus, kehittäminen ja innovointi on osa yrityksen arkea. Kun yritys haluaa ottaa selkeän harppauksen liiketoiminnan edistämiseksi, tarvitaan usein ulkopuolista asiantuntijuutta, strategisia yhteistyökumppaneita sekä rahoitusta. Tarvitaan selkeä suunnitelma, tavoite ja mitattavia tuloksia.
On tärkeää, että yrityksellä on vahva tahtotila ajaa muutosta, selkeä tarve kehitykselle sekä riittävästi resursseja. Mitä enemmän hankkeessa on osatoteuttajia, sen paremmin resurssienkäyttöä voi jakaa arvokkaita verkoston tuomia muita hyötyjä unohtamatta. Rahoitusvaihtoehtoja on TKI-hankkeen tyypistä sekä hanketoimijoiden koosta ja alasta riippuen useampia. Myös omarahoitusosuuden ja hankkeen kokonaisrahoituksen määrä vaihtelee eri hankkeissa suuresti.

Hankkeiden suunnitteluun ja esimerkiksi rahoituksen hakemiseen kannattaa varata reilusti aikaa, neljästä kuukaudesta jopa vuoteen (riippuen esimerkiksi haettavasta rahoituksesta ja rahoituksiin liittyvistä haku- ja käsittelyajoista). TKI-toteutuksiin varataan tapauskohtaisesti useampi kuukausi tai jopa muutama vuosi. Hankkeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan aika ajoin ja hankkeen eri vaiheista on hyvä tiedottaa aktiivisesti. Hankkeelle kannattaa nimetä vähintään yksi vastuuhenkilö, joka vastaa suunnittelusta, tiedottamisesta sekä viestinnästä hankkeen muiden sidosryhmien kanssa.

Mistä lähteä liikkeelle?

Ensimmäistä TKI-hanketta käynnistettäessä, yritykset kaipaavat usein asiantuntijoiden apua mm. suunnittelussa, tarvittavien verkostojen luomisessa sekä esimerkiksi erilaisten hankerahoitusmallien arvioinnissa sekä rahoituksen hakemisessa. Hyvällä valmistelulla voidaan välttyä useilta virhearvioilta, ja toisaalta hankkeen hyötyjä voidaan maksimoida. Mikäli yritystä kiinnostaa osatoteuttajan rooli oman liiketoiminnan kannalta relevantissa hankkeessa, kannattaa selvittää alueen tutkimus- ja oppilaitosten, yrityskeskusten ja kuntien käynnissä sekä suunnitteilla olevat hankkeet olemalla yhteydessä em. toimijoihin matalalla kynnyksellä.

TKI-toiminnan hyödyt maaseudun pk-yritykselle

  • Ainutlaatuinen myyntivaltti ja kilpailuetu: Uudista tai kehitä kokonaan uusia tuotteita ja palveluita ja herätä uudenlaista mielenkiintoa asiakkaiden keskuudessa. Ole toimialasi edelläkävijä, muokkaa markkinoiden tarjontaa ja kysyntää. Luo yrityksellenne uutta immateriaaliomaisuutta, josta voi olla taloudellista hyötyä tulevaisuudessa.
  • Uutta rahavirtaa: Uudet tuote- ja palveluinnovaatiot voivat luoda kokonaan uusia tulonlähteitä yrityksellesi. Lisäksi TKI-toiminta voi herättää uudenlaisten asiakasryhmien, sijoittajien ja uusien yhteistyökumppanien kiinnostuksen. Myös erilaisten ulkopuolisten rahoitusten ja tukien hakeminen voi helpottua ja monipuolistua. Voitte lisäksi luoda innovaatioiden myötä yrityksellenne uutta immateriaaliomaisuutta, josta voi olla taloudellista hyötyä tulevaisuudessa.
  • Verkostot: Uudet, arvokkaat, TKI-hankeen myötä muodostuvat verkostot muiden yritysten, asiantuntijoiden, tutkimuslaitosten, yhdistysten, päättäjien sekä mm. loppukuluttajien kanssa kantavat pitkälle. Verkostot voivat hankkeesta riippuen ulottua myös kansainvälisille markkinoille, mikä avaa täysin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Verkostot moninkertaistuvat nopeasti, ja huomattavaa lisäarvoa tuovat tieto-taidon ja asiantuntijuuden lisääntyminen ja monipuolistuminen sekä yhteiskehityksen uniikit tulokset.
  • Yrityksen brändi, maine ja näkyvyys: Hyvin suunnitellut ja toteutetut TKI-hankkeet vahvistavat yrityksenne brändiä ja mainetta. Kehitystyö kertoo asiakkaillenne, että haluatte tarjota vain parasta, ja yhteistyökumppaneille, että olette alallanne pioneeri. Arvostetut yhteistyökumppanit hankkeissa lisäävät yrityksenne uskottavuutta ja näkyvyyttä entisestään. Uusista hankkeista, niiden vaiheista ja tuloksista saa runsaasti markkinoinnin ja myynnin tukena hyödynnettävää materiaalia. Yrityksenne näkyvyys myös moninkertaistuu ja saa täysin uudenlaisia kohderyhmiä hankepartnereiden tiedottaessa ja viestiessä hankkeesta omille verkostoilleen.

Esimerkkeihin HAMK Smart -tutkimusyksikön ja yritysten yhteistyöhankkeista, joista voi ammentaa ideoita mm. maaseudun liiketoiminnan kehittämiseksi, voit tutustua täällä.

Hanna Takala
Viestintä ja markkinointi / Boost Häme -hanke
HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Leave A Reply