Monialaista tutkimustyötä digitaalisuuden ja virtuaalitodellisuuden parissa

0

HAMK Smart -tutkimusyksikössä tehdään soveltavaa tutkimusta, joka esimerkiksi tukee liiketoimintaa, hyvinvoinnin organisaatioita ja ihmisten arkea muutosten ja alati kehittyvän digitalisaation keskellä. Tässä blogikirjoituksessa tutustutaan HAMK Smartin toimintaan digitaalisuutta ja virtuaalitodellisuutta tarkastelevan tutkimustoiminnan kautta.

Tapaan tutkijayliopettaja Jaana-Maija Koiviston HAMK Smartin tiloissa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella. Keskustelemme Koiviston ajankohtaisista tutkimus- ja hanketöistä.

Koiviston työ HAMK Smartissa on monialaista. Yhteistyötä tehdään niin muiden hamkilaisten kuin yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Esimerkiksi viime syksynä Koivisto teki Digitrail-hankkeessa tutkimusta, jossa kehitettiin sisältöä DigiTrail-mobiilisovellusta yhdessä nelosluokkalaisten kanssa. Yhteistyötä tehtiin koululaisten lisäksi muun muassa koodarin ja Lasten liikunnan tuki ry:n kanssa.

“Minusta on kiinnostavaa tehdä soveltavaa ja monialaista tutkimusta. Saan tehdä töitä niin sanotusti kädet savessa. Siinä oppii paljon käyttäjä- ja oppimiskokemukseen vaikuttavista asioista. Esimerkiksi teimme Digitrail-hankkeessa tutkimusta, jossa minä, Jerry HAMK Smartin koodari, Minna Lasten Liikunnan Tuki Ry:stä ja sairaanhoitajaopiskelijat olimme Aulangon metsässä tutkimassa mobiilisovellukset käytettävyyttä ja sinne luodun sisällön toimivuutta koululaisten näkökulmasta. Myös lapset otettiin mukaan tutkimukseen tekoon, mistä lapset olivat innostuneita” Koivisto kertoo.

Lisää tutkimuksesta voi lukea HAMK Unlimitedin artikkelista.

Tavoitteet ja kohderyhmät hanketyön keskiössä

Tällä hetkellä Koivisto työskentelee tutkimustyön ja YAMK-opetuksen ohella SotePeda 24/7-hankkeessa, jossa on keskiössä digitaalisuuden tutkiminen sote-ympäristössä. Hanketoteutukseen osallistuu yhteensä 24 korkeakoulua. Koivisto on vetäjänä työpaketissa Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä. HAMK on myös mukana Tulevaisuuden työ ja eettinen osaaminen -työpaketissa.

Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä -työpaketissa tavoitteena on kehittää monitoimijuuteen liittyvää osaamista, hyviä käytäntöjä kehittämisyhteisöjen yhteistyöstä ja uusia oppimissisältöjä.

”Hanketyössä on tärkeää osallistaa eri toimijoita heti alusta alkaen. Kansalaisia voi olla vaikea tavoittaa ja saada mukaan osallistumaan ja siksi onkin tärkeää tiedostaa, että he osallistuvat yleensä jonkin oman tavoitteen saavuttamiseksi. Ihmiset voivat tulla mukaan siis eri tavoitteista, mutta päämäärä eli hankkeen tavoite on yhteinen. Esimerkiksi korkeakoulun edustajalla voi olla tavoitteena uuden tiedon tuottaminen, kun taas kokemusasiantuntijalla toisten auttaminen. Hankkeen tavoitteet on tärkeää pitää vahvasti mukana kaikissa hankkeen vaiheissa”, Koivisto sanoo.

SotePeda 24/7 hankkeen Tulevaisuuden työ ja eettinen osaaminen -työpaketissa puolestaan pureudutaan eettisiin haasteisiin, jotka liittyvät digitaalisuuteen ja joita hankkeen kohderyhmät kohtaavat.

”Työpaketissa uudistetaan etiikan opetusta ja oppimista luomalla monialainen eettisen toiminnan oppimiskokonaisuus ja sisältöjä, jotka vastaavat tulevaisuuden työelämän uusiin osaamisvaatimuksiin”, Koivisto selittää.

Kohti yhä monialaisempaa yhteistyötä

Koivisto korostaa verkostojen merkitystä työssään.

”Verkostoja pitää hyödyntää paljon. Hyödynnän työssäni aiemmin hankkimiani verkostoja mutta verkostoni laajenevat myös uusien hankkeiden, HAMK Smartin ja koko muun HAMKin kautta.”

Tulevaisuudessa Koiviston työhön kuuluvat yhä useammin myös asiakas- ja yritysprojektit.

“Smartin kehitysprojekteihin on mahdollista lisätä tutkimustyötä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi kehitysprojektissa voitaisiin kehittää asiakkaalle virtuaalitodellisuustoteutus. Tutkimuksessa puolestaan voisi tarkastella vaikuttavuutta kuten sitä, miten toteutus vastaa siihen tarpeeseen, mihin se on kehitetty. Juuri nyt Smartissa kehitetään systemaattisesti tällaisia kehitys- ja tutkimustyön yhdistelmiä.”

Lisäksi yhteistyötä on luvassa yli tutkimus- ja toimialarajojen. Esimerkiksi HAMKin neljä tutkimusyksikköä tekevät jo nyt yhä enenevissä määrin yhteistyötä ja toteuttavat yhteishankkeita. Yhteistyö näkyy myös Koiviston työssä.

“Olen ollut nyt hieman yli vuoden HAMK Smartissa ja tehnyt töitä erityisesti hyvinvointiosaamisen yksikön kanssa. Todennäköisesti jatkossa teen talon sisällä yhä enemmän yhteistyötä eri tutkimus- ja koulutusyksiköiden kanssa.”

Koivisto näkee poikkitieteellisyyden ja monitoimijuuden vahvuutena.

“Maailma on monitahoinen. Pystymme ratkaisemaan kompleksisia kysymyksiä onnistuneemmin, kun teemme poikkitieteellistä yhteistyötä. Lisäksi esimerkiksi hankehakemuksia on helpompi saada läpi yhdessä kuin yksin.”

Koivisto jää parin kuukauden tutkimusvapaalle vuoden alussa. Tutkimus liittyy virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen hoitotyön koulutuksessa. Aineistoa on kerätty HAMKissa. Häntä kiinnostaa myös tutkijavaihto.

Keskustelutuokiomme lähenee loppua. Pohdin ääneen, että odotin – hieman ehkä stereotyyppisesti – tapaavani HAMK Smartin tiloissa vain ahkerasti koneitaan naputtavia koodareita.

“Tutkimusyksikkömme kasvaa koko ajan ja tilat käyvät sitä mukaa ahtaaksi. Osa koodareistamme muutti vähän aikaa sitten toiseen tilaan, mikä on vähän harmi”, monitoimijuudesta virtaa saava Koivisto pohtii.

SotePeda 24/7 – hankkeesta lyhyesti

Mitä? Hankkeessa on yhteensä 24 korkeakoulua ja se koostuu digi-soteaiheisista työpaketeista. HAMK koordinoi työpakettia 5 Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä ja lisäksi HAMK on mukana työpaketissa 6 Tulevaisuuden työ ja eettinen osaaminen. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Lue lisää hankkeesta.
Miksi? Digi-soteosaamisen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.
Milloin? Hanke toimii vuosina 2018-2020.

 

Inka Stormi

Kuva: Kanta-Hämeen yhteinen kuvapankki, joka on luotu DigiTrail-hankkeen puitteissa.

Leave A Reply