Kaikki voittavat moduuliprojektissa

0

Oivallisia oppimisen mahdollisuuksia syntyy hanketoimijoille, opiskelijoille ja opettajille, kun hanketoiminta yhdistetään koulutuksen opintomoduuliin. Hanketoiminnan ja koulutuksen yhdistäminen edellyttää huolellista etukäteissuunnittelua hanketoimijoiden ja opetushenkilöstön välillä.

Lukuvuoden moduuleja ja niissä toteutettavia projekteja suunnitellaan koulutuksesta riippuen puolisen vuotta ennen moduulin toteutusta. Suunnittelussa on osattava yhdistää vähintäänkin hankkeen ja opetuksen tavoitteet, odotettavat tulokset, aikataulut, resurssit sekä määritellä vastuut ja työnjako. Moduuliprojektin on oltava realistinen hankkeen, opetuksen ja opiskelijoiden kannalta. Rimaa ei kannata laskea liian alas tai nostaa turhan korkealle, sillä sopivat haasteet saavat opiskelijat innostumaan, tekemään ja oppimaan.

Omaan työnkuvaani kuuluvat HAMK Bio -tutkimusyksikön aluekehittämisen hankkeet sekä opetustehtävät kestävän kehityksen koulutuksessa. Hanketoiminnan yhdistäminen opetuksen moduuliprojekteihin on siten varsin tuttua. Kokemusteni mukaan hanke- ja opetustyön yhdistämisestä hyötyvät kaikki osapuolet; hanketoimija, opettaja ja opiskelijat. Hankeintegraatio parantaa sekä opettajan että opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutumista, kun mukana on kolmas osapuoli, joka on kiinnostunut heidän työstään ja odottaa työstä tuloksia. Hanke tuo uutta sisältöä ja tuoretta tietoa opetukseen ja haastaa hanketoimijaa kertomaan opiskelijoille hankkeesta ja sen tavoitteista ymmärrettävällä tavalla.

Projektinhallintataidot kehittyvät moduuliprojektin toteutuksen aikana eri osapuolilla hieman eri näkökulmista, samoin ongelmanratkaisu- ja viestinnälliset taidot. Hankeintegraatio tarjoaa verkottumisen mahdollisuuksia, mikä jatkossa voi ilmetä esimerkiksi syventyvänä opetuksen ja hanketoimijan yhteistyönä, opiskelijoiden työharjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksina sekä uusien kyvykkäiden työntekijöiden löytämisenä tuleviin hankkeisiin. Vuorovaikutus hanketoimijan, opettajan ja opiskelijoiden välillä puolestaan kehittää asiakassuhteen hoitamista, ihmistuntemusta ja itsetuntemusta. Onnistumisen kokemukset lujittavat itseluottamusta.

Hanketoimijan on jo rahoituksen hakuvaiheessa hyvä pohtia, miten hanke voisi olla hyödyksi opiskelijoille, tuleville työelämän osaajille ja mitä opiskelijat voisivat puolestaan hankkeelle antaa. Hankkeiden arvokasta antia opiskelijoiden suuntaan ovat työelämäkokemukset, monenlaisten taitojen karttuminen ja hankkeen asiasisällön oppiminen. Opiskelijoilta löytyy tuoreita näkemyksiä, ennakkoluulottomia ideoita ja ratkaisumalleja, joista hanketoimija voi ottaa parhaan hyödyn irti. Opettajan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden ja hanketoimijoiden välillä. Hankkeen valmisteluvaiheeseen kannattaa siis osallistaa opetushenkilöstöä, jotta hankkeen toteutuessa opetuksen ja hanketoiminnan yhteiset moduuliprojektit toteutuvat myös. Oivia oppimistilanteita ei kannata hukata!

Tietoa kirjoittajasta

Eija Raimovaara

Eija Raimovaara työskentelee projektiasiantuntijana HAMK Bio -tutkimusyksikössä ja toteuttaa aluekehityksen hankkeita. Osan työajastaan hän tekee kestävän kehityksen koulutuksessa opettaen tuleville ympäristösuunnittelijoille teknisiä aiheita ja vetäen moduuliprojekteja. Vesihuolto, hulevesien hallinta ja ympäristötekniikka ovat Eijan kiinnostuksen kohteita.

Leave A Reply