HAMK Bio on vahva alueen kehittäjä

0

HAMK Biossa soveltava tutkimus ja kehittämisprojektit tukevat toinen toisiaan, parhaimmillaan tuottaen toisilleen tutkimusaihioita ja löytäen uusia kehittämiskohteita.

HAMK Biossa on vahva historia koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyön kehittämisessä, jonka pohjalta aluekehittämistä tehdään monitieteisesti usealla eri sektorilla. Vuoden 2021 alusta aluekehittäminen nostettiin omaksi tutkimusalueekseen, jota tuodaan jatkossa entistä vahvemmin esille ja näkyviin. Tällä hetkellä käynnissä on 11 aluekehittämisen hanketta. Hankkeissa edistetään kestävää luontomatkailua ja maaseudun elinvoimaa, vahvistetaan alueen hevosklusteria, luodaan edellytyksiä kiertotaloudelle sekä päästään osaksi uusia yhteistyöverkostoja. Osaamisen kehittäminen ja toiminnan kestävyys ovat kaikkien hankkeiden läpileikkaava teema. Seuraavina viikkoina tässä blogissa esitellään tarkemmin aluekehittämisen tutkimusalueen toimintaa kaikessa laajuudessaan.

Aluekehittämistä osana isoa kansainvälistä konsortiota

Kansainvälisyys on jo nyt tärkeä osa myös aluekehittämisen hankkeita. Tulevaisuudessa sen merkitys tulee entisestään korostumaan ja kansainväliset verkostot luonnolliseksi osaksi toimintaa. Tällä hetkellä HAMK Biossa on käynnissä kansainvälinen Horizon2020-hanke PoliRural Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People, jossa tavoitteena on selvittää nykyisten politiikkatoimien vaikuttavuutta maaseudun elinvoimaan ja laatia tulevaisuusskenaarioita, joissa hahmotetaan maaseudun vetovoiman tilaa 2040-luvulla. Hankkeessa työskennellään 12 alueellisessa pilotissa, joista yksi sijoittuu Hämeeseen.

PoliRural on hyvä esimerkki siitä, kuinka kansainvälinen yhteistyö tuodaan kansalliselle aluetasolle pilotin kautta. Pilotissa työskennellään monialaisessa sidosryhmässä, joka tuo oman asiantuntemuksensa nykytilanteen arviointiin sekä tulevaisuuden haasteiden hahmottamiseen. Näin alueen ominaispiirteet tulevat huomioiduksi, mutta samalla saadaan vertailupohjaa kansainvälisesti ja pystytään rakentamaan uusia työvälineitä, toimintatapoja ja oppimaan uutta kansainvälisiltä kumppaneilta.

Maaseutualueet ovat Euroopassa hyvin heterogeenisia ja yhteneväisyydet eivät aina löydy maantieteellisin perustein. Esimerkiksi Hämeen pilotilla ja Israelin pilotilla on hankkeessa tehdyissä klusteroinneissa havaittu mielenkiintoisia yhteneväisyyksiä. Myös COVID-pandemian seuraukset maaseutualueille ovat eri pilottimaissa olleet vaihtelevia. Euroopan komissio on hyvin kiinnostunut erityisesti pilottien toiminnasta ja tuloksista, ja pilottityöskentelystä saatava bottom-up-työskentelytavalla saavutettava tieto on erityisen arvokasta.

Uuden teknologian hyödyntäminen on nykyään kiinteä osa useita kehittämisprojekteja. Myös PoliRuralissa hyödynnetään uusia tekstinlouhinnan ja mallinnuksen tekniikoita tulevaisuuden kehityssuuntia ennakoitaessa. Vaikka on paikoitellen haastavaa tuoda uusia teknologioita sellaisiin kohteisiin, joissa niitä ei ole ennen hyödynnetty, niiden hyödyt esimerkiksi laajojen aineistojen analyysissä ovat todellisia.

PoliRural-hankkeessa on mukana 37 partneria 17 maasta. Hanketta koordinoi Prahan yliopisto ja sen rahoittaa EU:n Horisontti 2020 -ohjelma.

Tietoa kirjoittajasta

Milla Anttila

YTM Milla Anttila työskentelee HAMK Biossa kehittämispäällikkönä ja koordinoi aluekehittämisen kokonaisuutta. Tällä hetkellä Milla vetää EU-rahoitteista PoliRural-hanketta sekä on mukana Biotalous 4.0-tutkimushankkeessa.

Leave A Reply