Pariopettajuus liiketalouden opintojaksoilla

0

Pariopettajuus on ollut kasvava trendi Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) liiketalouden koulutuksessa jo useamman vuoden ajan. Opintojaksojen läpivienti opettajaparin voimin on mahdollistanut mm. monipuolisemman opetuksen ja ohjauksen sekä syvällisemmän palautteen antamisen arvioitavista oppimistehtävistä. Toisaalta pariopettajuudessa on myös omat haastavat puolensa. Tästä blogista voit lukea, millaisia kokemuksia HAMKin lehtoreilla ja opiskelijoilla oli pariopettajuudesta menneeltä syksyltä.

Pariopettajuus voidaan määritellä menetelmäksi, jossa kaksi opettajaa työskentelee yhdessä jakaen vastuita esimerkiksi opintojakson suunnittelun ja toteutuksen osalta. Pariopettajuutta on monenlaista, mutta keskeistä sille on yhteistyö opettajien välillä. Pariopettajuus edellyttää toimiakseen opettajien välistä luottamusta, joustavuutta ja sopivaa ”kemiaa”. (Kakkonen, 2016, s. 20; Hellström, 10.8.2017). Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) pariopettajuutta sovellettiin viime syksyn aikana useilla liiketalouden opintojaksoilla. Näistä ovat esimerkkeinä muun muassa:

  • Digitaalinen taloushallinto 5 op
  • Liikeideasta liiketoimintaa 5 op
  • Johtaminen ja organisaation kehittäminen 5 op

Pariopettajuus on suunnittelua, ohjausta ja arviointia yhdessä

Opintojaksojen suunnittelu ja Moodle-alustan rakentaminen ovat keskeisiä asioita kaikille opintokokonaisuuksille HAMKissa. Edellä mainittujen opintojaksojen osalta pystyimme jakamaan eri osa-alueiden ja teemojen suunnittelua henkilökohtaisen osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Ajatustenvaihto sisällöistä, käytettävistä menetelmistä ja materiaaleista toi esiin ulottuvuuden, joka usein jää vajavaiseksi, jos suunnittelee opintojaksoja yksin.

Ryhmätöitä tehtiin kaikilla opintojaksoilla ja niiden ohjaaminen vei paljon aikaa. Pariopettajuuden ansiosta ohjausvastuuta pystyttiin jakamaan, minkä lisäksi opiskelijoille pystyi antamaan monipuolisempaa palautetta. Kun opettajia oli kaksi, myös ohjausapua oli tuplasti enemmän tarjolla. Opettajien välinen vuoropuhelu opiskelijoiden kanssa ja opetustilanteissa osaltaan edistivät oppimista.

Pariopettajuus toi syvyyttä suunnittelun ja ohjauksen lisäksi oppimistehtävien arviointiin ja loppupalautteen antamiseen. Tehtävien arvioimiseksi istuimme alas, keskustelimme kasvotusten palautetuista tehtävistä ja kirjasimme ylös havaintojamme. Kun sanalliseen arviointiin panostaa, myös opiskelijat oppivat enemmän saamastaan palautteesta ja tietävät, miten parantaa omaa toimintaa tulevia opintojaksoja ajatellen. Yhdessä arvioiminen ja arvioinneista keskusteleminen oli oppimishetki myös meille opettajille.

Opiskelijoiden kokemuksia pariopettajuudesta

Kysyimme syksyn opintojaksojen päättyessä erikseen opiskelijoiden palautetta pariopettajuudesta. Opiskelijoiden keskeisin sanoma oli, että opettajat täydensivät toistensa näkemyksiä opetustilanteissa. Tämä auttoi opiskelijoita ymmärtämään läpikäytyjä asioita paremmin. Lisäksi opettajaparin yhteinen oppimistehtävien arviointi loi lisäarvoa opiskelijoille, kun he saivat kattavampaa sanallista palautetta.

Pariopettamisesta löydettiin myös kehitettävää. Ensinnäkin opiskelijat kokivat opettajien erilaiset opetustyylit aika ajoin ristiriitaisina. Osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että opetustilanteissa riittäisi vain yksi opettaja. Näin ollen opintojakson suunnittelussa tulisi jatkossa huomioida opettajien välinen työnjako ja yhteistyö opetustilanteissa paremmin.

Syksyn opintojaksojen perusteella on selvää, että meidän tulee opintojaksokohtaisesti arvioida, koska tarvitaan lisäkäsiä opettamiseen. Opiskelijat kuitenkin kokivat, että erilaisissa vaativissa ohjaustilanteissa (esim. taloushallinto-ohjelmiston käyttö tai ryhmätyöt) toisesta opettajasta oli hyötyä.


Kirjoittaja

Risto Järvinen, liiketalouden lehtori

Lähteitä

Hellström, M. (10.8.2017). 10 vinkkiä pariopettajaksi ryhtyville. http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2017/08/10-vinkkia-pariopettajksi-ryhtyville.html

Kakkonen, M-L. (2016). Ammattikorkeakoulun opettajuus muutoksessa. Mikkelin ammattikorkeakoulun vapaamuotoisia julkaisuja. https://core.ac.uk/download/pdf/80992329.pdf#page=18

Leave A Reply