Talouden oppeja kaikille koneinsinööreille ja alan opiskelijoille!

0

Konetekniikan koulutusvastuun ja alueen yritysten välisissä keskusteluissa on noussut esiin tarve valmistuneiden insinöörien kustannustietoisuuden lisäämisestä. Tekniikan ja talouden oppeja on siis yhdistettävä niin, että koneinsinöörit osaavat tehdä kustannustehokkaampia valintoja työssään. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) päätettiin luoda kokonaan uusi opintojakso kaikille koneinsinööriopiskelijoille sekä jo valmistuneille koneinsinööreille omaan tahtiin verkossa suoritettavaksi.

Työelämän tapaukset oppimismenetelmänä

Suunnittelun kustannusvaikutusten hahmottaminen vaatii laajaa insinööriosaamista ja ymmärrystä valmistavan teollisuuden toiminnasta sekä talouden perusperiaatteista ja valmistettavien tuotteiden kustannusrakenteesta. Oppimisen on mentävä pintaa syvemmälle. Melko pian opintojaksoa suunnitellessa kävi ilmi, että case-pohjainen eli tapauspohjainen oppiminen on luonteva tapa saavuttaa opintojakson oppimistavoitteet ja varmistaa syväoppiminen. Opintojaksolle sisällytettiin harjoitustehtäviä työelämässä eteen tulevista tilanteista, joissa insinöörin tulee osata tehdä oikeanlaisia suunnitteluvalintoja. Tehtävissä simuloidaan toimintaympäristön muutoksia, kuten raaka-aineiden hinnannousua, saatavuusongelmia ja valmistusmäärien muutoksia.

Viiden opintopisteen laajuinen Suunnittelun kustannusvaikutus -opintojakso ottaa täysin uuden näkökulman koneinsinöörin opintoihin. Case-tehtävien ratkaisemista tukevaa kirjallisuutta ei ole juurikaan tarjolla, joten opintojaksolle on koottu paljon hiljaista tietoa sekä oppilaitos- että yritysmaailmasta. Oppimateriaalia on kerätty talouden ja kustannuslaskennan perusteista sekä suunnittelun eri osa-alueiden kustannusvaikutuksista. Kustannuslaskenta kulkee koko ajan insinöörityön rinnalla sekä oppimateriaalissa että harjoitustehtävissä. Opintojakson viimeinen case-tehtävä rakentuu yritykseltä saadun todellisen laitteen ja sen kustannustietojen ympärille. Opiskelijoiden tehtävänä on tehdä laitteeseen kustannuksia pudottavia suunnittelumuutoksia ja esitellä perusteltu ehdotuksensa yritykselle videotallenteen välityksellä.

Aito yritysyhteistyö kerää kiitosta

Opintojakso on kahden toteutuskertansa aikana kerännyt erittäin positiivista palautetta niin HAMKin omilta kuin muidenkin ammattikorkeakoulujen opiskelijoilta sekä asiakasyritykseltä. Opiskelijat arvostavat etenkin edellä kuvattuja todellista työelämää simuloivia harjoituksia, harjoituksista annettua oikea-aikaista palautetta sekä aitoa yritysyhteistyötä. Opiskelijoilta saadun positiivisen palautteen lisäksi myös eAMK-laatukriteerit sekä HAMKin omat ohjeistukset ja strategiset tavoitteet on kyetty huomiomaan opintojaksolla.

Toki kehitettävääkin on. Oppiminen voisi olla yhteistoiminnallisempaa ja siinä voisi olla mukana enemmän esimerkiksi itse- ja vertaisarviointia. Tällä tavalla olisi mahdollista parantaa oppimiskokemusta, keventää opettajan työtaakkaa tai mahdollistaa suuremmat opiskelijamäärät. Opintojaksolle ovat tervetulleita kaikki loppuvaiheen koneinsinööriopiskelijat sekä kaikki jo valmistuneet koneinsinöörit eli opiskelijamäärä voi kasvaa jatkossa hyvinkin suureksi.

Opintojakso on tarjolla kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijoille CampusOnline-portaalin kautta (https://campusonline.fi/). Lisäksi opintojakso lisättiin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan niin, että se on myös yritysmaailman saatavilla (https://hamk.opinto-opas.fi/openuasstudies). Yritysyhteistyön tuloksena olemme siis kehittäneet opintojakson, joka tuo parhaimmillaan yhteen HAMKin henkilökuntaa, kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, valmistuneita koneinsinöörejä ja alueella toimivia yrityksiä. Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa.


Kirjoittaja

Niko Laukkanen, konetekniikan lehtori

Leave A Reply