Monikulttuurista osaamista opettajankoulutukseen

0

Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana Euroopan Unionin rahoittamassa Erasmus + hankkeessa Global Competence in Teacher Education (Monikulttuurinen osaaminen opettajankoulutuksessa). Hämeen ammattikorkeakoulussa hankkeessa mukana olivat Hamk Edusta Irma Kunnari ja Kirsi Korkealehto.

HAMK oli vastuussa Intelligent Output 2-osiosta. Osion tavoitteena oli yhteistyössä opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden kanssa kehittää toimintatapoja, joilla voitaisiin tukea opettajien kasvua globaalisti päteviksi kouluttajiksi, ja että opettajankouluttajat osaisivat kehittää opiskelijoidensa globaalia osaamista. Tässä blogikirjoituksessa esittelen fasilitoimamme oppimisprosessin ja tuotokset, mitkä prosessin aikana kehitettiin. 

Opettajankouluttajien oppimisprosessi  

Koska oppimisprosessiin osallistujat edustivat useita eri kulttuureja, valitsimme sille sosiokonstruktivistisen lähestymistavan. Lähestymistavan periaatteiden mukaan oppimista tukevat autenttisuus, yhteistoiminnallisuus, toimijuus, sekä sosiaalinen vuorovaikutus, jonka pohjalta yhteinen tieto rakentuu (Vygotsky, 1978). Pääpaino oli kestävän ammatillisen oppimisyhteisön perustamisessa. Prosessi järjestettiin COVID – 19-pandemian aikana, joten se toteutettiin kokonaan verkossa.  

Osallistujina oli 35 opettajankouluttajaa 14 maasta: Australia, Belgia, Brasilia, Suomi, Saksa, Kreikka, Guatemala, Uusi-Seelanti, Italia, Filippiinit, Espanja, Turkki, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Osallistujien opetuskokemus vaihteli 0–5 vuodesta (23 %) yli 21 vuoteen (24 %), ja suurimmalla osalla osallistujista oli suhteellisen pitkä kokemus: 10–20 vuotta (41 %). 

Oppimisprosessin kuusi vaihetta
Kuva 1.

Oppimisprosessi sisälsi kuusi vaihetta (kuva 1). Vaiheeseen 1 kuului kaksi ennakkotehtävää: osallistujien kiinnostuksen kohteita ja asiantuntemusta kartoitettiin kyselylomakkeella, sekä osallistujia pyydettiin esittäytymään vastaamalla viiteen kysymykseen ja lataamalla vastaukset oman valokuvan kanssa Padlet-alustalle (kuva 2).

Padlet, jossa on osallistujien esittelyt kuvineen
Kuva 2. Padlet, jossa oli osallistujien esittelyt kuvineen

Osallistujat jaettiin kuuteen temaattiseen ryhmään heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan, joista he olivat kertoneet ennakkotehtävissä. Hankeen partnerit toimivat teemaryhmien fasilitaattoreina koko prosessin ajan.

Vaiheessa 2 teemaryhmät tapasivat ensimmäisen kerran yhteisessä verkkotyöpajassa, jolloin ryhmät suunnittelivat työskentelyään ja tapaamisiaan oman lopputuotokseensa liittyen. Kaikki osallistujat kutsuttiin suljettuun Facebook-ryhmään verkoston käynnistämistä varten.

Vaihe 3 oli ensimmäinen etätyövaihe verkkotyöpajojen 1 ja 2 välissä. Jokainen teemaryhmä kokoontui itsenäisesti yhdestä kolmeen kertaan. Ryhmät käyttivät erilaisia alustoja yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen: kaikki ryhmät käyttivät Zoomia verkkokokouksiin, ja viestintään käytettiin sähköpostia ja Facebook messengeriä. Kaksi ryhmää käytti Microsoft Teamsia ja neljä ryhmää Google Drivea yhteistyöhön, viestintään ja materiaalin jakamiseen.

Vaihe 4 oli toinen verkkotyöpaja, jossa ryhmät esittelivät, miten heidän työskentelynsä etenee. He saivat muilta ryhmiltä vertaispalautetta ja kehitysehdotuksia. Kukin esitys kesti 10 minuuttia, ja nimetty ryhmä antoi palautetta, minkä jälkeen käytiin vielä yhteinen keskustelu.

Vaihe 5 oli toinen etävaihe, jossa teemaryhmien tuotokset viimeisteltiin, ja ryhmät valmistautuivat loppuwebinaariin.

Vaihe 6 oli loppuwebinaari, jossa teemaryhmät esittelivät omat tuotoksensa; heidän esityksensä sisälsivät myös yleisön sitouttamis- ja aktivointiosuuden.

Etätyöpaja
Kuva 3. Etätyöpaja

Prosessin aikana myös fasilitaattoreita ohjattiin, jotta pystyttiin varmistamaan samankaltainen prosessi kaikissa teemaryhmissä. Fasilitaattorin rooli on ratkaisevan tärkeä yhteisen ymmärryksen luomisessa erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä.

Opettajankouluttajien yhteistyön tuloksena syntyi kuusi erilaista tuotosta, jotka edistävät opettajien pätevöitymistä monikulttuurisissa ja -kielisissä konteksteissa.

Group 1 https://www.thinglink.com/card/1570722792674951170

Group 2 https://www.thinglink.com/card/1572908030775787523

Group 3 https://www.thinglink.com/card/1572915622738657283

Group 4 https://www.thinglink.com/card/1572930967809556483

Group 5 https://www.thinglink.com/card/1572933195307941891

Group 6 https://www.thinglink.com/card/1572944912503013379

Hankkeessa perustettiin myös kouluttajaverkosto, joka edistää monikulttuurisuusosaamisen sisällyttämistä opetussuunnitelmiin sekä työstää materiaaleja ja tarjoaa koulutusta kansallisissa ja kansainvälisissä opettajankoulutusohjelmissa. Hankkeessa edistetään kulttuuritietoisia opetuskäytäntöjä sekä opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuutta myös VR-teknologian avulla. Hanketta koordinoi University of Hull Englannista, ja Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi toimijoina olivat seuraavat partnerit:

  • AFS Intercultural Programs (AFS), USA
  • European Federation for Intercultural Learning (EFIL), Belgia
  • Hellenic Open University (HOU), Kreikka
  • University College Leuven-Limburg (UCLL), Belgia
  • Università Degli Studi Di Genova, Italia

Kirjoittaja & kuvat

Kirsi Korkealehto, HAMK Edu

Leave A Reply