Opiskelija keskiössä opintojen alkuvaiheesta alumniksi asti

0

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden osaajaverkosto muodostaa oppilaitokselle elintärkeän yhteyden työelämään.

Alumnit ovat keskeinen voimavara toiminnan kehittämisessä, minkä vuoksi toimiva ja kattava alumniverkosto on kirjattu myös HAMKin strategiaan. Tavoitteena on lisäksi kasvattaa merkittävästi opintojen aikana tehtävän yritysyhteistyön määrää, missä alumneilla on keskeinen rooli. Alumnit vierailevat koulutuksissa kertomassa urastaan ja osaamisestaan, ja heidän työnantajayrityksensä tarjoavat opiskelijoille työelämäprojekteja, harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita.

HAMKin uudessa alumnirekisterissä on jo yli 1 500 entistä opiskelijaa. Uusi järjestelmä mahdollistaa eri koulutusohjelmille tehokkaamman ja kohdennetumman viestinnän omille alumneilleen. Oppilaitos valitsee vuosittain myös vuoden alumnin ja ylläpitää alumniryhmää LinkedInissä.

Tekniikan alalla tyypillinen polku opintoja aloittelevasta insinööriopiskelijasta aktiiviseksi alumniksi alkaa viimeistään tutkinnon keskivaiheilla. Opiskelija-assistenttina työskenteleminen esimerkiksi hankkeissa yhdessä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa sitouttaa opiskelijaa korkeakoulun toimintaan ja tavoitteisiin syventäen ja monipuolistaen suhdetta omaan oppilaitokseen. Opiskelija pääsee näin tavanomaista aktiivisemmin toimimaan yritysten kanssa jo opintojensa aikana ja näkee yritysyhteistyön merkityksen opiskelijoille ja oppilaitokselle käytännössä.

Kysyimme muutamilta sähkö- ja automaatiotekniikan alan aktiivisilta alumneilta, mikä on ollut tärkeintä opinnoissa kertynyttä osaamista, jota omassa työssä on voinut soveltaa. Halusimme tietää, mikä on saanut jatkamaan yhteistyötä HAMKin kanssa valmistumisen jälkeen. Meitä kiinnosti myös, miten HAMK voisi paremmin hyödyntää alumnien osaamista. Toivoimme lisäksi terveisiä uusille insinööriopiskelijoille kannustukseksi opintoihin.

Alumniksi positiivisten opiskelukokemusten myötä

Teorian soveltaminen käytäntöön koettiin ammattikorkeakouluopintojen parhaaksi anniksi. HAMKin harjoitusympäristöt koettiin hyviksi; oman alan laitteisiin ja ohjelmistoihin tutustuminen käytännön harjoituksissa kasvatti osaamisen lisäksi itseluottamusta. Opinnoissa saatu ymmärrys esimerkiksi automaatiojärjestelmien tiedonsiirrosta on haastattelujen mukaan auttanut hahmottamaan paremmin omiin työtehtäviin liittyviä IoT-ratkaisuja ja Industry 4.0 -tematiikkaa.

Yhteistyön nykyisen työnantajan ja HAMKin välillä koettiin olevan tärkeässä roolissa; alumni voi pitää luentoja opiskelijoille ja toisaalta osallistua itse täydennyskoulutuksiin. Toimivan yhteistyön taustalla olivat paikallisen korkeakouluyhteisön hyväksi koettu henki ja omat positiiviset kokemukset opintojen ajalta.

Valmistuneet kokivat, että heillä on paljon annettavaa opiskelijoille omilta erityisosaamisalueiltaan ja nykypäivän työelämästä. Alumnien koettiin voivan jakaa hyödyllisiä näkemyksiä siitä, millaista osaamista työelämä juuri tällä hetkellä vaatii, ja millaista on tulevaisuudessa tarvittava alakohtainen tietotaito. Tiivis yhteydenpito ja tiedonvaihto yritysten sekä opintoja suunnittelevien lehtoreiden, opinto-ohjaajien ja koulutuspäälliköiden kesken koettiin tärkeäksi. Alumnien viesti oli, että yhteistyötä voisi entisestään tiivistää ja systematisoida.

Teknologian valtavirtojen tuntemus keskeistä

Alumniyhteistyö näkyy muun muassa yrityksissä tehtävinä, intensiivisinä boot camp -muotoisina työelämäopintoina, joita ohjaavat kumppaniyrityksissä työskentelevät alumnit. Opinnoissa tehtävät harjoitukset perustuvat aitoihin työelämän haasteisiin, joita ratkotaan modernien teknologioiden avulla. Opintoihin valikoituvat opiskelijat, jotka haluavat syventää kyseisten aihealueiden osaamista. Boot campit toimivat myös yritysten rekrytointikanavana. Yhteistyön perusteella opiskelijat usein työllistyvät kumppaniyrityksiin opintojensa loppuvaiheessa.

Alumnit toivoivat lisää yhteistä keskustelua. Yhtenä konkreettisena ehdotuksena esiin nousi HAMKin verkkosivuilla oleva alumnien keskustelualusta, jolla voisi jakaa tietoa teknisistä innovaatiosta ja ajankohtaisista asioista. Tuoreille opiskelijoille alumnit muistuttavat teknologisen kehityksen olevan nopeasyklistä – tämän vuoksi kannattaa olla aktiivinen ja seurata oman alan kehitystä keskittymällä erityisesti niihin teknologioihin, joilla on pitkäjänteisempi tulevaisuuden näkymä. Teoriaosaamisen ja teknologioiden elinkaaren tuntemuksen kautta voi saada käsityksen teknologian ”valtavirroista”, joita opiskelijan kannattaa oman urakehityksen kannalta seurata.

Teksti:
Sanna Tapiola, kielten ja viestinnän lehtori ja tiiminvetäjä
Susan Heikkilä, sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori

Leave A Reply