Opintojen ja työn yhdistäminen: tasapainon saavuttaminen menestyksen avaimena

0

Opintojen ja työelämän yhdistäminen voi olla haastavaa mutta palkitsevaa. Monet opiskelijat haluavat hankkia työkokemusta ja soveltaa oppimaansa käytännössä samanaikaisesti opiskelujensa kanssa. Tämä antaa heille mahdollisuuden kehittää ammatillisia taitojaan, verkostoitua ja rakentaa osaamispohjaa tulevalle uralleen. Tässä tekstissä esimerkkinä työn ja opintojen yhteensovittamisesta toimii yhden Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneen tradenomiopiskelijan tarina.  

Teoria ja käytäntö yhdessä vahvistavat osaamista

Yksi suurimmista eduista liiketalouden opintojen ja työn yhdistämisessä on käytännön kokemuksen saaminen teoriatiedon lisäksi. Opiskelijat voivat soveltaa tradenomiopinnoissa saamaansa tietämystä työelämän tilanteisiin ja oppia uusia, arvokkaita taitoja, joita ei välttämättä voi oppia luokkahuoneessa. Käytännön työ omalta opiskelualalta mahdollisuuden todentaa opittua ja soveltaa tietoa tehokkaasti käytännön ongelmiin.  

Toinen etu on verkostoituminen. Työpaikalla voi olla mahdollisuus työskennellä kokeneiden osaajien kanssa, tavata oman alan ammattilaisia tai saada suosituksia tuleville työpaikoille. Verkostoitumisen kautta opiskelijat voivat myös saada tietoa alan trendeistä, uusista mahdollisuuksista ja uravaihtoehdoista.  

Opinnoista on hyötyä myös työnantajalle

HAMKista valmistuneen tradenomi Linda Kukkosen opinnoissa ja työssä yhdistyi kaksi aihetta – hevosala ja markkinointi. Linda suoritti tradenomiopintoihin kuuluvan markkinoinnin harjoittelun Koulutuskeskus Salpauksen hevosalalla keväällä 2021. Markkinoinnin harjoittelijana hän oli hevosalalla ensimmäinen laatuaan, mutta hyvin nopeasti työnkuva muodostui selkeäksi kokonaisuudeksi ja selkeällä rajauksella työtehtävien joukosta löytyi myös opinnäytetyön aihe.   

Harjoittelun jälkeen Kukkonen on työskennellyt Salpauksessa hevostalouden sivutoimisena tuntiopettajana, mutta ensisijainen työtehtävä on ollut sosiaalisen median markkinointi ja sen kehittäminen opiskelijahankinnan näkökulmasta. Alakohtainen kilpailu toisen asteen opiskelijoista on kovaa. Koulutuskeskus Salpaus tilasikin Lindalta hänen opiskelujensa aikana opinnäytetyön, joka kantaa otsikkoa ”Sosiaalisen median markkinoinnin vaikutus hakijamäärään”. Opinnäytetyön aihe oli laaja, mutta näkökulma rajautui käsittelemään Facebookia, Instagramia sekä perinteisiä nettisivuja.  

Linda Kukkosen opinnäytetyön kyselytutkimuksesta saatujen tulosten avulla Salpauksen hevosalan sosiaalisen median markkinointistrategiaa voidaan suunnitella paremmin opiskelijahankintaa tukevaksi. Opinnäytetyön avulla ymmärrettiin, että sosiaalisen median markkinointia suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon sekä alati muuttuvat somealustat, että kohderyhmille ominaiset tavat kuluttaa sosiaalista mediaa ja saada sieltä vaikutteita.   

 Tasapainon löytäminen opiskeluun ja työhön

Vaikka opintojen ja työn yhdistämisellä on monia etuja, se voi myös aiheuttaa haasteita. Ajanhallinta on yksi tärkeimmistä haasteista, joihin opiskelijat kohtaavat. Tasapainon löytäminen opiskelujen ja työn välillä vaatii suunnittelua ja järjestelmällisyyttä. Työssä käyvän opiskelijan on opittava priorisoimaan tehtäviään ja organisoimaan aikataulunsa tehokkaasti. On tärkeää myös huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Tasapainon löytäminen opintojen ja töiden välillä vaatii suunnittelua, joustavuutta ja itsekuria. Menestyminen tässä tasapainottelussa voi avata oven menestykseen niin opiskeluissa kuin tulevalla urallakin.  


Kirjoittajat

Linda Kukkonen, HAMK tradenomi  

Minttu Lampinen, yliopettaja, HAMK Liiketalous  

Lähteet

Kukkonen, L. (2022). Sosiaalisen median markkinoinnin vaikutus hakijamäärään: koulutuskeskus Salpauksen hevosalalla[opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101321175 

Leave A Reply