ÄlLi -hanke: Älykkään Liikenteen mahdollisuudet MORE-teollisuusalueella

0

Huhtikuussa 2022 käynnistyneessä Hämeen Liiton rahoittamassa ÄlLi-hankkeessa paneudutaan älyliikenteen tuomiin mahdollisuuksiin Hämeenlinnassa sijaitsevan MORE-teollisuusalueen älykkään liikkumisen sekä vähähiilisyyden kehittämisen näkökulmista.

Liikkuminen ja liikenne elävät suurta murrosvaihetta ja sen yhtenä kiihdyttäjänä on ilmastonmuutoksen ehkäisy muun muassa liikenteen haittavaikutusten vähentämisellä ja digitaalisten teknologioiden, sekä älykkyyden yleistymisellä ajoneuvoissa ja liikkumista tukevissa rakenteissa. Älyliikenteellä yleisesti tarkoitetaan liikenteen tehostamista ja sen ongelmien ratkaisemista tai ehkäisyä tieto- ja viestintäteknologioiden keinoin.

Tieto- ja viestintäteknologian nopeana jatkunut kehitys mahdollistaa älyliikenteen ratkaisujen ja palvelujen kehittämisen liikenteen ongelmiin vastaamiseen. Uusien liikenteen palveluiden myötä kehittyvät myös uudet palveluita tuottavat ekosysteemit, joissa on toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tämä luo mahdollisuuden Kanta-Hämeelle uusien innovatiivisten palveluiden kehittämiseen, mahdollistaen työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvun.

Älykkään Liikenteen ratkaisuilla kohti kilpailukykyisempää liiketoimintaa ja kestävämpää kasvua

ÄlLi -hankkeessa HAMK Smart -tutkimusyksikkö selvittää tutkimusverkostoaan hyödyntäen, minkälaisia älyliikenteen palveluita MORE-teollisuusalueella tulisi kehittää yritysten näkökulmasta. Samalla pohditaan millaisia infrastruktuurivaatimuksia älyliikenteen kehittymisen myötä tulee ottaa huomioon, minkälaisia asioita liittyy energiataloudellisuuden osalta älyliikennesiirrokseen sekä mitä lainsäädännöllisiä seikkoja tulee huomioida älyliikennesiirroksessa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan selvitys vähähiilisen yritysalueen mahdollistavista ratkaisuista huomioiden MORE-alueen jatkokehittäminen.

Vähähiilisyyteen liittyvät älykkäät ratkaisut yritysalueiden kehittämisessä lisäävät Kestävän kasvun Hämeen ja älykkään strategian tavoitteiden toteutumista. Kanta-Hämeen yksi keskeisistä tavoitteista on alueen kasvuvyöhykkeiden vahvistaminen, mikä liittyy maakunnalliseen Kasvukäytävästä elinvoimaa -toimintalinjaan. Tätä tukee Suomen liikennepolitiikka ja sen keskeiset tavoitteet: matkojen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen, päästötavoitteiden saavuttaminen sekä liikennejärjestelmän tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.

Tieto- ja viestintäteknologian nopeana jatkunut kehitys mahdollistaa älyliikenteen vähähiilisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämisen liikenteen ongelmien ratkaisuun. Uusien liikenteen palveluiden myötä kehittyvät myös uudet palveluita tuottavat ekosysteemit, joissa on toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tämä luo mahdollisuuden Kanta-Hämeelle uusien innovatiivisten palveluiden kehittämiseen mahdollistaen työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvun alueella.

ÄlLi -hankkeen tavoitteet

Hankeen tavoitteena on tukea MORE-alueen yritysten toiminnan tehostamista sekä vähähiilisyyden huomioimista alueen kehittämisessä. Hankkeen aikana selvitetään mm. MORE-teollisuusalueen älykkään liikenteen keskeiset palveluntarjoajat, liikenteen infrastruktuurin nykytila ja lähitulevaisuuden kehityssuunnitelmat, sekä älykkään liikenteen tarpeet. Liikkumista tarkastellaan henkilö- ja pakettiliikenteen näkökumista sekä huolto- ja työajoneuvojen liikkumisen tarpeen pohjalta. Hankkeen aikana tehdään myös vähähiiliset yritysalueet -selvitys, joka antaa laajan kuvauksen yritysalueiden vähähiilisyyden kehittämisen nykytilasta niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. Lisäksi selvitetään a) vähähiilisyys-sertifioinnin edellytyksiä niin yritys- kuin teollisuusaluetasoillakin ja b) alueen autonomisen älyliikenteen parhaimpia käyttökohteita huomioiden sen elinkaarikustannukset ja -päästöt.

Hankkeen tuloksena syntyy toiminnallinen ja teknologinen suunnitelma siitä, kuinka älyliikenteen digitaalista alustaa voidaan toteuttaa ja hyödyntää. Tämä älykäs alusta mahdollistaa autonomisten laitteiden käytön tavaroiden jakelussa, huolto- ja kunnossapitotehtävissä, sekä ihmisten kuljettamisessa. Tavoiteltavien tulosten myötä MORE-alueen yritykset pystyvät paremmin huomioimaan älyliikenteen tuomat mahdollisuudet oman toiminnan tehostamisessa, mikä parantaa suoraan niiden kilpailukykyä. ÄlLi on lähtölaukaus uuden älyliikenneliiketoiminnan syntymiselle MORE-alueelle.

Markus Sihvonen
Tutkijayliopettaja
HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Hanna Takala
Projektityöntekijä
HAMK SMart -tutkimusyksikkö

Leave A Reply