Hoitotyöhön palaavat sairaanhoitajat tarvitsevat uutta osaamista

0

Sairaanhoitajapula on kansallisesti terveydenhuoltoa kuormittava ongelma. On arvioitu, että kunta-alalta eläköityy n. 25 prosenttia sairaanhoitajista seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi yhä useampi sairaanhoitaja vaihtaa alaa tai ainakin harkitsee sitä.  Uusien hyvinvointialueiden haasteena on kuroa kiinni pandemia-ajan hoitovelkaa, vastata ikääntyvän väestön kasvavaan palvelutarpeeseen sekä turvata ammattitaitoinen henkilöstö, jotta väestön terveyshuoliin voidaan vastata. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat suurimmat henkilöstöryhmät sosiaali- ja terveysalalla. Työvoimapula vaatii monia ratkaisuja, pitkäjänteistä kehittämistä ja monia positiivia onnistumisia. Tässä artikkelissa kuvataan hoitotyöhön palaaville sairaanhoitajille toteutettavaa täydennyskoulutusta ja aiemmista koulutuksista saatuja kokemuksia.

Laadukas ja joustava koulutus vastaa työvoimapulaan

Sairaanhoitajien koulutuksen tulee vastata monin tavoin työvoimapulaan. Koulutusmäärien lisäys tulee vastaamaan osin työvoimatarpeeseen. Keskeinen kysymys määrällisen tarkastelun rinnalla tulee olla opetuksen sisällöllinen kehittäminen erityisesti tulevaisuuden palvelutarpeeseen vastaamisessa ja eettisesti korkeatasoisen, potilaskeskeisen hoitotyön turvaamisessa. Määrän rinnalla myös koulutuksen laadusta on pidettävä kiinni, jotta sairaanhoitajakoulutus pärjää myös koulutusalojen välisessä kilpailussa opiskelijoista. Lisäksi laadukas koulutus mahdollistaa sen, että ammattilaiset voivat jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan.

Sairaanhoitajakoulutuksen saaneita ammattilaisia toimii runsaasti muilla aloilla kuin terveydenhuollossa. Muulla alalla toimivia sairaanhoitajia voidaan tukea siirtymään koulutusta vastaavaan työhön joustavalla ja omaa urasuunnittelua tukevalla koulutuksella. Siirtyminen hoitotyöhön tulee tapahtua turvallisesti ja omaa osaamista on voitava kehittää tämän päivän hoitotyössä tarvittavissa tiedoissa ja taidoissa. Tämä edellyttää joustavan koulutusrakenteen lisäksi koulutuksen ja työelämän yhteistyötä uusien osaamiskokonaisuuksien rakentamisessa. Koulutuksen tulee olla houkutteleva vaihtoehto tarjoamalla selkeitä ratkaisuja urallaan eri vaiheissa olevien sairaanhoitajien urakehitykseen. Alalle paluuseen tulee tarjota selkeitä polkuja!

Hoitotyöhön palaavien koulutus on räätälöintiä ja työelämäyhteistyötä

Hämeen ammattikorkeakoulu on vastannut sairaanhoitajapulaan tarjoamalla muulla alalla työskenteleville sairaanhoitajille mahdollisuutta täydentää omaa osaamistaan siten, että paluu alalle ja työskentely hoitotyön eri toimintaympäristöissä osallistujan oman mielenkiinnon mukaan on mahdollista. Koulutuskokonaisuus on rakennettu hyödyntämällä tutkimustietoa terveysalan osaamistarpeista. Kliininen potilaan hoitotyö edellyttää laaja-alaista osaamista aina hoidon tarpeen arvioinnista, potilaan lääkehoidon hallitsemiseen, potilaan ohjaustaitoihin ja turvallisen potilashoidon menetelmien hallintaan hyvin erilaisten potilasryhmien hoitotyössä.  Tiedonhakutaidot, tietotekniset taidot ja digitaalisten palveluiden käyttö ovat perustaitoja tämän päivän hoitotyössä. Asiakaslähtöinen työskentely ja moniammatillisessa työryhmässä toimiminen edellyttävät taitoja, joita tulee voida harjoitella turvallisesti ja ohjauksen tuella. Työelämässä tehtävät harjoittelujaksot antavat mahdollisuuden tutustua työhön ja organisaatioon työpaikkana. Yhteistyö eri toimijoiden välillä onnistuneiden harjoittelukokemusten varmistamiseksi on ensi arvoisen tärkeää.

Aiempiin koulutuksiin osallistuneilla sairaanhoitajilla on ollut hyvät mahdollisuudet työllistyä takaisin hoitotyöhön. Palautteiden perusteella osallistujat kokivat osaamisensa vahvistuneen sekä valmius ja halukkuus lähteä työskentelemään terveydenhuollossa lisääntyi. Opiskelu verkossa koettiin vahvistavan työelämässä tarvittavaa digitaalista osaamista. Käytännön taidot paranivat ja harjoittelujen avulla päästiin tutustumaan työhön ja solmimaan työllistymistä edistäviä kontakteja. Valtaosa osallistujista kertoi suosittelevansa vahvasti koulutusta ja sen antamaa tukea urasuunnitteluun.

Seuraava Takaisin hoitotyöhön -koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena, joka mahdollistaa koulutukseen osallistumisen etäisyyksistä huolimatta. Koulutukseen kuuluu lähiopetuspäiviä Zoom-yhteydellä ja kampuksella sekä lisäksi itsenäisiä opiskelupäiviä. Sairaanhoitajan ydinosaamiseen kuuluvia kädentaitoja harjoitellaan taitopajoissa sekä simulaatio-opetuksessa kampuksella. Keskeisessä roolissa koulutuksessa ovat käytännön harjoittelujaksot, jonka kautta koulutukseen osallistuja voi suuntautua uratoiveidensa mukaisesti. Takaisin hoitotyöhön -koulutus alkaa tammikuussa 2023 ja kestää huhtikuun puoleen väliin. Osallistujille maksuttoman koulutuksen järjestää HAMK Up jatkuva oppiminen. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus logo


Kirjoittajat:

Tuula Viitala, lehtori terveysala, hyvinvointiosaamisen yksikkö

Paula Vikberg-Aaltonen, yliopettaja terveysala, hyvinvointiosaamisen yksikkö

Leave A Reply