OSSI-malli ohjaa opiskelijoita itsenäisessä verkko-opiskelussa

0

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) liiketalouden ja hevosalan liiketoiminnan koulutuksissa profiloivien opintojen moduuleihin sisältyy työelämälähtöistä projektityöskentelyä, mutta myös tietoperustaan pohjautuvaa teoreettisempaa opiskelua. Tähän tarpeeseen liiketalouden lehtorit Riitta Ikonen ja Eveliina Toivonen ovat rakentaneet itsenäisesti opiskeltavia verkko-opintojaksoja. Toteutuksen raamitukseen he ovat luoneet opiskelua ohjaavan OSSI-mallin.

Opiskele, syvennä, sovella ja ihmettele

HAMKin strategian mukainen linjaus on, että opiskelija omistaa oman oppimisensa ja opettaja on uuden oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja. OSSI-mallin kehittäminen on saanut alkunsa tästä linjauksesta. Mallin avulla opiskelija voi rytmittää opiskelutahtinsa itsenäisen verkko-opintojakson alku- ja päättymispäivien sisälle. Tavoitteena on itseohjautuva, tuloksellinen opiskelu. Opettajan rooli painottuu erityisesti materiaalien tuottamiseen, ohjaukseen sekä palautteenantoon.

OSSI-malli muodostuu neljästä sanasta, jotka kaikki kannustavat opiskelijaa erilaiseen toimintaan: 1) opiskele, 2) syvennä 3) sovella ja 4) ihmettele. Opintojakson kaikki käsiteltävät pääteemat on jaettu OSSI-mallin mukaisesti. Teeman käsittely alkaa Opiskele-materiaalilla, jossa opiskelija tutustuu opettajien tuottamaan tai kuratoimaan opiskeluaineistoon. Tämä on kyseisen teeman ydinosaamista. Materiaali voi olla esimerkiksi video, artikkeli tai podcast. Seuraavaksi opiskelija siirtyy Syvennä-osuuteen, jonka sisältö toimii nimensä mukaisesti syventävänä lisämateriaalina pääaineistoon. Materiaalina voi olla vaikkapa case-esimerkki. Syvennä-vaiheessa opiskelijaa kannustetaan myös itsenäiseen lisätiedonhakuun.

Näiden kahden ensimmäisen vaiheen jälkeen opiskelija siirtyy Sovella-vaiheeseen, jossa hän pääsee itse työskentelemään teeman parissa. Sovella-vaihe on siis aina oppimistehtävä. Oppimistehtävän tuotos voi olla hyvin monimuotoinen, käsiteltävästä teemasta riippuen. Viimeinen OSSI-mallin vaihe on Ihmettele, johon opettajat ovat nostaneet esille jonkun käsiteltävään teemaan liittyvän ajankohtaisen tai erityisen kiinnostavan ilmiön. Tavoitteena tässä vaiheessa on herättää keskustelua ja tuoda erilaista näkökulmaa aiheeseen.

OSSI-opiskelumallin vaiheet
OSSI-mallin vaiheet

Edistymisen seuranta tukee oppimista ja viimeistelyä

Tällä hetkellä OSSI-malli on käytössä kahdella opintojaksolla: Kestävä ja kehittyvä markkinointi (5 op) sekä Asiantuntijabrändi (2 op). Molemmat opintojaksot ovat tarjolla HAMKin omille, mutta myös muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille CampusOnline-palvelun kautta. OSSI-mallilla toteutettu opintojakso alkaa aina esittelyvideolla, jossa esitellään opintojakson sisällöt sekä OSSI-mallin toimintaidea. Kaikki opintojakson teemat on rakennettu OSSI-mallin rakenteeseen ja myös Moodlen aineistot on otsikoitu kyseessä olevan vaiheen mukaisesti.

Esimerkiksi Asiantuntijabrändi-opintojakson “Tiivistä kertomuksesi: hissipuhe tai profiilitiivistelmä” -teema rakentuu OSSI-mallilla seuraavasti:

  1. Opiskele: Miten kirjoitetaan ammatillinen profiiliteksti? -opetusmateriaali
  2. Syvennä: Hissipuheen hyödyntämismahdollisuudet työnhaussa
  3. Sovella: Oman profiilitekstin kirjoittaminen -tehtävä
  4. Ihmettele: Sitran tuottamat 10 sarjakuvaa osaamisesta

OSSI-mallin mukaisesti toteutetuilla opintojaksoilla opiskelijalla itsellään on vastuu oman opiskelunsa rytmittämisestä. Tueksi on käytössä Moodlen edistymisen seuranta -työkalu, jonka avulla opiskelija voi seurata oman opiskelunsa etenemistä. Tämä toimii tärkeänä työkaluna myös opintojakson opettajille. Opettajat voivat seurata, kuinka aktiivisesti opiskelijat ovat aloittaneet opintojakson opiskelun ja kannustaa tähän myös matkan varrella. Edistymisen seurannan mahdollisuus motivoi opiskelijoita viimeistelemään työskentelyn ja tehtävät. OSSI-mallin mukaisissa opintojaksoissa tapahtuu harvoin niin, että opiskelija tekisi vain tehtävät, eikä opiskelisi muita materiaaleja – malli linkittää oppimistehtävät vahvasti aineistoihin.

Onnistumisia ja oppimista

OSSI-malli on ollut käytössä nyt noin vuoden ajan yhteensä kolmessa eri toteutuksessa. Opettajien kokemuksen mukaan malli on toimiva: se selkiyttää Moodlen rakennetta huomattavasti. Myös uuden opintojakson rakentaminen on sujuvaa, kun toimivaksi huomattu malli voidaan ottaa käyttöön eri opintojaksoille.

Opiskelijoiden näkökulmasta OSSI-malli sujuvoittaa oman opiskelun etenemisen rytmittämistä, suunnittelua sekä motivoi etenemään opintojaksolla. OSSI-mallin tarjoama rakenne on kehittänyt Moodlen oppimisympäristöä selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi. Opiskelija pystyy paremmin keskittymään opiskelun edistämiseen verrattuna Moodlen moninaisten kuvakkeiden ja yksittäisen opettajan logiikan mukaisesti laaditun järjestelyn tilanteeseen. Myös opiskelutulokset tukevat havaintoja. Opintojaksoista suoriudutaan pääsääntöisesti hyvin arvosanoin ja aikataulujen puitteissa. Palautteissa opiskelijat kiittävät erityisesti selkeästä oppimisympäristöstä opiskeltavien sisältöteemojen lisäksi.


Kirjoittajat:

Eveliina Toivonen, liiketalouden lehtori
Riitta Ikonen, liiketalouden lehtori

Leave A Reply