Tulevaisuusorientoitunut osaamisen kehittäminen vahvistaa kilpailukykyä biotalousalan yrityksissä

0

HAMK on mukana ainoana suomalaisena oppilaitoksena seitsemän eurooppalaisen korkeakoulun RUN-EU -yliopistoverkostossa (Regional University Network). Yksi verkoston toiminnan tärkeimmistä tavoitteista on tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita ja pyrkiä vastaamaan näihin kehittämällä tarvetta vastaavaa koulutusta. Päästäkseen tähän tavoitteeseen, on osaamistarpeiden tunnistamisen kannalta olennaista oppia lukemaan hiljaisia signaaleja. Yritysverkostoista saatava tieto on pystyttävä tunnistamaan ja sanoittamaan siten, että voimme kehittää osaamista tulevaisuuden tuotekehityksen ja innovaatioiden mahdollistamiseksi.

Yhtenä RUN-EU-toiminnan työkaluista osaamisen kehittämisessä ovat virtuaaliset innovaatiohubit, joista Älykkään biotalouden hubi sijoittuu hallinnollisesti HAMKin korkeakoulukeskukseen Hämeenlinnaan. Kyseessä on biotalousalan osaamisverkostojen verkosto, jossa kehittämistarpeita ja innovatiivisia ongelmanratkaisuideoita törmäytetään ja jalostetaan eteenpäin alan yritysten sekä yliopistojen tutkijoiden ja asiantuntijoiden kesken kestäviksi innovaatioiksi ja kannattavaksi tulevaisuuden liiketoiminnaksi. Hubia voidaan luonnehtia matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi, jossa tutkijat ja yritysten edustajat voivat verkostoitua, vaihtaa ajatuksia tulevaisuuden osaamistarpeista ja etsiä tutkimuskumppaneita yhteisiin kehittämisprojekteihin Euroopan laajuisesti.

Miten tulevaisuuden osaamistarpeet saadaan näkyviin?

Meillä kenelläkään ei ole taitoa ennustaa vedenpitävästi tulevaa, mutta voimme toimia parhaan taitomme ja arvauksemme mukaan. Voimme opetella tunnistamaan toimialojen hiljaisia signaaleja ja kehittää koulutustamme suuntaan, johon odotamme toiminnan kehittyvän. Avoimeen dialogiin perustuvat luottamukselliset ja vahvat suhteet yrityksiin auttavat hahmottamaan osaamistarpeita tutkimuksen näkökulmasta. Kumppaniyritysten kilpailutilanne ja paine säilyttää oma asema muuttuvilla markkinoilla vaikuttaa tutkimuksen painopisteisiin ja koulutuksen kehittämistarpeisiin. Oppilaitoksena ja tutkimusyhteisönä meidän tulee tunnistaa nämä tarpeet ja muuttaa omaa toimintaamme tulevaisuuden osaamistarvetta vastaavaksi.

Viime toukokuussa kansainvälisen bio- ja kiertotalousalan konferenssin, Open Bioeconomy Weekin yhteydessä järjestetyssä RUN-EU-toimijoiden Future Advanced Skills in Bioeconomy -workshopissa käynnistettiin Älykkään biotalouden innovaatiohubin konkreettinen kehittämistyö pohtimalla tulevaisuuden osaamista. Ryhmätöissä tulevaisuuden osaaminen näyttäytyi geneerisenä osaamisena. Tulevaisuuden huippuosaaja nähtiin oman alansa asiantuntijana, jolla on kyky nähdä ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen, halu muuttaa maailmaa, soveltaa saatavilla olevaa tietoa muutoksen ja innovaatioiden aikaansaamiseksi sekä sinnikkyyttä kehittää asioita eteen tulevista haasteista huolimatta. On totta, että tulevaisuuden biotalousalalla näitä taitoja tarvitaan yhtä lailla kuin muillakin toimialoilla. Luonnonvarojen riittävyys ja haasteet omavaraisuudessa edellyttävät ennakkoluulottomuutta uusien kestävien ratkaisujen kehittämiseksi. Tutkimusta tarvitaan ja uusia sovelluksia ja erilaisia tapoja toimia kaivataan markkinoille kipeästi jo nyt. Maapallon pelastamisella alkaa olla jo kiire, eikä tämänhetkinen maailmantilanne helpota asiaa lainkaan.

Osaamisen kehittäminen osana yritysten kilpailukyvyn kehittämisen strategiaa

Yritysten ja tutkimuksen kilpailukyky edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä. RUN-EU -verkostossa tähän tavoitteeseen tähdätään FASA-toiminnalla (Future Advanced Skills Academy), jonka tavoitteena on kehittää pedagogista osaamista  ja siirtää tulevaisuuden oppimistaidot ja -ympäristöt oppilaitosten, mutta myös yritysten käytännön hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti sekä tutkintokouluksessa että jatkuvan oppimisen näkökulmasta.  Parhaimmillaan toiminta muodostaa positiivisen osaamisen kehittämisen kehän, jossa yrityksiltä saatava tieto osaamisen tarpeesta jalostetaan huippututkimukseksi ja myöhemmin tieto jalkautetaan yritysten käyttöön Älykkään Biotalouden innovaatiohubin ja FASA-toiminnan keskinäisessä symbioosissa. Verkoston toimivuus lisää mukana olevien yritysten osaamista ja kilpailukykyä sekä lisää työelämälähtöisen tutkimuksen arvoa. Koulutus tukee tulevaisuuden osaamistarvetta toimimalla siltana yritysten ja organisaatioiden tarpeiden välillä. Kansainväliset tutkimushankkeet tulevat osaksi yritysten tuotekehityksen arkea.

Tulevaisuuden osaamisen kehittäminen biotalousalan yrityksissä innnovaatiohubin välityksellä

Kuva 1. Smart Bioeconomy Hubin ja FASA-toiminnan symbioosi biotalousalan yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä

Työ eurooppalaisen Älykkään biotalouden innovaatiohubin rakentamiseksi on juuri nyt käynnistymässä. Verkostoihin haetaan mukaan biotalousalan yrityksiä ja sidosryhmiä. RUN-EU:n kansainvälisessä tutkijaverkostossa selvitetään parhaillaan yhteisiä tutkimusaiheita ja valmistellaan yhteisiä rahoitushakemuksia kansainvälisten tutkimusprojektien toteuttamista varten. Varsinaisen hubitoiminnan odotetaan käynnistyvän täysimittaisena vuoden 2024 loppuun mennessä.


Kirjoittaja

Päivi Vartiainen, HAMK Bio -tutkimusyksikkö

Leave A Reply