Hiiliviisaat kaupungit hengittävät vihreillä keuhkoillaan hyvinvointia kaikille  

1

Kaupunkivihreä eli puistojen, kaupunkimetsien, viherkattojen, viljelypalstojen, leikki- ja lähiliikuntapaikkojen sekä koulujen ja omakotipihojen muodostama kokonaisuus on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa kaupunkialueilla. 

Kaupunkimetsät ja viheralueet sitovat ilmakehän hiiltä, viilentävät rakennuksia, hallitsevat hulevettä eli rakennetulle alueelle kertyvää sade- ja sulamisvettä ja tarjoavat ihmisille moninaista psyykkistä ja fyysistä virkistystä ja hyvinvointia. Viheralueet ovat osa hiiliviisasta ympäristörakentamista, jolla tarkoitetaan ympäristöarvoja vaalivaa rakentamista sekä ihmisen toiminnan aiheuttamien ympäristövaurioiden korjaamista. Rakentamalla elinvoimaisia viheralueita rakennetaan hyvinvointia ja hyvää elämää. 

Kaupunkien asukkaiden, kuntien kaavoitustoimialan, viheralan yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden näkemykset vaikuttavat viheralueita muokkaavaan päätöksentekoon ja ratkaisuihin. Nopeasti etenevä ilmastomuutos edellyttääkin toimijoilta uudenlaista ilmasto-osaamista sekä toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja kumppanuutta. Esimerkiksi kaupunkivihreän suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito hyötyvät yhteisestä tutkimuksesta, kokeilutoiminnasta ja keskinäisen asiantuntijuuden jakamisesta. Tutkimustietoa tarvitaan erilaisten viherrakentamisen ratkaisujen ilmastohyödyistä ja mittaamisesta, mutta myös siitä, miten hiiliviisasta yhteistyötä ja päätöksentekoa opitaan ja otetaan käyttöön viheralan eri sektoreilla, jotka perinteisesti sijoittuvat itseään isompien alojen puristukseen. 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) osallistuu partnerina kolmivuotiseen Strategisen tutkimuksen (STN) neuvoston rahoittamaan CO-CARBON -tutkimusprojektiin, jota johtaa Helsingin yliopisto. Muita partnereita ovat Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Kööpenhaminan yliopisto. Monialaisen tutkimuksen tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä ja etsiä ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Kiinnostuksen kohteena on kaupunkien, yhteisöjen ja yksilöiden toiminta ja tutkimustyötä tehdäänkin yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. 

HAMK Bion luonnontieteilijät ja HAMK Edun kasvatustieteilijät tekevät hankkeessa jälleen kerran yhteistyötä ilmastonmuutoksen ja ihmisten käyttäytymisen äärellä. HAMK Bion intressinä on tutkia kaupunkivihreää osana hiiliviisaita viherrakennushankkeita ja kunnossapidon käytäntöjä. Tutkimuksella tuotetaan päivitettyä tietopohjaa ja ohjeistusta viherrakentamisen hiiliviisaisiin tekniikoihin ja materiaalien valintaan. HAMK Edu on puolestaan kiinnostunut tarkastelemaan moniammatillisten viherrakentamisen tiimien toimintaa ja vuorovaikutusta: minkälaista yhteistyö on? Mitkä ovat ne rakentamisen kriittiset kohdat, joissa hiiliviisaita ratkaisuja voisi tukea uudenlaisilla toimintamalleilla? Mitkä tekijät mahdollistavat hiiliviisaat ratkaisut? 

Viheralan ammattilaisten kouluttajana Hämeen ammattikorkeakoulu on myös tärkeässä roolissa tulevaisuuden hiiliviisauden ja ilmasto-osaamisen kehittämisessä. Hankkeen tutkimustulokset auttavat määrittelemään viherrakentamisen uutta osaamista tarkemmin ja kehittämään tutkinto-ohjelmia. 

Yhteiskunnallisesti merkittävän tutkimuksen käytäntöön soveltamista täytyy vauhdittaa rohkeilla kokeiluilla ja avoimella dialogilla. Jokaisen toimijayhteisön on uskallettava kysyä: kuinka juuri meidän toimintamme vaikuttaa kaupungin vihreisiin keuhkoihin? Miten juuri me voisimme olla hiiliviisaampia? 


Kirjoittajat

Essi Ryymin, tutkijayliopettaja, HAMK Edu

Outi Tahvonen, tutkijayliopettaja HAMK Bio

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Hiilipuutarhurointia hämeenlinnalaisilla yksityispihoilla - HAMK Beat

Leave A Reply