Digipedamentoroinnin käytänteitä rakentamassa – kokemuksia cross-expertise mentoroinnista

0

Digimentoreiden eli HAMKissa digipedamentoreiden määrä ja tarve on lisääntynyt viime vuosina opetuksen siirtyessä kasvavassa määrin verkkoon. Osallistuimme keväällä 2023 Kokko-hankkeen järjestämään cross-expertise mentorointiin (CEM). Kyseessä on vertaismentorointiprosessi, joka on suunnattu erityisesti korkeakoulujen digipedamentoreille. Mentoroinnissa kaksi tai useampi tasavertainen asiantuntija jakaa ja vaihtaa tietämystään asiantuntijakeskusteluilla yhdessä sovituista ajankohtaisista oppimisen ja opetuksen teemoista.

Käytännössä vertaismentorointiprosessi eteni niin, että hanke etsi ilmoittautuneille sopivan mentoriryhmän, jonka jälkeen ryhmä sopi keskenään kolmesta tapaamisesta. Hankkeen puolesta järjestettiin myös verkkotapaamiset koko CEM-porukalle yhteensä kolme kertaa kevään aikana. CEM-mentorointiin osallistuvia kannustettiin tekemään ryhmänä vapaamuotoinen lopputuotos, joita esiteltiin viimeisessä koko ryhmän CEM-tapaamisessa.

Lindan ja Timin kokemukset CEM-mentoroinnista

Lindan kolmen hengen mentoriryhmässä tapaamisten aiheiksi nousivat hyvät käytänteet seuraavissa teemoissa: verkko-opintojaksojen suunnittelun tukeminen, opettajien tavoittaminen ja sitouttaminen sekä digipedaohjeiden ja -vinkkien jakaminen. Kukin osallistuja otti vetovastuulleen yhden teeman. Jokaisesta tapaamiskerrasta kirjattiin muistiinpanot. Keskusteluissamme vilisi mm. Sanat tekoäly ja Chat GPT, joten päädyimme tekemään lopputuotoksestamme tekstin, joka on Chat GPT:n luoma kymmenen kohdan tiivistelmä tapaamismuistiinpanoistamme.

Timin mentoriryhmässä oli niin ikään kolme digipedamentoria. Ensimmäisessä tapaamisessa kerrottiin digi(peda)mentorin roolista omassa koulussa ja hyvistä käytänteistä. Lisäksi esittelimme toisillemme omia oppimisympäristöjä. Toisessa tapaamisessa jatkoimme keskustelua ja päätimme, että mentoroinnin lopputuotoksena olisi kiva tehdä jokin infograafi. Viimeisillä tapaamiskerroilla aiheemme oli jo tarkentunut digipedamentorin työhyvinvointiin ja työstimme sisältöä huoneentaulua varten käyttäen pohjana itsensä johtamisen välineitä. Lopputuotos (kts. Kuva 1) työstettiin käyttämällä Venngage-palvelua.

Mentorin hyvinvoinnin huoneentaulu
Timin ryhmän lopputuotos ”Digimentorin hyvinvoinnin huoneentaulu”, jossa luokiteltuina kuormittavuustekijät, itsensä johtamisen välineet ja ratkaisun avaimet.

Yhteiset käytänteet korkeakoulun digipedamentoroinnissa

Havaitsimme, että digipedamentoroinnin ydin on hyvin samanlainen eri korkeakouluissa ja pääpainona on kehittää digipedagogiikkaa yhdessä opettajien kanssa. He auttavat opettajia valitsemaan sopivat teknologiat, tarjoavat käytännön vinkkejä ja auttavat ratkaisemaan teknisiä ongelmia. Digipedamentorit pyrkivät jatkuvasti päivittämään tietonsa käytössä olevista digitaalisista työkaluista, oppimisympäristöistä ja pedagogisista menetelmistä.

Muissa korkeakouluissa toimivien digipedamentoreiden kanssa olimme yhtä mieltä siitä, että digipedamentorin työtä helpottavat erityisesti vertaistuki, säännölliset valmennukset, helposti löytyvät ohjeistukset ja kannustava ilmapiiri.

Digipedamentoroinnin haasteet

Sekä Timin että Lindan mentorointiryhmissä huomattiin, että viestintä ja kohderyhmän saavuttaminen on yhteinen haaste useassa korkeakoulussa. Toisaalta osa mentoreista koki myös lukuisten eri viestintäkanavien kautta tulleiden yhteydenottojen kuormittavaksi. Toisinaan digipedamentorin ja digitukihenkilön roolit sekoittuvat ja avuntarve painottuu enemmän teknisiin asioihin.

HAMKissa omassa toimiyksikössämme digipedagogiikkaan liittyvään viestintään on pyritty panostamaan uuden mentoriryhmän myötä. Yksikön Teams-tiimillä on oma alikanavansa Support for Digital Teaching, jossa digipedamentorit jakavat suunnitellusti mm. Kuukauden vinkin sekä muita ajankohtaisia ilmoituksia. Kuukauden vinkki kirjoitetaan aina suomeksi ja englanniksi. Lisäksi käytössämme on tikettijärjestelmä ja tukea on saatavilla myös kalenterivarausten kautta.

Yhtenä Timin ryhmän nostona oli digipedamentorin rooli ja sen tavoitteet. Mentorit eivät halua olla vain kaikkien käytettävissä, vaan toiminnalle pitää asettaa tavoite ja sovittaa tehtävät sitä tukemaan. Mentorin työtehtävään tulee myös resursoida realistinen määrä työtunteja.

Hyvä organisointi mentoroinnin avainasemassa

Mentorointiprosessi avasi silmämme sille, että haasteet eri korkeakouluissa ovat melko samankaltaisia, mutta tämän kokemuksen jälkeen arvostamme erityisesti sitä, miten digipedamentorointi on organisoitu HAMKissa. Säännölliset tapaamiset niin koko HAMKin digipedamentorijoukolla kuin yksikkökohtaisestikin ovat erittäin tärkeitä, jotta esimerkiksi tieto ajankohtaisista asioista jalkautuu eteenpäin. Säännölliset kokoontumiset kaikkien digipedamentoreiden kanssa ja yksiköittäin helpottavat ja jäsentävät mentoreiden työtä.

LeaD-tiimin ylläpitämät digipedaohje-verkkosivut ja laaja valmennustarjonta antavat hyvin paljon digitaalista tukea opettajan arkeen. HAMK on keväällä lanseerannut omat ohjeensa myös MOOC-toteutuksille. Verkkototeutusten määrä ja kysyntä ovatkin jatkuvasti kasvussa, joten myös digipedamentoreille riittää kysyntää.

Jatkossa HAMKin digipedamentoreiden on tarkoitus tarjota tukea erityisesti uusille työntekijöille ja olla vahvasti mukana perehdytysprosessissa.


Kirjoittajat:

Linda Kantola, lehtori & digipedamentori, HAMK

Timi Kohonen, verkko-opetuksen suunnittelija & digipedamentori, HAMK

Leave A Reply