Mistä opiskelijoiden hyvinvointi koostuu – Opiskelijahyvinvoinnin viitekehys Tredussa

0

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa laaditun Varhaisen tuen mallissa on mietitty mistä opiskelijoiden hyvinvointi koostuu. Alla oleva kuva on laadittu mukaillen Työterveyslaitoksen työkykytaloa.

Talon alimmat kolme kerrosta kuvaavat opiskelijan yksilöllisiä voimavaratekijöitä. Ylin kerros kuvaa opiskelun voimavaroja, kuten opiskelun sisältöä ja opiskelijan kanssa sovittuja toteutustapoja, opiskeluyhteisöä sekä ohjausta ja opetusta. Käytännössä kerrokset eivät ole toisistaan erillisiä vaan limittyvät toisiinsa ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Talon alempien kerrosten voimavarojen pitää olla niin vahvoja, että ne kestävät opiskelukerroksen painon ja kokonaisuus on tasapainossa. Opiskelukykyyn vaikuttavat myös opiskelijan perhe, lähiverkosto, toimintaympäristö ja vapaa-ajan toiminta.

Tredun erilaiset toimijatasot oppilaitoksen hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisessä

Tredu on strategiassaan (2019-2022) määritellyt kestävän elämäntavan yhdeksi toiminnan painopisteeksi, jolla luodaan ammatillista etumatkaa Tredussa opiskeleville sekä työelämään ja jatko-opintoihin siirtyville. Kestävä elämäntapa tarkoittaa, että opiskelijaa ohjataan ja tuetaan aktiiviseen toimijuuteen kansalaisena ja opiskelussaan. Opiskelijaa ohjataan myös oman opiskelu- ja työkyvyn ylläpitoon ja jatkuvan oppimisen valmiuksiin työelämän muutoksissa. Kestävä elämäntapa on varhaista tukea ja ohjausta – Tredu pitää reilusti huolta opiskelijoistaan. 

Tredussa on laadittu oppilaitoksen hyvinvointia edistämään mm. Ohjauksen suunnitelma ja Varhaisen tuen toimintamalli ja siihen liittyvä toiminta opas. Lähtökohta hyvinvoinnin edistämisessä on toimiva ohjaus, joka on oppimisen ja opiskelun ohjausta ja tarjoaa opiskelijalle psykososiaalista tukea. Toiminnan tavoitteena on itsetuntemuksen, itsetunnon ja elämäntaitojen kehittyminen. Ohjauksella tuetaan opiskelijan hyvinvointia ja huomioidaan hänen elämäntilanteensa opiskelupolun aikana. Ura – ja elämänsuunnittelun ohjauksessa opiskelija kehittyy päätöksen – ja valinnantekovalmiuksissaan ja kasvaa ammatillisesti. Hän osaa perustella ja reflektoida omaa toimintaansa. Opiskelija oppii sanoittamaan omaa osaamistaan, tunnistamaan omat vahvuutensa, mahdollisuutensa ja asiat, joita hänen tulee kehittää opiskelijana. Hän oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja osaa arvioida itseään ja toimintaansa oppijana.

Varhaisen tuen toiminta vahvistaa ammatilliselle koulutukselle annetun kaksoistavoitteen toteutumista oppilaitoksen arjen työssä:

– Koulutuksen tulee kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista ja vastata työelämän osaamistarpeisiin ja tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja kansalaisiksi. Laki ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017).

– Oppilaitosten on myös huolehdittava sekä opiskelijoiden oppimisesta että heidän terveydestään, hyvinvoinnistaan ja osallisuudestaan. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (L1287/2013).

Tredussa on laadittu myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelma. Tredun tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-suunnitelma on laadittu yhdenvertaisuuslain 6 § ja tasa-arvolain § 5 a mukaisesti ja hyödyntämällä Opetushallituksen Mukana! Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella – opasta mukaan lukien ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö. Suunnitelmaa on valmisteltu avoimessa työryhmässä yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Suunnitelmalliseen tasa-arvotyöhön kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sovittujen toimenpiteiden ja niiden vaikutusten arviointi. Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävään työhön kuuluu kaikki syrjintäperusteet kattava selvitys oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä arvio aikaisempaan suunnitelmaan sisällytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Erityistä huomiota on kiinnitetty oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen tasa-arvolain 5a §:n mukaisesti.

Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän merkitys

Opiskeluhuollon kokonaisuus muodostuu ennalta ehkäisevästä koko oppilaitosyhteisöä tukevasta yhteisöllisestä opiskeluhuollosta sekä yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.  Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti ja toiminnasta vastaavat yhteisölliset opiskelijahuoltoryhmät. Ryhmä koostuu opiskeluhuollosta vastaavasta koulutuspäälliköstä, terveydenhoitajasta, psykologista, kuraattorista, erityisopettajasta, opinto-ohjaajasta, opettajien edustajasta sekä opiskelijoiden ja huoltajien edustajista. Ryhmän kutsuu koolle koulutuspäällikkö. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä toimenpiteitä, arvioi niiden riittävyyttä ja kehittää toimintaa tarpeen mukaan. Yhteisöllinen OHR päivittää vuosittain oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman rehtorin/koulutuspäällikön johdolla. Ryhmä valitsee lukuvuoden teemaksi ajankohtaisen aiheen esimerkiksi edellisen vuoden kouluterveyskyselyn pohjalta.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia, opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä (1287/2013 2 § kohta 2).
Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaisesti oppilaitoksen henkilökunnan tehtävä ja sen toteuttamisesta vastaa koulutuksen järjestäjä tehden yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen sekä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa (1287/2013 3 § ja 4 §).

Yhteisöllisen opiskeluhuollon lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajan osallisuus sekä kuulluksi tuleminen. Sen periaatteet tulee jalkauttaa oppilaitoksissa osaksi toimintakulttuuria. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ohjaavat toimintaa. Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä.

Opiskelijan rooli hyvinvoinnissa

Tredulainen opiskelijakäsitys on, että opiskelija on aktiivinen ja tavoitteellinen toimija ja oman osaamisensa hankkija. Hän osallistuu oman oppimisensa suunnitteluun ja opiskelijoita koskevien asioiden kehittämiseen. Opiskelijaa kannustetaan aloitteellisuuteen ja sitoutumiseen opinnoissa etenemiseen ja oppimiseen ja hänen opiskeluvalmiudet ja elämäntilanteet otetaan huomioon. Yhteisöllinen toimintakulttuuri rakentuu opiskelijoiden aktiiviseen osallistumiseen ja vertaisverkoston muodostumiseen. Itsenäinen opiskelu edellyttää opiskelijalta vastuunottoa omasta elämästään, kiinnostusta opiskeluun ja kykyä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja tukea.

Tredun tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelmassa on esitetty tavoitteita ja toimenpiteitä miten osallisuutta edistetään oppilaitoksessamme:

 • Henkilöstö ja opiskelijat voivat vaikuttaa Tredun toimintakulttuurin uudistamiseen osallistumalla vuoropuheluun erilaisissa yhteisissä tilaisuuksissa sekä erilaisten kyselyjen ja palautteen keruun avulla.
 • Opiskelijakunnan työskentely on aktivoitunut ja sitä vahvistettu nimeämällä opiskelijakuntatoiminnan kampuskohtaiset koordinaattorit sekä toimipistekohtaiset ohjaajat.
 • Opiskelijakuntatoimintaan on nimetty Tredun henkilöstön yhteyshenkilö ja tapaamiset johdon kanssa järjestetään säännöllisesti.
 • Opiskelijaedustus on mukana kaikissa Tredun työryhmissä.
 • Laaditaan toimivat yhteistyövälineet erityisesti oppivelvollisten huoltajien vuorovaikutuksen lisäämiseen.

Tredussa tehtyjä toimenpiteitä

 • Kohtaamo -toiminta – kohtaamispaikka toimipisteissä, Opiskelijan tukena moniammatillinen toimijaverkosto
 • Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin –pajatoiminta, harrastustoimintaa, ammatillisia opintoja, opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, valinnaisten yhteisten tutkinnon osien osia
 • Varhaisen tuen toimintatapa, opiskelijoiden huolet huomataan, niihin puututaan varhaisessa vaiheessa ja tuetaan opiskelijaa
 • Ohjauksen suunnitelma tukemaan Tredun toimijoita opiskelijoiden ohjauksessa ja huoltajien ja opiskelijoiden mahdollisuus tutustua tämän avulla ohjaustoimintaan, opiskelijoilla on ohjauksen tueksi rakennettu Moodle oppimisympäristöön JokaOpiskelija toiminta- ja tiedotusympäristö
 • TreduStartti; opiskelijoiden perehdyttäminen ja ryhmäyttäminen opintojen alkuvaiheessa
 • Opiskelijakunta- ja tutortoiminta – aktiivisena jokaisessa toimipisteessä
 • Opiskelijafoorumit opiskelijoiden vaikuttamisen tukena, mahdollisuus tutustua erilaisiin palautteisiin ja tehdä niiden pohjalta ehdotuksia toiminnan parantamiseksi
 • Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen oppilaitoksessa toiminta
 • Aktiivinen toiminta PAEK-verkostossa (Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus), esimerkiksi työpaikkarekisteri erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

Hyvinvoinnin mittarien hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Tredussa on käytössä varhaisen tuen mallin mukaisessa toiminnassa Crear palveluntarpeen arviointi mittari. Crear mittarin avulla voidaan tunnistaa opiskelijan yksilöllinen tilanne ja sen avulla voidaan arvioida ja  suunnitella yksilöllisest opiskelijan tuen ja ohjauksen tarve. CREAR-arviointiväline soveltuu moniin erilaisiin käyttötilanteisiin ohjaus- ja opetustyön arjessa. Se auttaa tunnistamaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä samanaikaisesti viidellä eri osa-alueella, jotka muodostavat ohjauksen kehän:

 • opiskelu
 • ajankäyttö ja suunnitelmallisuus
 • hyvinvointi
 • urasuunnittelu
 • työllistyminen

Ohjauksen kehä auttaa opiskelijaa ja opetus-ja ohjaushenkilöstöä arvioimaan opiskelukykyä, ohjaus- ja palvelutarvetta ja kohdentamaan tukea ja ohjausta tarkoituksenmukaisesti. Kehän avulla tunnistetaan opiskelijoiden opintojen etenemiseen (opiskelukyky, toimijuus ja toimintakyky) sekä jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä (urasuunnittelu- ja työllistymistaidot) laaja-alaisesti.

Lähteet

CREAR – digitaalinen palvelutarpeenarviointi (retumittari.fi)
Crear – digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline ohjauksen, opetuksen ja opiskeluhuollon asiantuntijoille – Laurea-ammattikorkeakoulu
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Tredun kotisivut / strategia ja muuta tietoa:
Tredun strategia [Tredu – Tietoa Tredusta]
Tredu
Tredun varhaisen tuen opas
Tredun Ohjauksen suunnitelma
Tredun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Toisen asteen koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma
Työturvallisuuslaki 738/2002 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Anne Haapalehto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Leave A Reply