Oppilaitosyhteistyö osana valuma-aluesuunnittelua

0

Hämeen ammattikorkeakoulun, Etelä-Suomen Salaojakeskuksen, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry:n, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry:n ja Tapio Oy:n sekä ProAgria Etelä-Suomi ry:n Opitaan ojista-hankkeessa on koottu yhteen eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöryhmä yhteisen valuma-alue ja vesistökunnostus teeman ympärille Hämeen alueella. Hämeen ELY-keskus on tuottanut listauksen tärkeimmistä valuma-alue ja vesistökunnostusten painopistealueista. Listaus perustuu vedenlaatuun, arvioituun hajakuormitukseen sekä vesistöjen ekologiseen tilaan. Listauksen pohjalta on valittu pilottialueeksi Hauhon Vuolujoki, jonne tiedotusta, neuvontaa sekä suunnittelua aletaan jatkossa järjestelmällisesti kohdentamaan.

Vuolujoen valuma-alue on 3. jakovaiheen vesistöalue Kokemäenjoki päävesistössä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemästä selvityksen mukaan Hauhonselälle suurimman osan ravinteista tuo juuri Vuolujoki. Se kuljettaa lähes 70 prosenttia järveen päätyvästä typestä ja fosforista. Selvityksen sekä hankkeen yhteistyötahojen arvioinnin perusteella Vuolujoen aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi huomio pitäisi kiinnittää Eteläistenjärvelle asti. Tästä syystä Opitaan ojista -hanke tilasi Hämeen ammattikorkeakoululta Eteläistenjärven nykytilaselvityksen oppilastyönä.

Toisen vuosikurssin kestävän kehityksen opiskelijat toteuttivat opiskelijaprojektin maalis-toukokuussa 2022 Eteläistenjärvestä osana Ympäristön seuranta ja vesistöjen kunnostus -kurssia. Projektin tavoitteena oli tuottaa tiimeissä ja tiimien yhteistyönä nykytilaselvitys Hämeenlinnassa sijaitsevasta Eteläistenjärvestä. Eteläistenjärvi on Kokemäenjoen vesistön alueella sijaitseva keskikokoinen järvi, joka kuuluu Vuolujoen valuma-alueeseen.

Nykytilaselvityksen avulla arvioidaan järven tilaa ja käyttöä, pohditaan kohteeseen soveltuvia kunnostustoimenpiteitä sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia järven tilan ja sen käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Selvitys on tehty palvelemaan niin paikallisia asukkaita kuin ympäristöalan asiantuntijoitakin ja se perustuu olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen ja yhdistämiseen. Projektissa on tutkittu ja kerättyä tietoa vesistöjen tilasta, suojelusta ja kunnostuksesta sekä tehty yhteistyötä viranomaisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Projektin yhteistyötahoina ovat olleet Hämeen ELY-keskuksesta Heidi Alakoski, Petri Horppila, Minna Kolari ja Elina Laine.

Tiedonhankintaa on tehty monipuolisesti. Projektissa on perehdytty paikkatietoaineistoihin ja tarkasteltu näytteenottotietoja. Lisäksi on haastateltu asiantuntijoita ja paikallisia sekä tuotettu kysely Eteläisten kyläläisille. Vanhoihin karttoihin on tutustuttu maakunta-arkistovierailulla. Maastossa on käyty perehtymässä Eteläistenjärveen ja sen valuma-alueeseen kaksi kertaa huhtikuussa 2022. Maastokäynneillä tehtiin havaintoja ja suoritettiin mittauksia järveen laskevien uomien vedenlaadusta ja virtaamasta.

Valmistunut selvitys on kattava paketti, jonka lopussa käydään läpi opiskelijoiden johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia teemoittain jaoteltuna. Näitä teemoja ovat rakennettu ympäristö ja maankäyttö, ekologinen tila ja suojelukohteet, metsätalous, maatalous sekä ekosysteemipalvelut ja virkistyskäyttö. Johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kyseessä on alustavat opiskelijoiden luomat kehitysehdotukset. Jos kehitysehdotuksia halutaan toteuttaa käytännössä, niin ne vaativat vielä lisäselvitystä, asiantuntijoiden arviointia sekä yhteistyötä maanomistajien kanssa.

Nykytilaselvitys on luettavissa:

https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2021/04/Etelaistenjarven-nykytilaselvitys.pdf

Kirjoittaja Minna Kolari, Hämeen ELY-keskus

Leave A Reply