Kanta-Hämeen mallikohteiden toteutus

0
Kanta- ja Hämeen vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon pilottikohteena on Pelto-Seppälän laskeutusallas ja kosteikko Lopen Hunsalassa. Pilottivaluma-alueena toimii Huhtaniitynojan ojitusyhteisön uomasto Hämeenlinnan Rengossa.
Pelto-Seppälän laskeutusallas ja kosteikko

Suunnittelun maastotyöt tehtiin alkukesällä 2018. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä MHY Päijät-Hämeen kanssa. Suunnitelma hyväksytettiin maanomistajalla alkusyksyn aikana. Kohteen toteutuksen kilpailutus tehtiin vuodenvaihteessa 2018-19 ja varsinaiset rakentamistyöt päästiin aloittamaan maalis-huhtikuun vaihteessa.

Toteutustöiden kilpailutus aloitettiin laatimalla tarjouspyyntöasiakirjat. Hankintasäännösten mukaan urakka on kansallisen kynnysarvon alittava ja hankintamenettelyksi valittiin rajoitettu menettely. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin 4.1. yhteensä kahdeksalle (8) urakoitsijalle. Tarjoajilla tuli olla käytössään pitkäpuominen kaivinkone. Tarjous tuli toimittaa MHY Kanta-Hämeelle viimeistään 31.1.2019 mennessä.

Määräaikaan mennessä palautui kaksi (2) tarjousta. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Käytettyjen vertailuperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen hankkeen toteutukseen jätti Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy, jonka kanssa tehtiin myös sopimus.

Pilottikohteen toteutus aloitettiin viikolla 13. Ensimmäisessä vaiheessa tyhjennettiin laskeutusaltaat (kartalla 1. ja 2.) niihin kertyneestä lietteestä. Altaat on rakennettu 2002-2003 eikä niitä oltu tyhjennetty aiemmin. Ensimmäinen laskeutusallas olikin täyttynyt kokonaan ja toinen vähintään puoliksi, joten poistettavia massoja kertyi runsaasti. Maanomistajan kanssa arvelimme, että tyhjennys tulisi tässä kohteessa tehdä vähintään viiden vuoden välein.

Säätila toteutushetkellä oli kuiva ja aurinkoinen. Myöskään sulamisvedet eivät juuri haitanneet työskentelyä, sillä suurin osa talven lumista oli haihtunut taivaalle aurinkoisessa ja tuulisessa säässä. Suunnitelmasta poiketen altaan luiskista ei ollut tarpeen poistaa puustoa sillä kaivu voitiin tehdä kokonaan viereiseltä pellolta. Pelto kantoi kaivinkoneen hyvin mutta ei maanajoa traktoreilla. Niinpä poistettavat massat läjitettiin karholle, josta maanomistaja levittää ne pellon ja maamassojen kuivuttua. Kaivutöihin kului kolme täyttä työpäivää.

Suunnitelluista töistä kesäkaudelle jäävät Kuuslammesta altaan ensimmäiseen L-mutkaan laskevassa ojassa olevan vanhan maantierummun uusiminen sekä karjan juottopaikan sorastaminen. Rummun teko jätettiin kesäkaudelle koska vanhan tien runko oli toteutushetkellä vielä jäässä. Eläin juottopaikasta keskusteltiin maanomistajan kanssa ja päädyttiin ratkaisuun, jossa sorastus voitaisiin korvata sillä, että altaat aidataan jatkossa mukaan laidunalueeseen. Näin eläimillä on pääsy juomaan koko altaan matkalla ja maasto kuluu tasaisemmin. Lisäksi on olemassa riski, että eläimet karsastavat soraikkoa ja siirtävät kulkemisensa eri paikkaan.

Huhtaniitynojan ojitusyhteisön uomasto

Kanta-Hämeen pilottivaluma-alueella metsäojitusalueen ojalinjojen aukaisu ja muut tarvittavat hakkuut saatiin valmiiksi elo-syyskuussa 2018. Erityisen kuiva kesä mahdollisti sulanmaan aikaisen puunkorjuun. Metsäojitussuunnitelman rahoitushakemukseen saatiin myönteinen päätös 10.12.2018 ja hanke on valmis toteutettavaksi. Metsäojien perkaus toteutetaan aikaisintaan sitten kun alapuoliset ojitusyhteisön hallinnoimat ojastot on kunnostettu.

Kartta
Pitkäpuomi

Lauri Laaksonen / Mhy Kanta-Häme

Leave A Reply