Lisää vihreyttä kaupunkeihin ja kaupunkisuunnitteluun

0

Megatrendit kuten ilmastonmuutos, väestönkasvu ja kaupungistuminen aiheuttavat runsaasti paineita uudenlaisen kaupunkiympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. HAMK Bio on mukana luomassa työkaluja suunnittelun avuksi ja selvittämässä, miten niin sanottua kaupunkivihreää ja muita luonnonmukaisia järjestelmiä tulisi rakentaa, ja mitkä ovat sen vaikutukset esimerkiksi hiilen sidonnassa.

Käynnissä oleva COVID-19-pandemia on lisännyt ihmisten kiinnostusta luontoa ja luonnossa liikkumista kohtaan. Lähipuistot ja -metsät ovat nousseet arvostuksessa huomattavan korkealle. Todennäköistä on, että niiden olemassaolon tärkeys kansalaisten mielissä jää pysyvästi pandemiaa edeltävää tasoa ylemmäs. Kaupunkivihreään liittyvä tutkimus on tärkeää muistakin syistä kuin em. megatrendeihin sopeutumisen näkökulmasta.

COST verkottaa toimijoita

HAMK Bio on mukana kehittämässä kiertotalouteen perustuvia kaupunkeja muun muassa EU-rahoitteisen COST-yhteistyöverkoston Circular City Re.Solution -toimessa. Kaupunkien erityisiä haasteita ovat lämpösaarekevaikutukset, tulvat, jäte- ja hulevesien käsittelyt ja ruoan tuotanto. Näihin haetaan ratkaisuja luonnonmukaisia järjestelmiä kehittämällä. Tällaisia on olemassa runsaasti yksittäisten ongelmien ratkaisemiseen, mutta niiden yhteisvaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi. Myöskään resurssien uudelleenkäyttöä tai symbioosivaikutuksia muihin järjestelmiin ja ihmisten hyvinvointiin ei ole tutkittu riittävästi.

Circular City Re.Solution -toimessa tutkitaan kokonaisvaltaisesti muun muassa kierrätettävistä luonnonmateriaaleista rakennettavia viherseiniä ja -kattoja, veden hallintaa ja kierrätystä, kaupungeissa syntyvien jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä ja kaupunkiviljelyä. Kaikkiaan toimeen osallistuu noin 480 toimijaa peräti 39 maasta.

CO-CARBON pureutuu hiilen sidontaan

Tuoreimpana kaupunkivihreää edistävänä hankkeena käynnistyi lokakuun alussa CO-CARBON (Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi), jossa on tavoitteena löytää ne kaupunkivihreän suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon työkalut ja työskentelytavat, joilla parhaiten edistetään hiilen sidontaa kasvustoon ja maaperään. Samalla rakentamisen tulee edistää elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä, ja siten yleistä hyvinvointia.

CO-CARBON-hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, ja se toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä. Mukana on myös useita kaupunkeja, yrityksiä ja muita organisaatioita.

Tietoa kirjoittajasta

Harri Mattila

Harri Mattila on HAMK Bion tutkijayliopettaja ja Kestävän vesitalouden tutkimuksen veturi. Vaikka Mattilan tausta on vesitekniikassa, työtehtävät ja kiinnostus kestävään kehitykseen ovat vieneet häntä laajemmin kiertotalouden ja ympäristöteknologian pariin. Yksi erityinen mielenkiinto kohdistuu maankäytön suunnitteluun, sillä se on tärkeässä asemassa kestävän kehityksen edistämisessä. Luonnonmukaisten järjestelmien lisääminen ja niiden vaikutukset ovat läheisesti yhteyksissä maankäytön suunnitteluun.

Leave A Reply