Biojalostusratkaisuja tutkimusta ja koulutusta integroiden

0

HAMKissa toteutetaan ja kehitetään tutkimustoimintaa tiiviissä yhteistyössä koulutuksen kanssa. Yksi vahva esimerkki tästä on biomassan jalostukseen, etenkin jäte- ja sivuvirtojen kestävään hyödyntämiseen liittyvä tutkimusalue.

Biokaasulaitosratkaisuja on tutkittu ja kehitetty HAMKissa yhdessä alan yritysten kanssa jo noin 20 vuoden ajan. Tänä aikana biokaasualalla on otettu merkittäviä kehitysaskeleita, kun alkuvaiheen lietteen- ja jätteenkäsittelyn sekä haju- ja hygieniahaittojen vähentämistavoitteista on siirrytty yhä laajempiin ilmasto- ja energiapoliittisiin tavoitteisiin. Tänä päivänä biokaasuteknologia jo ymmärretäänkin yhtenä keskeisimpänä kiertotalouden mahdollistavana ja ilmastonmuutosta hillitsevänä keinona biotaloudessa. Se liittyy laajasti eri toimialoihin, kuten vesi- ja jätehuoltoon, energiaan, liikenteeseen, maatalouteen ja useisiin teollisuudenaloihin, missä biokaasuenergian ohella kestävän ravinnekierrätyksen rooli on merkittävä. Näin ollen biokaasun tuotanto on merkittävä osaprosessi mm. useilla biojalostamoilla.

HAMK Bion biokaasututkimus linkittyykin vahvasti kiertotalousratkaisujen edistämiseen ja kehittämiseen, joissa keskeistä on biomassan kestävä, monipuolinen ja kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Tutkimuksen kohteena ovat olleet esimerkiksi bioetanoli-biokaasujalostamo, mikroleväbiojalostamo sekä integrointi erilaisista sivu- ja jätevirroista arvojakeita tuottaviin biojalostamokokonaisuuksiin. Biokaasuprosessoinnin laaja kosketuspinta mahdollistaa alan T&K-hankkeiden integroimisen opetukseen useissa HAMKin opintomoduuleissa sekä teoria- että käytännön töiden muodossa.

Hiilineutraalin biokaasualan rinnalle HAMK Bion tutkimusalueeksi on noussut hiilinegatiivisia ratkaisuja tarjoava biohiilen tuotanto ja käyttö.  Biohiilellä on kosketuspintaa sekä tuotannon että käyttösovellusten kautta laajasti HAMKin eri tutkimus- ja koulutusaloilla (biotekniikka, puutarha-, maa- ja metsätalous, kestävä kehitys). HAMK Bion laboratorioissa opiskelijat pääsevät tutkimaan erilaisten biomassojen ja lietteiden biokaasun ja biohiilen tuotantoa sekä analysoimaan tuotteiden laatua koemittakaavassa. Lopputuotteiden kasvualusta- ja lannoitekäyttöä voidaan selvittää kasvihuone- ja pelto-olosuhteissa, kuten myös erilaisissa viherrakennus- ja vedenkäsittelyratkaisuissa.

Julkisten T&K-projektien rinnalla HAMK Bio tarjoaa sekä biokaasuun että biohiileen liittyviä tutkimuspalveluja yritys- ja yhteistyökumppaneille. Biokaasualan yritysten kanssa onkin vuosien mittaan muodostunut tiivis ja monipuolinen yhteistyö, jonka tuloksia on hyödynnetty yritysten tuotekehitys- ja suunnitteluvaiheissa sekä laitosprosessien hallinnassa. Yritysyhteistyössä keskiössä on tutkimuksellinen ote, mikä pyritään koko ajan huomioimaan myös opiskelijoiden kanssa työskennellessä.

Biomassan jalostus -opintomoduulissa perehdytään biojalostamoprosesseihin, etenkin bulkkituotteiksi luettavien biokaasun, bioetanolin ja biohiilen tuotantoon, raaka-aineisiin ja tuotteisiin. Opinnot ovat tarjolla sekä AMK- että YAMK-opiskelijoille. Keskeinen osa näitä opintoja ovat joko HAMKin omiin T&K-hankkeisiin tai ulkopuolisiin toimeksiantoihin liittyvät projektit ja käytännön harjoitustyöt, joissa hyödynnetään HAMK Bion tutkimuslaitteistoja ja analyysivalmiuksia.

YAMK-opiskelijoille opintojen sisällöllistä painotusta ja toteutusta voidaan räätälöidä, huomioiden opiskelijoiden pohjakoulutus ja oppimistavoitteet. Tarjolla on myös harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja.

Tietoa kirjoittajasta

Maritta Kymäläinen

Maritta Kymäläinen on HAMK Bion tutkijayliopettaja ja biojalostamoprosessien tutkimustiimin vetäjä. Maritta on vuodesta 2001 lähtien vastannut useista jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen, arvojakeisiin ja ravinnekierrätykseen liittyvistä T&K-hankkeista HAMKissa. Marittan erityisen kiinnostuksen kohteena on biokaasun tuotanto ja siihen kytkeytyvät kokonaisvaltaiset biomassan hyödyntämisratkaisut. Taustaltaan Maritta on mustalipeätutkija, ja termiset poltto-, kaasutus- ja pyrolyysiprosessit kiinnostavat edelleen.

Leave A Reply