Vastuullisuus vaalikampanjoinnissa

0

Vastuullisuus on ajankohtainen ja monessa yhteydessä esillä oleva teema. Vastuullisuudella tarkoitetaan taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten huomioimista sekä niihin vaikuttamista. Vaikuttamistyön ytimessä on politiikka. Miten poliittiset toimijat, kuten puolueet, piirijärjestöt, paikalliset yhdistykset ja yksittäiset ehdokkaat voivat huomioida vastuullisuusnäkökulmat osana vaalikampanjoinnin suunnittelua ja toteutusta?

Vastuulliset valmistelut

Asialleen omistautunut ehdokas laatii oman kampanjasuunnitelman tai ainakin rungon sille. Yksittäisten ehdokkaiden tilanne vaihtelee suunnitelmien osalta paljon, kuten sekin, minkä verran ehdokkaat käyttävät varoja kampanjaan.

Puolueet, puolueen piirijärjestöt ja paikalliset yhdistykset puolestaan laativat suunnitelman siitä, millä periaatteilla ehdokashankintaa tehdään, milloin vaalitapahtumia järjestetään, millainen budjetti on käytettävissä, miten hankitaan lisärahoitusta, miten ehdokkaita koulutetaan, millaista mainontaa tehdään ja missä kanavissa.

Suunnitteluvaiheessa vastuullisuus on usein taustavaikuttajana. Suunnittelussa pohditaan keinoja siihen, miten asiat tai edes lähialue voisi olla parempi paikka kampanjan jälkeen. Tähän liittyy vaaliteemojen visioiminen, tiedon lisääminen ja se, miten kampanjan tavoitteet tuottavat hyötyä ympäröivälle yhteiskunnalle. Vaalikampanjan ensisijaisena tavoitteena on saada puolueelle tai ehdokkaalle riittävästi ääniä tullakseen valituksi. Toissijaisina tavoitteina voivat olla jonkin yhteiskunnallisen kysymyksen tai epäkohdan esille tuominen, ehdokkaan henkilöbrändin tunnettavuuden kasvattaminen tai jokin muu ehdokkaan tärkeäksi kokema asia.

Vaaliteemojen vastuullisuutta voi korostaa melko yksinkertaisinkin keinoin. Eteenpäin katsovat, konkreettisiin asioihin parannusta ajavat teemat ovat usein sellaisia jo itsessään. Vähimmäisvaatimus vastuullisuuden osalta on, että ehdokas on tutustunut niihin asioihin, joihin hänellä olisi valituksi tullessaan mahdollisuus vaikuttaa. On virheellistä antaa kampanjan yhteydessä mielikuva siitä, että pystyy vaikuttamaan asioihin, jotka eivät edes kuulu kyseisen instanssin päätäntävaltaan.

Vaalikampanjoiden hyöty yhteiskunnalle

Kampanjoiden hyöty yhteiskunnalle on erityisesti tietoisuuden lisääminen. Viestinnän osalta tärkeässä roolissa on faktoihin perustuvan tiedon levittäminen. Vaalikampanjoiden yhteydessä erityisesti verkossa disinformaatio, eli harhaanjohtavan tiedon levittäminen on muodostunut ongelmaksi. Myös pelonlietsominen erilaisten uhkakuvien kautta on viime vuosina kasvanut keinona kalastella ihmisten ääniä.

Uhkakuvat aiheuttavat pahimmillaan ahdistusta. Vastakkainasettelu ajaa ihmisiä ryhmiin, joissa toisenlaisille mielipiteille ei ole tilaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki olisivat asioista samaa mieltä, sillä se näivettäisi yhteiskunnallisen keskustelun. Keskustelua kannattaa aktivoida ja eriävistä mielipiteistä huolimatta jokaisen tulisi tarkastella kriittisesti myös omia näkemyksiään.

Vaalikampanjoinnissa hyödyllistä on sen yhteydessä käytävä avoin keskustelu, joka haastaa niin kansalaiset, ehdokkaat kuin asiantuntijatkin osallistumaan. Erilaisten näkökulmien esille nostaminen on yhteiskunnallisen keskustelun keskeisiä asioita. Sananvapaus on oikeus, joka on kaikilla ehdokkailla. Se tuo mukanaan myös vastuuta. Harhaanjohtaminen, valheet, loukkaukset, syrjintä ja yleistä turvallisuutta vaarantavat ulostulot luovat mielikuvan sellaisesta poliittisesta ilmapiiristä, jossa ihmisiä ja ihmisyyttä ei arvosteta.

Vinkkejä vastuullisemman vaalikampanjan rakentamiseen

Keinoja vastuullisen kampanjan tekemiseen on monenlaisia. Yksittäinen ehdokas voi vaikuttaa paljon siihen, että oma kampanja on vastuullinen.

Keinoja vastuullisemman kampanjan tekemiseen:

  • Faktatietoihin perustuva viestintä
  • Omien arvojen mukaiset teot ja toiminta
  • Viestinnän saavutettavuus
  • Ympäristön huomioon ottaminen
  • Rakentava suhtautuminen kanssaehdokkaisiin
  • Eri ihmisryhmien välisestä tasa-arvosta huolehtiminen
  • Aito ihmisten kuunteleminen

Ristiriitaista on, jos ehdokas puhuu esimerkiksi kotimaisuuden puolesta ja samanaikaisesti tilaa kampanjan markkinointimateriaalit ulkomailta. Ehdokkaan arvojen tulisi näkyä läpi kampanjan.

Kun pohtii poliittisen kampanjoinnin vastuullisuutta, on valitettavan helppo tunnistaa esimerkkejä sellaisista kampanjoista, joissa vastuullisuus on kyseenalaista. Vastuulliset teot ovat usein hiljaisia, taustalla tapahtuvia asioita, eikä niitä välttämättä osata edes korostaa. Jos kaikkien ehdokkaiden tavoitteena olisi vastuullisen kampanjoinnin toteuttaminen, saattaisi ihmisten luottamus poliittisia toimijoita kohtaan parantua ja yhteiskunnallisesta keskustelusta tulla tuloksellisempaa. Näin myös ihmisten mielenkiinto politiikkaa ja ehdolle asettumista kohtaan kasvaisi. Kaiken tämän kautta myös demokratia toteutuisi entistä paremmin.

Artikkeli on kirjoitettu osana Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden ja hevosalan liiketoiminnan tradenomiopiskelijoiden Vastuullinen markkinointi -opintojaksoa.

Kirjoittajat: Heidi Nordman (opiskelija), Eveliina Toivonen ja Riitta Ikonen

Leave A Reply