Miten hyvinvointi, oppiminen ja opettaminen liittyvät yhteen?

0

Oletko koskaan pohtinut, miten oppiminen ja opiskeluun liittyvä hyvinvointi ovat yhteydessä? Tai miten opettajien hyvinvointi heijastelee heidän opiskelijoidensa oppimiseen? Entä kiinnostaako kysymys siitä, mikä uuvuttaa opettajia, tai mikä heitä inspiroi? Näihin kiinnostaviin kysymyksiin päästään tutkimalla käsiksi, kun Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkitaan korkeakouluoppimista- ja opetusta sekä opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia LearnWell –tutkimusryhmän johdolla. HAMKissa kerätään vuosittain tietoa mm. opiskelijoiden oppimisen prosesseista, opiskelukokemuksista ja hyvinvoinnista HowULearn -oppimiskokemuskyselyn avulla. Opiskelijoiden kyselystä saama digitaalinen vastapalaute auttaa heitä pohtimaan oman opiskelun ja hyvinvoinnin välistä suhdetta. Kyselyn avulla korkeakouluyhteisön oppimista ja opettamista voidaan tarkastella suhteessa hyvinvointiin, ja tulosten avulla voidaan yhdessä pohtia, millaisia keinoja löytyy hyvinvoinnista huolehtimiseen: Mitä opiskelijat voivat tehdä oman opiskelukykynsä hyväksi? Entä mitä opettajat voivat tehdä hyvinvoinnin eteen ja mikä on organisaation rooli?

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi on herättänyt paljon huolta erityisesti pandemian aikana. Opiskeluhyvinvointia tutkitaan yleisesti opiskelu-uupumusmittarilla SBI 9, jolloin hyvinvointia kuvastaa alhainen opiskelu-uupumus. Mittari tuo esiin opiskeluun liittyvät riittämättömyyden, kyynisyyden ja uupumusasteisen väsymyksen tunteet. Opiskeluhyvinvointi on yksilöllinen kokemus ja opiskelija vastaa kyselyyn oman kokemuksensa perusteella. Kaikki opiskelijat eivät voi huonosti, mutta tutkimus on osoittanut, että opiskelu-uupumus on kauttaaltaan lisääntynyt korkeakouluissa. Opiskelu-uupumuksen lisäksi HAMKin HowULearn oppimiskokemuskyselyn avulla tarkastellaan opiskelijoiden psykologista joustavuutta, itsemyötätuntoa sekä pystyvyysuskomuksia. Opiskeluhyvinvoinnista kannattaa välittää, sillä tutkimus tuo esiin myös sen, että oppimisen laatu on yhteydessä opiskelijoiden hyvinvointiin.

Oppimisen laatu ja hyvinvointi

Oppiminen on moniulotteinen prosessi ja siihen vaikuttaa paitsi yksilölliset niin myös oppimisympäristön monet tekijät. Opiskelijan aiemmat tiedot ja taidot, käsitys itsestään oppijana, aiemmat oppimiskokemukset ja tapa opiskella vaikuttavat kaikki oppimisen laatuun. Omista oppimisen tavoista on hyvä tulla tietoiseksi ja ymmärtää, että opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, millaisia tavoitteita asettaa oppimiselleen ja millä tavalla opiskelee ja säätelee omaa opiskeluaan. Opiskelutaidot ovat nimensä mukaisesti taitoja, joita on mahdollista oppia ja kehittää opintojen aikana. Opiskelutaitojen kehittäminen on tärkeää myös hyvinvoinnin kannalta. Tutkimusten mukaan pintasuuntautunut tapa opiskella on yhteydessä opiskelu-uupumukseen. Tällaiselle opiskelulle on tyypillistä asioiden ulkokohtainen ymmärtäminen ja reflektion puute, jolloin asiat eivät linkity toisiinsa muodostaen pirstaleisen ymmärryksen. Sen sijaan syväsuuntautunut ja reflektiivinen tapa opiskella, jolloin opiskelija pohtii asioita eri näkökulmista ja pohtii niiden välisiä yhteyksiä, on yhteydessä myös parempaan hyvinvointiin.

Opettajien hyvinvointi

Viime vuosina ymmärrys myös opettajien hyvinvoinnin merkityksestä on lisääntynyt tutkimuksen myötä, ja tutkimustulokset ovat auttaneet ymmärtämään, miten opettajien pedagoginen osaaminen on yhteydessä heidän hyvinvointiinsa. Opettaja, joka käyttää vuorovaikutteisia ja aktivoivia opetusmenetelmiä ja pyrkii ymmärtämään oppimisprosessia opiskelijan näkökulmasta, kokee usein myös positiivisempia opetukseen liittyviä tunteita, ja kokee vähemmän stressiä ja uupumusta verrattuna opettaan, jonka opetus pohjautuu pääosin yksisuuntaiseen tiedon välittämiseen. Yksi keino opettajien hyvinvoinnin vahvistamiseksi näyttäisi siis olevan pedagogisen osaamisen ja ymmärryksen lisääminen. HAMKin LearnWell tutkimusryhmä tutkii korkeakouluopettajien opetusta ja hyvinvointia mm. HowUTeach -itsearviointityökalun ja siihen kytkeytyvän vastapalautteen avulla.

Keinoja parempaan hyvinvointiin

Viime aikoina kiinnostusta on herättänyt se, millaisin keinoin opiskelija tai opettaja voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Itsemyötätunto ja psykologinen joustavuus ovat nousseet esiin, kun opettajat ovat haastatteluissa kertoneet keinoistaan selvitä kuormittavista tilanteista. Ystävällinen ja lempeä asenne itseä kohtaan on taito, joka auttaa kohtaamaan haasteita ja kuormitusta ja pääsemään eteenpäin. Se on myös taito, jota voi kehittää ja harjoitella. Kaiken kaikkiaan oman hyvinvoinnin reflektointi on keskeistä: Mikä omaa hyvinvointiani opettajana tai opiskelijana vahvistaa tai horjuttaa? Mitä itse voin tehdä hyvinvointini eteen? Mitä muu oppimisyhteisö voi tehdä? Keskeistä on myös kiinnittää huomiota omiin oppimisen tai opetuksen tapoihin, sillä kuten todettu, niitä kehittämällä voi edistää myös omaa hyvinvointia.

 

Kirjoittajat Liisa Postareff, johtava tutkijayliopettaja ja Viivi Virtanen, tutkijayliopettaja ovat HAMK Edu -tutkimusyksiköstä. Tutkimuksessa erityisesti kiinnostaa oppiminen ja opettaminen korkeakoulussa sekä niihin liittyvä hyvinvointi.

Leave A Reply