Vastuullisuus on osa koneinsinöörin osaamista

0

Luonnonvarojen rajallisuuden tunnistaminen, vastuullinen taloudenpito sekä sosiaalisesti kestävä toiminta ovat asioita, joiden avulla mahdollistetaan nykyisille ja tuleville sukupolville tasavertainen ja hyvä elämä. Konetekniikan koulutuksen tulee tukea ja edistää näitä asioita tarjoamalla opiskelijoille riittävästi tietoa ja osaamista kestävästä kehityksestä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston marraskuussa 2020 julkaisema kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma kannustaa meitä olemaan mukana yhteiskunnan kehityksessä kohti vastuullisempaa ja kestävämpää toimintaa. Konetekniikan koulutusvastuu on tärkeä tekijä tavoitteellisessa toiminnassa kohti ekologista kestävyyttä sekä vastuullista työ-, kulttuuri- ja elinkeinoelämää. Tämä vaikuttavuus syntyy osaamisesta, jota tuotamme yhteiskuntaan koulutuksella ja osallistumalla TKI-toimintaan. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tuleekin läpileikata koko tutkintokoulutustamme.

Kestävä kehitys on osa kaikkea

Konetekniikan insinööritutkinnon ensimmäiseen moduuliin kuuluva, opintoihin orientoiva Ammatillinen kasvu -opintojakso sisältää opiskelijoiden pohdintaa siitä, miten kestävä kehitys näkyy koneinsinöörin työssä ja yritysten toiminnassa. Vastaavassa englanninkielisessä opintojaksossa opiskelijat tutustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Eli heti ensiaskelilla kohti koneinsinöörin tutkintoa herätetään ajatuksia kestävän toiminnan tärkeydestä sekä sen läheisestä liitännästä insinöörityöhön.

Luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden opetuksessa luodaan käsitystä materian rajallisuudesta harjoitustehtävien avulla sekä opetetaan työkaluja esimerkiksi optimointiin vastuullisen luonnonvarojen käytön mahdollistamiseksi. Monissa koneensuunnittelun perusteisiin liittyvissä opintojaksoissa taasen pyritään suunnittelun yksinkertaisuuteen, taloudellisuuteen sekä modulaarisuuteen. Nämä mekaniikkasuunnittelun perusperiaatteet ovat oleellinen osa koneensuunnittelua, joka mahdollistaa taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamisen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn.

Lujuusopillisen osaamisen mahdollistama materiaalien sekä luonnonvarojen käytön optimointi toimii motivointikeinona aiheen opiskeluun. Materiaalitekniikan opinnoissa opiskellaan esimerkiksi kierrätettävyyttä sekä hyödynnetään HAMKin TKI-työn tuottamaa tietoutta uusista biohajoavista pinnoitteista. Moduuliprojekteissa elinkaariajattelu on läsnä, ja suunnitelmien ekotehokkuutta huomioidaan esimerkiksi MIPS-periaatteella, jossa arvioidaan materiaalista panostusta palvelusuoritetta kohti.

Syksyllä 2022 toteutetussa Teollisen laitteen suunnittelu -moduulissa opiskelijat suunnittelivat yritystoimeksiantona kestävän kehityksen mukaista nostolaitetta siten, että näkökulmana on erityisesti tuotteen hiilijalanjäljen pienentäminen. Tehtävän työelämälähtöisyys toimi opiskelijoita motivoivana tekijänä sekä osoitti opiskelijoille, että vastuullisuus on osa koneinsinöörin osaamisaluetta myös teollisuuden työtehtävissä.

Taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ovat taitoja, jotka insinöörityössä tulee huomioida ekologisen kestävyyden lisäksi. Jokainen opetushenkilöstön jäsen edistää niihin liittyvää tietämystä metataitona osana opetustaan ohjaamalla opiskelijoita tekemään oikeita arvovalintoja silloin, kun ne liittyvät moduulien oppimistehtäviin.

Opetussuunnitelma antaa suunnan

Konetekniikan koulutuksen opetussuunnitelmassa kestävän kehityksen sisältyminen tutkintotavoitteisiin on ilmaistu selkeästi huomioiden niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen kestävyys. Selvittääksemme kestävän kehityksen sisältöjen todellisen ilmenemisen osana opetusta koulutuksemme henkilöstö vastasi kyselyyn siitä, kuinka kestävyys ja vastuullisuus näkyy heidän vastuullaan olevissa opetuksissa. Samalla pohdimme sitä, kuinka kestävän kehityksen näkymistä opintojaksoissa voisi lisätä. Yhteisöllisesti laaditut muutokset tulevaan opetussuunnitelmaan tulevat painottamaan vastuullisuutta insinöörityössä nykytilaa enemmän. Seuraavassa opetussuunnitelmassa HAMKissa jo olemassa oleva Kestävä kehitys nyt! -verkko-opinto voidaan liittää osaksi jokaisen konetekniikan opiskelijan opintoja. Sen ympärille on hyvä mahdollisuus liittää alakohtaista kestävän kehityksen pohdintaa.

Opinto-ohjauksen avulla opiskelijoita kannustetaan valitsemaan profiloiviin opintoihinsa kestävän kehityksen osaamista tukevia opintoja. Ohjausta tulee painottaa myös tulevaisuudessa. Koulutuskokonaisuudessa on tärkeää ylläpitää ja kasvattaa vastuullista ajattelumallia sekä korostaa sitä, että kestävä kehitys on muutakin kuin pelkkä ympäristön ekologisuus, johon tekniikan koulutuksessa vastuullisuus usein yhdistetään. Kestävän kehityksen osaamisen tarpeellisuus osana insinööritutkintoa on tunnistettu. Jatkossakin meidän tulee varmistaa sen sisältyminen opintoihin riittävän laajasti. Omalla toiminnallamme luomme tuleviin insinööreihin oikeat asenteet, tiedot ja taidot kestävän toiminnan varmistamiseksi.

Teksti: Teppo Syrjäaho, konetekniikan koulutuspäällikkö

Leave A Reply