Toiminnallinen tutustuminen ammatilliseen koulutukseen ammattiopisto Tavastian Taitopajassa

0

Ammattiopisto Tavastian Taitopajassa toteutettiin toukokuussa 2022 toiminnallinen koulutukseen tutustumispäivä Kanta-Hämeen alueen työpajojen nuorille ja työpajaohjaajille. Toimintapäivään osallistui 17 nuorta neljästä eri työpajasta. Päivän aikana nuoret tekivät pienryhmissä viiteen eri ammattialaan liittyviä toiminnallisia tehtäviä. Osa tehtävistä sisälsi omin käsin tekemistä, ja osa tehtävistä toteutui ryhmässä keskustellen ja toimien. 

Tapahtuman tavoitteena oli herättää nuorten kiinnostus opiskeluun ja tarjota toiminnallinen ympäristö, jossa nuori voi kokeilemalla tunnistaa omia opiskeluvalmiuksiaan. Lisäksi keskeistä oli tuottaa positiivinen kokemus opiskeluympäristöstä ja avata opiskeluun siirtymiseen nuorelle räätälöity matalan kynnyksen väylä. Tutkimusten perusteella tiedetään, että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla on ollut erilaisia vaikeuksia kouluhistoriassaan. Erilaiset oppimisvaikeudet ja koulukiusaamisen kokemukset osaltaan nostavat kynnystä hakeutua takaisin opiskeluun. Taustalla on usein myös arkipäivän rytmiin, ryhmään liittymiseen ja mielen hyvinvointiin liittyviä vaikeuksia, jotka vaikuttavat osaltaan opiskeluvalmiuksien ylläpitämiseen ja rohkeuteen hankkia työelämässä edellytettävää osaamista. 

Toiminnallisen koulutukseen tutustumisen päivän toteuttajina olivat Taitopaja -hanke ja ammattiopisto Tavastian opettajia, erityisopettajia sekä ammatillisia ohjaajia, jotka ohjasivat nuoria eri toimintapisteissä. Lisäksi päivän toteutukseen osallistui opinto-ohjaaja, joka nuoren niin toivoessa kertoi tarkemmin koulutukseen hakeutumisesta. 

Tekemisen ilolla välittömään palautteeseen 

Toimintapäivän toimintapisteet ja tehtävät nuoret kokivat pääsääntöisesti kiinnostaviksi, mutta omien opiskelutaitojen tunnistaminen jäi ohueksi nuorten antaman palautteen mukaan. Kone- ja tuotantotekniikan alan tehtävän nuoret kokivat kaikkein mielenkiintoisimmaksi. Tehtävässä kukin osallistuja työsti metallisen kynttilänjalan, jonka sai viedä mukaansa kotiin. Toiminnallisen tehtävän tarkoituksena oli vahvistaa positiivista kokemusta oppimisympäristöstä ja välitöntä palautteen saamista oman työn tuloksena. 

Toimintapäivässä tärkeässä roolissa olivat myös turvalliset aikuiset, erityisopettajat ja ohjaaja, jotka opastivat toiminnallisissa tehtävissä. Opettajat ja ohjaajat olivat vahvasti myös osallistujien motivoijia, mikä edellyttää turvallisia ja dialogisia ihmissuhdetaitoja sekä kykyä olla aidosti kiinnostunut osallistujista.  Ajallisesti lyhyessä kohtaamisessa opettajan ja ohjaajan keskeinen taito oli havainnoida tilanteen kulkua ja nuorten mukanaoloa. Nuorten hyvällä ja arvostavalla kohtaamisella oli vaikutusta nuorten oman osaamisen merkityksellisyyden syntymiseen. 

Toimintapäivästä kootun palautteen mukaan lähes kaikki nuoret pitivät ammattitaidon hankkimista tärkeänä, mutta vain muutama koki koulutukseen hakeutumisen olevan itselle ajankohtaista. Opiskeluvalmiuksien kehittämiseen nuoret kokivat tarvitsevansa myös aikaa. Opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen ennen siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi tulisi palautteen mukaan kiinnittää huomiota.  

Räätälöityä tukea opintojen nivelvaiheeseen

Tutkintoon valmentavassa koulutuksessa (TUVA) opiskelutaitojen ohjattu vahvistaminen on mahdollista, tosin sitä Hämeenlinnan seudulla tarjotaan opintojen nivelvaiheessa oleville oppivelvollisuuden piirissä oleville nuorille tai maahanmuuttajataustaisille työikäisille henkilöille. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten aikuisten tilanne on tässä suhteessa erilainen. Tuetussa siirtymässä koulutukseen tulisi nuorella olla mahdollisuus harjaannuttaa opiskelutaitojaan, jotta sujuva siirtymä opiskelijaksi olisi mahdollinen sitten kun nuoren elämäntilanne mahdollistaa opiskelun. 

Kokonaisuudessaan nuoret ja työpajaohjaajat kokivat toimintapäivän hyväksi tavaksi tutustua ammatilliseen koulutukseen.  Toiminnallisten tehtävien lisäksi he toivovat enemmän tietoa eri ammattialoista ja opiskelumahdollisuuksista. Päivä koettiin myös tiiviinä, eikä eri koulutusaloihin ehditty perehtyä riittävästi. 

Hankkeessa tavoitteena on mahdollistaa koulutuksesta kiinnostuneelle nuorelle ammattialaan tutustuminen räätälöidysti, osin taitopajaympäristössä ammattialan tehtäviä tehden ja tarjoamalla mahdollisuutta osallistua nuorta kiinnostavan ammattialan opetukseen. Oleellista on, että nuori saa realistisen käsityksen omista opiskeluvalmiuksistaan ja koulutusalasta, jotta koulutuspolun valinta on mielekäs, eikä johda opiskelun keskeytykseen tai kokonaan opintojen lopettamiseen ja vahvista pettymysten kierrettä. Kaikista ammatillisessa koulutuksessa lukuvuonna 2019–2020 olleista nuorista keskeytti opintonsa kokonaan 12,3 % StatFin tilaston mukaan. Taitopaja – taitoa arkeen ja ammattiin hankkeen yksi pitkän aikavälin tavoite on edistää mielekkäitä ja kestäviä koulutuspolkuvalintoja. 


Kirjoittajat

Hanna Naakka, Projektipäällikkö, HAMK Smart

Irmeli Lignell, Lehtori, HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Leave A Reply