Palveluinnovaation avulla uutta liiketoimintaa

0

Uusien innovaatioiden merkitys yrityksen menestykselle ja viime kädessä eloon jäämiselle globaaleilla markkinoilla riippuu siitä, kuinka hyvin yrityksessä ymmärretään tehokkaan tuotekehitysorganisaation osaamisen ja innovatiivisuuden johtamista. Palveluinnovaatio on prosessi, joka luo uusia tai parannettuja palveluja tai palvelukokemuksia asiakkaille. Se voi sisältää uusien palvelujen kehittämisen tai olemassa olevien palvelujen uudelleen suunnittelun ja parantamisen tavoitteena tarjota asiakkaille parempaa arvoa ja kokemusta.

Palveluinnovaation avulla yritykset voivat erottua kilpailijoistaan, lisätä asiakastyytyväisyyttä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Se on tärkeä osa yritysten kilpailukykyä ja kykyä vastata muuttuviin markkinatrendeihin ja asiakastarpeisiin. Sen tavoitteena on usein parantaa asiakaskokemusta sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä, yrityksen arvoa ja liiketoiminnan kannattavuutta. Palveluinnovaatio voi myös auttaa yritystä luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäämään kilpailuetua.

Asiakaslähtöinen tuote- ja palveluinnovointi on nyt ja lähitulevaisuudessa erityisen tärkeää voimakkaasti etenevän digitalisoitumisen muuttaessa asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Digitalisaatio vaikuttaa myös pk-yritysten kilpailukenttään, mutta toisaalta sen eteneminen mahdollistaa myös kokonaan uudentyyppisiä teknologioita sekä toiminta- ja palvelukonsepteja.

Ikoneita: lamppu, puhelin ja tietokone. Keskellä lukee englanniksi Innovation

Palveluinnovaatioilla voidaan ratkaista kokonaan uudella tavalla asiakkaan kohtaamia ongelmia tai tämän tunnistamia tarpeita, joihin ei markkinoilta välttämättä löydy vielä vastaavaa ratkaisua. Palveluinnovoinnin tyypillinen tavoite on entistä paremman asiakaskokemuksen tuottaminen, jota kautta voidaan vaikuttaa asiakasuskollisuuden paranemiseen ja myynnin kasvuun sekä tavoittaa kokonaan uusia asiakasvirtoja.

Teollisessa palveluliiketoiminnassa palvelut kohdentuvat toisiin yrityksiin, ja teolliset yritykset toteuttavat niitä vahvasti teknologiseen infrastruktuuriin ja fyysiseen tuotteeseen kytkeytyen. Palvelujen oletetusta ainutkertaisuudesta huolimatta samankaltaisia teollisia palveluja toistetaan jatkuvasti ja niihin kohdistuu selkeät tehokkuuden ja kannattavuuden odotukset. Lisäksi viime vuosina teollisissa palveluissa on alettu nähdä radikaalin uuden liiketoiminnan, kasvun ja liiketoiminnan syklien tasoittamisen mahdollisuus.

Teknologiakeskus TechVilla Oy ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikkö tukevat ja rohkaisevat NUOTTA- EAKR-hankkeessa Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien eri toimialojen pk-yrityksiä toteuttamaan palveluinnovointia ja kehittämään palvelujaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakasdatan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen luo yrityksille pohjan hyvän palvelun varmistamiseksi sekä tulevaisuuden kysynnän ja asiakastarpeiden muutosten ymmärtämiseksi. Näin yritykset pystyvät reagoimaan kysynnän ja kilpailun muutoksiin jopa ennakoivasti kehittämällä palvelutarjontaansa, ja luomaan jopa kokonaan uutta liiketoimintaa.

NUOTTA-hankkeen tavoitteena on edesauttaa pk-yritysten kilpailukyvyn myönteistä kehittymistä, sekä liikevaihdon kannattavaa kasvua ja työllistämiskykyä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat nykytila-analyysin kautta tietoa yrityksen asiakasymmärrykseen liittyvien toimintatapojen kypsyydestä ja kehitystarpeesta sekä arvion yrityksen tarpeista ja voimavaroista kehittää nykyisiä palvelujaan. Hankkeen kautta syntyvien kehityssuunnitelmien avulla yritykset saavat asiantuntijan tuen suunnitelmalleen ja arvion jatkotoimenpiteistä. Palveluinnovointia tukevaan pilottiprojektiin osallistuva yritys säästää aikaa ja rahaa käynnistäessään palvelukehitystä.


Kirjoittajat

Markus Sihvonen, tutkijayliopettaja, HAMK Smart

Hanna Takala, projektityöntekijä, HAMK Smart

Leave A Reply