Omaa asiantuntijaosaamista kehittämässä: kuluneen vuoden kasvutarina

0

Työorganisaation merkitys asiantuntijuuden kasvamiselle on erityisen keskeinen. Se luo muun muassa puitteet sille, missä määrin sosiaalista tukea ja palautetta on saatavilla, miten virheiden tekemiseen suhtaudutaan ja missä määrin osaamisen kehittämiseen rohkaistaan. Kaikki näistä luovat pohjaa sille, että työntekijä pystyy asiantuntijana kasvamaan työorganisaationsa kanssa samaan suuntaan.

Työsuhteen alkuvaiheen tunnelmia

Aloitettuani tutkijana vuoden 2022 loppupuolella Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) paljon on ennättänyt tapahtua pienessä ajassa. Työskentelen kasvatustieteilijänä ja tutkijan tehtävissä HAMK Edu -tutkimusyksikössä toimivassa LearnWell-tiimissä (Wellbeing of the Learning Community), jonka tutkimuksen ja kehittämistyön erityisenä kiintopisteenä ovat muun muassa korkeakouluyhteisön hyvinvointi niin oppimisen kuin opettamisenkin näkökulmasta sekä korkeakoulupedagogiikka. Työnkuvani ydin muodostuu tutkimustehtävistä eri hankkeissa niin LearnWell-tiimissä kuin Edussa sen mukaan, missä apukäsiä ja osaamistani tarvitaan.

Pohtiessani työsuhteeni alkua mieleeni on ensimmäisistä päivistä jäänyt erityisesti todella kattava perehdytys, joka on aiemmissa työtehtävissäni monesti jäänyt vajaaksi. Laaja perehdytys sujuvoitti uudessa tehtävässä aloittamista, työssä menestymistä ja vähensi olennaisesti itseäni askarruttavien kysymysten määrää. Erityisen kiitollinen olen saamastani lämpimästä vastaanotosta LearnWell-tiimissä, josta matkani alkoi. Varsin pian työtehtäväni, hankkeissa tehty tutkimustyö ja yhteistyöverkostot laajenivat Edun puolelle, ja näistä mahdollisuuksista olen kovin kiitollinen. Edussa ja LearnWell-tiimissä vallitseva vahva kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys ovatkin luoneet minulle varsin turvalliset puitteet syventää ja laajentaa omaa asiantuntijuuttani kuluneen vuoden aikana.

Mitä asiantuntijuus oikeastaan on?

Asiantuntijuutta on tähän mennessä määritelty varsin monipuolisista lähtökohdista ja näkökulmista, mutta itselleni hyödyllisin on ollut Isopahkala-Bouretin (2008) näkemys, joka siirtää katseen tiedollisista prosesseista siihen, miltä asiantuntijuus tuntuu ja näyttää työn arjessa. Isopahkala-Bouret (2008) ymmärtää asiantuntijuuden toiminnallisena ja kollektiivisena ilmiönä, joka syntyy vuorovaikutuksessa suhteessa muihin. Hän lähestyy sitä kokemuksena, joka rakentuu asiaankuuluvasta tietämyksestä, tilannesidonnaisesta kyvystä toimia oman substanssiosaamisen puitteissa sekä luottamuksen ja varmuuden tunteesta. Luottamuksesta ja varmuuden tunteen hän jakaa sosiaaliseen ja yksilön subjektiiviseen kokemukseen ja esittää, että luottamus syntyy niin muiden antamasta tunnustuksesta kuin yksilön omasta varmuudesta suhteessa omaan osaamiseensa.

Kuluneen vuoden kasvutarina

Työtehtävässäni aloittamisen jälkeen olen pitänyt konferenssiesityksiä, kerryttänyt menetelmällistä osaamistani vieraampien aineistonkeruumenetelmien parissa, tehnyt korkeakoulujen rajat ylittävää ja kansallista yhteistyötä, kirjoittanut tutkimusartikkeleita ja -raportteja sekä toiminut artikkeleiden vertaisarvioijana ja vaikuttanut vuoden 2024 Pedaforumin tieteellisessä toimikunnassa. Kuluneeseen vuoteen on mahtunut syventymistä ja kirjoittamista jo varsin tutuista aihealueista sekä osaamiseni laajentamista itselleni vieraammista tutkimuskentistä, kuten korkeakoulun tuutoritoiminnasta sekä oppimisanalytiikasta ja omadatasta ammatillisten oppilaitosten resurssina. Näistä erityisesti oppimisanalytiikassa ja omadatassa olin vielä tämän vuoden alussa noviisi, ja siksi taipuvainen paikoittaiseen epävarmuuteen. Kannan edelleen mukanani kollegani rohkaisevia sanoja siitä, että minun tulisi lähinnä inspiroitua ja innostua tästä asetelmasta: lähestynhän asiaa niin sanotusti tuoreilla silmillä, minkä hän näki pelkästään rikkautena ja raikkaana tuulahduksena konkaritutkijoiden joukossa. Jo kevään keskivaiheilla esitin supliikisti kollegoideni kanssa niin verkossa kuin konferenssissakin asiantuntijayleisölle tuntien oloni varmaksi kummassakin tilanteessa.

Koen, että nykyisessä työtehtävässäni kohtaamani kehittymismahdollisuudet ja itselleni tärkeäksi tullut LearnWell-tiimi ja Edun tutkimusyksikkö ovat antaneet oivalliset puitteet asiantuntijuuteni ja osaamiseni kehittymiselle sekä itseni haastamiselle. Olen kuluneen vuoden aikana saanut tuunata työtäni haluamallani tavalla, osallistua itseäni inspiroiviin työryhmiin ja hankkeisiin sekä nauttia runsaasta sosiaalisesta tuesta ja autonomiasta, joita pidän erityisen suuressa arvossa. Vaikka tiemme joskus eroavaisivatkin, LearnWell-tiimi ja HAMK Edu jäävät mieleeni paikkoina, joista olen jo vuoden aikana saanut runsaasti eväitä tulevaisuuden työuralleni.


Kirjoittaja

Taina Civil, tutkija, HAMK Edu -tutkimusyksikkö, LearnWell-tiimi

Lähteet

Isopahkala-Bouret, U. (2008). Asiantuntijuus kokemuksena. Aikuiskasvatus, 28(2), 84–93. https://doi.org/10.33336/aik.93808

Leave A Reply