KV-hankkeeseen vaikuttavuutta nepalilaisten pedagogien opintomatkalla

0

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Edu-tutkimusyksikkö on mukana kehittämässä kahden nepalilaisen yliopiston verkko-opetusta ja opettajien digipedagogista osaamista Developing Pedagogy for 21st Century Skills in Nepal -hankkeessa. Suomen ulkoministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), ja se toteutetaan 1.9.2020–31.8.2024 välisenä aikana. Hankkeessa kehitetään yliopistojen valmiuksia tarjota laadukasta, nykyaikaista digitaalisella pedagogiikalla varustettua opettajankoulutusta. Hankkeen aikana kehitetään maisteriohjelmaa, ohjausta sekä yliopistojen kykyä integroida digitaalisuus ja 2000-luvun taidot olemassa oleviin koulutusohjelmiin kaikilla tasoilla.

Ensimmäinen vaihe, 2000-luvun maisteriohjelma, keskittyy digipedagogiikkaan, ohjaukseen sekä kriittisen ajattelukyvyn kehittämiseen. Toiseen vaiheeseen, ohjauksen opiskelurakenteen kehittämiseen, sisältyy yksi kasvokkain opetettu opintokokonaisuus sekä opettajille ja opettajaopiskelijoille suunniteltu MOOC (Massive Open Online Course) ja tasa-arvoa sekä estämään tyttöjen ja syrjäytyneiden opintojen keskeyttämisiä. Hankkeen viimeisessä vaiheessa integroidaan digitaalisuutta ja 2000-luvun taitoja olemassa oleviin koulutusohjelmiin kaikilla koulutustasoilla maakuntien ja kuntien opetushenkilöstön työpajojen ja koulutuksen avulla.

Hankkeeseen liittyen 26 korkeakouluopettajaa sekä 6 oppilaitosjohdon edustajaa vierailivat HAMKissa viikon verran syyskuussa osana kahden viikon opintomatkaa. Toisen viikon he olivat Jamkissa.

Vaikuttavaa liikkuvuutta

Koulutusmatkan vaikutus nepalilaisten opettajien toimintamalleihin on ollut merkittävä. Keräsimme opettajilta palautetta siitä, miten he ovat kehittäneet tarjoamaansa kurssia matkan aikana järjestetyissä työpajoissa, mitä he oppivat opiskelijoiden kanssa tapaamisissa ja mitä he oppivat vieraillessaan eri kampuksilla. Palautekyselyyn vastanneet opettajat mainitsivat kehittäneensä tehtävien ja kurssin ohjeistuksia selkeämmiksi. Osa vastanneista mainitsi lisäksi kehittäneensä kurssimateriaalien sisältöjä visuaalisesti miellyttävämmäksi sekä lisänneensä visuaalisia elementtejä, kuten kuva- ja videomateriaaleja kurssialustalle. Opintomatkan jälkeen opettajat mainitsivat kiinnittäneensä erityisesti huomiota pedagogiikan oppijakeskeisyyteen ja muuttaneensa oppimistehtäviä oppijakeskeisempään suuntaan.

Tiedustellessamme opettajilta siitä, mitä he oppivat vierailuista erilaisiin digitaalisiin keskuksiin, uudet teknologiat sekä digitaalisuuden hyödyntäminen korkeakouluopinnoissa nousivat vastaajien osalta merkittävimmäksi opiksi. Vastauksissa kuvattiin esimerkkejä uusista ohjelmista, joita he oppivat hyödyntämään jokapäiväisissä opetustilanteissa. He myös huomioivat, että teknologia ei itsessään ratkaise mitään, vaan tapa, jolla sitä hyödynnetään. Vastauksissa mainittiin myös tekoälyn hyödyntämistä johtamisessa, mikä selvästi teki vaikutuksen vierailijoihin.

Tapaaminen HAMKissa opiskelevien ja työskentelevien kanssa

Monille nepalilaisille korkeakouluopettajille oli silmiä avaavaa tavata HAMKissa työskenteleviä ja opiskelevia maanmiehiään. Riihimäen kampuksella opiskeleva Sanju Shestra vertasi nepalilaisen ja suomalaisen korkeakouluopiskelun eroja. Näistä ryhmä poimi merkittävimmät opit omien opintojaksojen kehittämisen kannalta: luottamus opiskelijoihin, heidän luovuuteensa sekäyhteistyötaitoihin ja itsesäätelykykyyn. Samoin käytännönläheinen ja autenttinen oppiminen, positiivinen asenne oppimisprosessia kohtaan sekä opettajien tiivis vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa olivat seikkoja, jotka nepalilaiset korkeakouluopettajat katsoivat hedelmällisiksi siirtää omaan opetukseensa.

Riihimäen kampuksella työskentelevät Milan Gautam ja Shankar Prajapati demonstroivat suomaisia käytännönläheisiä opetusmenetelmiä robotiikkaan ja 3D-printtaukseen liittyen. Nepalilaiset opettajat olivat innoissaan osallistavista, opiskelijoita aktivoivista menetelmistä, joita he aikovat soveltaa opettamilleen opintojaksoille.

Ihminen 3D-tulostimen vieressä HAMK
Kuva 1. 3D-tulostusta Riihimäen kampuksella.

Opintomatkat edistävät hanketta

Tämä hanke alkoi pandemian aikana, joten nepalilaiset pääsivät nyt ensimmäistä kertaa vierailemaan kampuksillamme ja tutustumaan konkreettisesti opetusmenetelmiimme ja opetustiloihimme. Opintomatka oli nepalilaisille erittäin hyödyllinen, mutta tällaiset kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset ovat merkityksellisiä myös meille suomalaisille kouluttajille. Ne ovat oivallinen tilaisuus luoda henkilökohtaisia suhteita ja pohjustaa yhteistä ymmärrystä. Samalla opimme puolin ja toisin toistemme kulttuurista ja toimintatavoista. Kulttuurisensitiivisyys on olennaista kansainvälisissä hankkeissa ja yhteistyössä. 


Kirjoittajat ja kuvat

Kirsi Korkealehto, lehtori, HAMK Edu

Hanna Lindroos, TKI-suunnittelija, HAMK Edu

Leave A Reply