Kohti kollegiaalisempaa terveysalaa

0

Hyvinvointiosaamisen yksikössä terveysalan opettajat kohtaavat työssään päivittäin innostuneita, taitavia ja oivaltavia tulevia terveydenhuollon ammattilaisia. Usko terveysalan parempaan tulevaisuuteen välittyy Hämeen ammattikorkeakoulussa päivittäin. Opettajat käyvät arjen vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa avartavia ja eettisiä keskusteluja siitä, miten he haluavat hoitotyötä tulevaisuudessa toteuttaa ja miten tulla kohdatuksi terveydenhuollon ammattilaisina. Kollegiaalisuus teemana herättää paljon keskustelua jo opintojen aikana, kun opiskelijat jalkautuvat terveysalan työyhteisöihin.  

Yhdessä vahvempina

Sairaanhoitajaliiton kollegiaalisuusohjeissa kollegiaalisuus hoitotyössä perustuu yksilöiden ja yhteisöjen väliseen ammattietiikkaan. Tähän sisältyy toisen kunnioittaminen ja arvostaminen sekä oikeudenmukainen kohtelu. Jokaisen tulisi pystyä luottamaan kollegaansa ja toiminaan itse luottamuksen arvoisesti. On tärkeää muistaa ja olla ylpeä siitä, että terveydenhuollon ammattilaiset muodostavat yhdessä yhtenäisen ja vahvan ammattikunnan, mikä on elintärkeä tälle yhteiskunnalle. Vuoden 2022 työtaistelut ovat vahvistaneet entisestään yhtenäisyyttä ja toisen rinnalla kulkemista. Yksi kollegiaalisuuden tärkeä muoto on puolustaa ja tukea kollegaa epäoikeudenmukaisissa ja vaikeissa tilanteissa. Tämä suunta on oikea, ja sitä tulisi entisestään vahvistaa. 

Kommunikaatio kollegiaalisuuden vahvistajana

Kollegiaalisuuteen kytkeytyy vahvasti kommunikaatio ja sen mahdolliset haasteet. Hyvinvoivassa työyhteisössä kommunikointi on arvostavaa, kohteliasta, avointa, rehellistä ja luottamuksellista. Kollegiaalisen kommunikoinnin yhtenä keskeisenä teemana on rohkeus rakentavan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tätä taitoa opiskelijat harjoittelevat opintojen aikana useissa eri yhteyksissä. Työelämään sijoittuvilla harjoittelujaksoilla opiskelijoiden tulee saada toiminnastaan rakentavaa palautetta niin työelämän ohjaajilta, kuin opettajalta. Yhtä tärkeää on opiskelijan antama rakentava palaute niin työelämän ohjaajalle kuin opettajalle. Sekä opettajien että työelämän edustajien on otettava avoimesti opiskelijalta palautetta vastaan ja nähtävä siinä mahdollisuus kehittyä edelleen yhä paremmaksi ammattilaiseksi. Opiskelijat voivat oppia opettajilta ja työelämässä toimivilta ammattilaisilta, mutta opettajilla ja ammattilaisilla on myös velvollisuus oppia heiltä. Opetusta kehitetään jatkuvasti opiskelijoiden antaman palautteen avulla. Opiskelijalta saadun palautteen pohjalta työyhteisöillä on mahdollisuus saada toiminnastaan näkyväksi vahvuudet, mutta myös ne epäkohdat, joita he eivät ehkä itse näe. Hyvinvoiva ja kollegiaalinen työyhteisö pystyy käsittelemään myös epäkohtia ja ristiriitoja rakentavasti. 

Osaamisen tunnistaminen työyhteisössä 

Kollegiaalinen yhteistyö vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisen osaamista. Oman sekä kollegan osaamisen tunnistaminen ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen vahvistavat koko työyhteisön osaamista. Terveysalalta valmistuvaa odottaa hyvin monipuoliset ja laajat urapolkumahdollisuudet. Omaa osaamispankkia kannattaa laajentaa ja vahvistaa erilaisissa toimintayksiköissä. Kollegiaalinen työyhteisö osaa arvostaa ja hyödyntää tätä jokaisen ammattilaisen yksilöllistä osaamispankkia. Tämä mahdollistaa vastavuoroisen konsultaation, vastuun ja tehtävien jakamisen sekä kollegan tuen päätöksenteossa. Kollegiaalisuutta on myös rohkeus puuttua turvallisuutta vaarantavaan tai epäasialliseen toimintaan työyhteisön sisällä. 

Miten voidaan lisätä kollegiaalisuutta terveysalalla?

Kollegiaalisuutta on mahdollista lisätä aidoilla ja arvostavilla kohtaamisilla päivittäin työyhteisössä. Tänä päivänä korostuu yhä enemmän myös kohtaaminen työn ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. On tärkeää käydä ammatillisissa verkostoissa rakentavaa keskustelua terveysalan työelämän realiteeteista kollegiaalisuutta unohtamatta. Yhteiskunnassamme on paljon terveysalalle tähtääviä tulevia terveydenhuollon ammattilaisia eli tulevia kollegoita. Heitä tulisi tukea ja kannustaa urapolun jokaisessa vaiheessa. Tämä luo mahdollisuuden kehitykseen kohti toimivampaa, kollegiaalisempaa sekä veto- ja pitovoimaisempaa terveysalaa. 


Kirjoittajat 

Oona Ojantausta, terveysalan lehtori
Katja Holopainen, terveysalan lehtori 

Lähde

Sairaanhoitajaliitto. (2014). Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet. Haettu 14.10.2022 osoitteesta https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2019/10/Sairaanhoitajien-kollegiaalisuusohjeet.pdf 

Leave A Reply