HAMK mukana ratkaisemassa sosiaali- ja terveysalan haasteita

0

Sosiaali- ja terveysala on kohdannut valtavia haasteita viime vuosina. Väestön ikääntyminen, resurssien niukkuus, asiakkaiden entistä kompleksisemmat ongelmat sekä akuutti työntekijäpula ovat asettaneet alan haastavaan tilanteeseen, johon sote-uudistus pyrkii vastaamaan, mutta ei ole vielä täysin siihen pystynyt. Myös ammattikorkeakoulut tekevät kaiken voitavansa näiden haasteiden ratkaisemisessa. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan, millaisin keinoin me Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) pyrimme osaltamme ratkaisemaan sosiaali- ja terveysalan kriisiä.

Laadukas koulutus

Koko alan ja sen tulevaisuuden kivijalka on osaava, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Ydintehtävämme on tarjota laadukasta koulutusta, joka antaa opiskelijoille valmiudet kohdata sosiaali- ja terveysalan entistä vaativammat työtehtävät, asiakkaat ja toimintaympäristö. Vahvan teoreettisen pohjan lisäksi rakennamme opiskelijoille käytännön taitoja sekä geneerisiä työelämävalmiuksia: valmennamme HAMKissa heistä opinnoissaan tulevaisuuteen suuntautuvia innovatiivisia ongelmanratkaisijoita, jotka työelämään siirtyessään voivat osallistua myös sen haasteiden ratkaisemiseen.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Koulutuksen lisäksi teemme HAMKissa aktiivisesti myös alan tutkimusta ja kehitystyötä. Sosiaali- ja terveysala tarvitsee kipeästi uusia innovaatioita ja ratkaisuja, joilla kasvavan palvelutarpeen ja vähenevien resurssien aiheuttamaa kestävyysvajetta voidaan paikata. Yhteistyössä kentän ja muiden toimijoiden kanssa kehitämme alalle uusia toimintamalleja, prosesseja sekä teknologisia ja digitaalisia innovaatioita.

Moniammatillisuuden vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysalan palveluita kuormittaa entistä enemmän suuren palvelutarpeen moniongelmaiset asiakkaat, joiden kohtaaminen resurssiviisaasti vaatii entistä sujuvampaa moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien ja palvelurakenteiden välillä, jolloin asiakkaan tilannetta voidaan tarkastella alusta lähtien kokonaisuutena. Me HAMKissa rakennamme entistä tiiviimpää yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan koulutusten välille, myös opetussuunnitelmatasolle, jotta opiskelijat tottuisivat tekemään kiinteää yhteistyötä jo opintojensa aikana ja kartuttaisivat valmiuksiaan moniammatilliseen tiimityöskentelyyn työelämää varten. Lisäksi opiskelijat toteuttavat opintojensa aikana myös laajempaa monialaista työskentelyä muiden alojen opiskelijoiden kanssa, koska kompleksiset haasteet vaativat entistä monipuolisempia näkökulmia niiden ratkaisemiseksi.

Työelämäyhteistyö

Teemme HAMKissa aktiivista ja jatkuvaa yhteistyötä työelämän kanssa. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa mahdollistaa sekä koulutuksen että työelämän kehittämisen: kiinteä vuoropuhelu varmistaa, että koulutus vastaa alan tarpeita ja toisaalta mahdollistaa tuoreimman tiedon ja innovaatioiden viemisen kentälle. Onnistuneet työelämäharjoittelut sekä työelämän kehittäminen muun muassa yhteistyössä toteutettavissa projekteissa jo opintojen aikana on myös opiskelijoille olennainen motivaation sekä alalle ja alueelle sitouttamisen elementti.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Osaava, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö edellyttää paitsi laadukasta tutkintokoulutusta, myös jatkuvaa oppimista, eli jo työelämässä olevien ammattilaisten osaamisen ylläpitämistä ja täydentämistä. HAMK rakentaa jatkuvasti työelämän tarpeisiin peilaten laajaa kattausta erilaisia jatkuvan oppimisen tuotteita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ammattitaidon päivittämiseen ja kehittämiseen. Myös työnantajien on tärkeää tukea henkilöstön kouluttautumista, sillä se on olennainen tekijä alan pitovoiman kannalta ja vaikuttaa merkittävästi myös työhyvinvointiin.

Kestävyys ja sosiaalinen vastuu

Kestävyys ja sosiaalinen vastuu ovat pohjana kaikelle tekemisellemme HAMKissa. Koulutamme opiskelijoistamme eettisiä ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneita potilaiden ja asiakkaiden hyvinvointiin ja tekevät työtään kestävyyden lähtökohdista. Tavoitteena on, että meiltä valmistuvat tulevaisuuden sote-ammattilaiset eivät ainoastaan hoida asiakkaiden sairauksia ja ongelmia, vaan pääsevät työskentelemään vahvasti myös ennaltaehkäisevällä otteella terveyttä ja hyvinvointia edistäen, mikä hyvinvointialueidenkin tavoitteena on.

Näillä toimilla me HAMKissa autamme rakentamaan entistä kestävämpää sosiaali- ja terveysalaa, joka kykenee sopeutumaan yhteiskunnan muuttuviin olosuhteisiin ja vastaamaan niiden haasteisiin.


Kirjoittaja

Anna Olkinuora, yksikön johtaja, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Leave A Reply