Digitaalisesta kotihoidon työhyvinvointikartasta apua kotihoitoon?

0

Digitaalisen kotihoidon palvelujen uudistuessa ja kotihoidon etäpalvelujen lisääntyessä henkilöstön digitaalisen osaamisen ja etäpalveluosaamisen merkitys on kasvanut. Uuden osaamisen haasteet ovat yhteydessä myös henkilöstön työhyvinvointiin digikotihoidossa. Näihin näkökulmiin perustuen toteutettiin Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa (DIGITEKO) -hanke. DIGITEKO-hankkeessa tavoitteena oli digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa sekä työhyvinvoinnin ja digiosaamisen tuottaminen ja vahvistaminen kotihoidon toimintaympäristössä. Lisäksi hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa henkilöstön pysyvyyttä ja houkuttelevuutta uudistuvan yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen kautta. Hankkeen ajatuksena oli, että näihin tavoitteisiin voitaisiin vaikuttaa suunnittelemalla matkapuhelimessa käytettävä verkkosivusto, jossa olisi saatavissa tietoa ja materiaalia näihin teemoihin liittyen.

Hankkeessa suunniteltiin kotihoidon digitaalinen työhyvinvointikartta alan toimijoiden käyttöön. Hankkeen toimijoiden yhteistyön tuloksena tuotettiin digitaalinen työväline, näyttöön perustuva tietoalusta sekä uutta materiaalia osaamisen vahvistamiseen kotihoidon uudistuvissa palveluratkaisuissa. Näissä huomioitiin muuttuva kotihoidon toimintaympäristö ja sen asettamat vaatimukset. Kartta löytyy verkko-osoitteesta https://digiteko.azurewebsites.net/, ja se on ladattavissa vapaasti joko tietokoneelle tai matkapuhelimeen.

Kartan tarkoituksena on tarjota tietoa ja välineitä sekä kotihoito-osaamisen lisäämiseen että omaan työhyvinvointiin huomion kiinnittämiseen. Kotihoidon digitaalinen työhyvinvoinnin kartta tukee kotihoidon organisaatioita vihreässä siirtymässä sekä uudistuvien työprosessien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Työhyvinvointikartta sisältää kotihoidon työhyvinvointipolun, kolmen opintopisteen koulutuskokonaisuuden kotihoidon etäpalveluihin sekä hakusovelluksen kotihoitoa käsitteleviin dokumentteihin, peleihin ja testeihin, videoihin ja muihin materiaaleihin. Verkkosivu sisältää noin 500 erilaista aiheeseen liittyvää dokumenttia. Työhyvinvointipolku rakentui hankkeen aikana toimijoiden yhteiskehittämisen avulla. Polun askeleet kohti työhyvinvointia ja osaamista kotihoidossa ovat työhyvinvointi kotihoidossa käsitteenä, näyttöön perustuva hoitotyö, digitaaliset oppimisympäristöt ja apuvälineet kotona, kotihoidon etäpalveluosaaminen, kotihoidon työhyvinvoinnin kehittäminen sekä näkökulmia eettisyydestä.

Hankkeen alussa perehdyttiin työhyvinvointiin ja sen ymmärtämiseen kotihoidon työssä ja työympäristössä. Lisäksi haluttiin selvittää, miten työhyvinvointi ja työn osaaminen ovat yhteydessä toisiinsa. Asiaa selviteltiin yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa kotihoidon työhyvinvoinnin haasteisiin liittyvien työpajojen ja henkilöstön haastattelujen avulla. Tuloksena syntyi uutta tietoa työhyvinvoinnista kotihoidossa henkilöstön ja työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä Nappaa naapurilta -toimintamalli. Käytännössä mallin käyttö tarkoittaa, että hankkeen tuloksena Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidon intrasta löytyy kohta, jossa voidaan vaihtaa osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvää tietoa ja osaamista sekä esimerkiksi ilmoittautua jakamaan uutta osaamistaan (esim. robotiikasta) muille työntekijöille. Avoimen osaamisen jakamisen kautta voidaan vaikuttaa työn uusiin haasteisiin vastaamisen ja siten lisätä työhyvinvointia ja työn hallinnan tunneta. Malli löytyy työhyvinvointikartan polulta kohdasta 5 Työhyvinvoinnin kehittäminen.

Osaamisen haasteet ovat vahvasti yhteydessä työhyvinvointiin. Koska hankkeessa haluttiin tuottaa sisältöjä, joilla työhyvinvointia voitaisiin tukea, verkkosivulle rakennettiin opintosisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja etäkotihoidon osaamisen tukemiseksi. Verkkosivulta löytyy opintokokonaisuus etähoivan opiskelemiseksi. Videot ja tehtävät voivat auttaa etähoidon erityiskysymyksien ratkaisemisessa työpaikoilla.

Kotihoidon digitaalinen työhyvinvointikartta soveltuu käytettäviksi työhyvinvoinnin kysymysten ratkaisemisen apuvälineeksi kotihoidon työyhteisöissä. Tiedon lisäksi se sisältää hyödynnettäväksi käytännön toimintamalleja, aiemmin julkaistuja testejä ja aiheeseen liittyviä pelejä. Karttaa voidaan käyttää myös tiedonlähteenä perehdytyksessä uusille kotihoitoon hakeutuville työntekijöille sekä koulutusmateriaalina esimerkiksi etäkotihoidon työkäytäntöjen kehittämisessä. Kotihoidon työ ja työympäristö on hyvin erityinen ja siksi sovelluksessa on pohdittu kotihoidon työhyvinvointia ja sen johtamisen haasteita työhyvinvointipolun ensimmäisellä askeleella.

HAMK Smart -tutkimusyksikkö rakensi verkkosivuston sekä koosti materiaalin sivustolle. Hankkeessa kerättiin palautetta alan toimijoilta ja asiantuntijoilta, ja se kehitettiin saadun palautteen perusteella yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

Kotihoidon työhyvinvointipolku


Kirjoittajat

Päivi Sanerma, projektipäällikkö, tutkijayliopettaja, HAMK Smart

Juuso Saarinen, sovelluskehittäjä, HAMK Smart

HAMK Smart -tutkimusyksikön koordinoima Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa (DIGITEKO) -hanke toteutettiin 1.9.2022–31.11.2023. Hankkeeseen osallistuivat Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi Turun ammattikorkeakoulu ja Laurea ammattikorkeakoulu. DIGITEKO-hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Oma Hämeen, Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden sekä Kaiku 24 -yrityksen kanssa. ESR-hankkeen rahoituksesta vastasi Hämeen ELY-keskus.

Kotihoidon digitaalinen työhyvinvointikartta: https://digiteko.azurewebsites.net/ 

DIGITEKO-hankkeen verkkosivu

Leave A Reply