Turvallinen työskentely kemikaalien parissa

0

Bio-tutkimusyksikön henkilöstöä työskentelee päivittäin Visamäen kampusalueella B-talon laboratorioissa. Tutkimusta tehdään muun muassa kemian-, biotekniikan- ja mikrobiologianlaboratorioissa.

Erilaiset kemikaalit ovat jollain tapaa aina läsnä laboratoriossa työskenneltäessä. Turvallinen laboratorio on työskentelyn edellytys, ja tähän antaa raamit lainsäädäntö, jonka avulla kemikaalien turvallinen säilytys ja käyttö on mahdollista. Tässä pieni kurkistus erilaisiin lakeihin, säädöksiin ja asetuksiin, joilla pyritään luomaan turvallinen ympäristö kemikaalien parissa työskenteleville.

Kemikaalilainsäädäntöä tulee soveltaa kaikkialla, missä käytetään kemikaaleja. Sen tarkoitus on suojella terveyttä ja ympäristöä sekä ennaltaehkäistä kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. Kemikaalilainsäädäntö koostuu kansallisesta kemikaalilaista sekä EU:n antamista asetuksista. Näiden lisäksi laboratorioiden toimintaa ohjataan usean muunkin lain toimesta, riippuen laboratoriossa tehtävästä työstä. B-talon laboratorioissa toimintaan vaikuttavat myös muun muassa ympäristönsuojelulaki, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, työturvallisuuslaki sekä laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta.

EU:n kemikaalisäädösten alaisia asetuksia ovat REACH- ja CLP-asetukset. REACH-asetus on osa jatkuvasti muuttuvaa lainsäädäntöä. Sen avulla säädetään EU-alueella valmistettavien tai EU-alueelle tuotavien kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, luvanvaraisuudesta ja rajoituksista. CLP-asetuksella säädetään kemikaalien luokittelua, merkintöjä ja pakkaamista. Yksi merkittävimmistä CLP-asetuksella toimeenpantu järjestelmä on GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa kemikaalien luokittelua, merkintöjä ja pakkaamista maailmanlaajuisesti.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa pitämään omaa luetteloa työpaikalla käytetyistä tai esiintyvistä syöpää aiheuttavista ja perimää vaurioittavista aineista, seoksista ja työmenetelmistä sekä pitämään luetteloa näille altistuvista työntekijöistä. Tätä rekisteriä kutsutaan ASA-rekisteriksi (ASA = ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille altistuneet). Työantaja on lisäksi velvollinen ilmoittamaan vuosittain ASA-rekisteriin altistuneiden työntekijöiden tiedot Työterveyslaitokselle.

Laboratorioita koskevat lait ja asetukset määrittelevät esimerkiksi millaiset varoitusmerkit kemikaalivarastoissa tulee olla, miten liuospullot tulee merkitä, ja miten laboratoriossa syntyvä kemikaalijäte tulee hävittää. Lainsäädäntö asettaa myös erilaisia velvoitteita kemikaalien käyttäjille. Esimerkiksi käytettävistä kemikaaleista on pidettävä luetteloa, joka sisältää kemikaalien varoitusmerkit, ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita on säilytettävä 10 vuotta.

Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö muuttuu koko ajan, etenkin työsuojelua ja ympäristönsuojelua koskevilta osilta. Siksi on tärkeää, että työsuojelusta vastaavat henkilöt seuraavat lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja jalkauttavat ne käyttöön kemikaalien parissa työskenteleville.

Kirjoittaja

Frida Salonen on projektitutkija ja toimii laboratoriopäällikkönä HAMK Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen B-talon laboratorioissa.

Leave A Reply