Osaamista tutkimuspalvelutoiminnasta

0

Tutkimuspalvelutoiminta on ammattikorkeakoulujen työelämälähtöistä palveluntarjontaa. Lepaan yksikössä tehtävän tutkimuspalvelutoiminnan erikoisosaamisena ovat kasvien kasvuun liittyvät kasvatuskokeet, joita tehdään Lepaan kasvihuoneen koeosastoissa.

Omassa opinnäytetyössäni selvitin tutkimuspalvelutoiminnan toimeksiannoissa tarvittavaa osaamispääomaa. Varsinaisen kokeen toteutuksen lisäksi toimeksiannoissa on paljon muita vaiheita, joissa tarvitaan monenlaista osaamista. Koska Lepaan yksikön henkilökunnan ammattitaito liittyy vahvasti kasvien tuotantoon ja viljelyyn, on varsinainen toteutus meille se helpoin osuus, jolloin yksinkertaistettuna odotellaan kasvien kasvua.

Kuka hyötyy toimeksiannoista? Asiakkaalle hyöty näkyy oman, paikallisen ongelman tai haasteen ratkaisemisena tai tuotekehityksenä. Toteuttajana me saamme tietoa ajankohtaisista ongelmista ja pysymme tietoisena ammattialan kehityksestä. Toimeksiannoista saatava hyöty on molemminpuolista, sillä asiakkaan kanssa käytävät keskustelut voivat olla hedelmällisiä monilla eri tavoilla. Vaikka asiakkaan toiveeseen ei pystyttäisi sillä kertaa vastaamaan, voi yhteydenotosta syntyä uusia ideoita, jotka voidaan toteuttaa. Jokaisen toteutettavan kasvatuskokeen pohjana on hyvä suunnittelu, jossa määritellään toimeksiannon tavoitteet. Tieteellinen ote on monesti tärkeää ja kasvatuskokeet suunnitellaan sellaisiksi, että tulokset ovat vertailukelpoisia vastaaviin kokeisiin.

Kasvatuskokeiden toimeksiannot ovat hyvin erilaisia ja ne räätälöidäänkin asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Näin voidaan varmistua siitä, että saatavat tulokset vastaavat asiakkaan toiveita. Jokainen toimeksianto tuottaa uutta tietoa, joka raportoidaan asiakkaalle. Joskus käy toki niin, etteivät varsinaiset tulokset välttämättä vastaa ennakko-odotusta. Tällaisessakin tilanteessa pyritään löytämään syyt sille, miksi näin kävi. Tieteellisen raportin sijaan asiakkaan kanssa voidaan pitää myös työpaja, jossa tulokset esitellään. Samalla voidaan keskustella siitä, miten asiakas voi hyödyntää tuloksia omassa toiminnassaan. Työpajat toimivat hyvänä raportin korvikkeena varsinkin pienemmille organisaatioille, joilla ei ole omaa tutkimushenkilöstöä.

Mitä kaikkea toimeksiannosta jää käteen varsinaisten tutkimustulosten lisäksi? Monesti tärkein anti on verkostoitumisessa ja työelämäyhteistyössä. Toimeksiantojen seurauksena syntyy verkostoja, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti myöhemminkin. Parhaimmillaan molempien osapuolten asiantuntijuus lisääntyy ja yhteistyö jatkuu myöhemmin jossain toisessa projektissa tai toimeksiannossa.

Kuten opinnäytetyössänikin tuli esille, koko tutkimuspalvelutoiminnan prosessi on täynnä verkostoitumista ja asiantuntijuuden kasvua. Ideointi aloittaa luovan toiminnan, toteuttamisvaihe tuottaa uuden tiedon ja toimeksiannon virallisesti päättävä raportointi tai työpaja on parhaimmillaan uuden toimeksiannon tai muun projektin alku.

Opinnäytetyön pysyväisosoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120426200

Lisätietoja HAMK Bion tutkimuspalvelupäälliköiltä:

Jarkko Nummela
Puh. +358 50574 5193
jarkko.nummela@hamk.fi

 

Mika Järvinen
Puh. +358 40501 9248
mika.jarvinen@hamk.fi

 

Tietoa kirjoittajasta

Salla Leppäkoski

Salla Leppäkoski työskentelee Lepaan kampuksella tutkimusassistenttina, joka osallistuu käytännön viljelyn ja opetuksen lisäksi kampuksen TKI-toimintaan. Salla on ollut mukana monissa tutkimuspalvelutoiminnan toimeksiannoissa, joissa on tutkittu mm. kasvualustan ominaisuuksia sekä lannoituksen ja valotuksen vaikutusta kasvien kasvuun.

Leave A Reply