Kiertotalous edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä

0

Luonnonvarojen kestävä käyttö on yksi HAMK Bio -tutkimusyksikön merkittävimmistä tutkimus- ja kehityshankkeiden aiheista. Kiertotalous on talouden malli, joka pyrkii edesauttamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä säilyttämällä raaka-aineet ja niiden arvo mahdollisimman pitkään taloutta hyödyttävässä kierrossa, säästäen samalla neitseellisiä raaka-aineita.

Kiertotalous luo monia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittymiselle. Yksi merkittävä kiertotalouden liiketoimintaa edistävä muoto on teolliset tai tuotannolliset symbioosit. Teollisten symbioosien perusperiaate on ”toisen jäte on toisen raaka-aine”. Teollisessa symbioosissa yhden toimijan jäte, ylijäämä tai sivuvirta toimii toisen raaka-aineena. Vastaava yhteistyö tuo yleensä molemmille säästöjä, esim. säästöinä jätekustannuksissa tai raaka-aineiden hankintahinnassa. HAMK Bio on yhdessä Hämeen liiton kanssa ollut mukana kansainvälisessä teollisten symbioosien edistämiseen keskittyvässä SYMBI-hankkeessa. SYMBIn ansiosta teolliset symbioosit mainittiin ensimmäistä kertaa Hämeen kehittämisohjelmassa Häme-ohjelma 2018+ ja on tulevaisuudessakin tunnistettu työkalu alueen kiertotalouden edistämisessä. SYMBI-hanke päättyy maaliskuussa 2021, mutta elämään jäävät seitsemän Euroopan maan ja yhdeksän alueen välinen yhteistyöverkosto ja muista maista opitut hyvät käytännöt.

Verkostot ovatkin yksi kiertotalouden merkittävimmistä ajureista. Yksikään ala ei voi yksin ratkaista ongelmia, joita luonnonvarojen kestämättömään käyttöön liittyy. Tarvitaan yhteistyötä, joka ylittää eri sektori- ja toimialat. Uuteen talousmalliin siirtyminen vaatii kiertotaloutta tukevia rahoitusmahdollisuuksia ja kannustimia niin tutkimukseen, koulutukseen kuin yritystoimintaan. Näistä syntyvät innovaatiot edesauttavat siirtymää lineaarisesta talousmallista kiertotalouden mukaiseen talousmalliin.

HAMKin vetämä luonnonvara-alan verkosto LUO kokoaa yhteen Kanta-Hämeen alueen luonnonvara-alan ja biotalouden osaamiskeskittymän, johon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Luonnonvarakeskus Luke sekä Suomen ympäristöopisto Sykli. LUO Net GOES International on meneillään oleva, järjestyksessään kolmas LUO-verkostoa kehittävä hanke. LUO Net GOES International -hankkeessa kootaan parhaillaan Syklin johdolla Kanta-Hämeen kiertotaloustiekarttaa. Tiekarttaa rakennetaan viiden eri teeman ympärille, joita ovat:

  • Energiantuotanto ja -kulutus
  • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
  • Kulutus ja materiaalikierrot
  • Ruoantuotanto ja -kulutus
  • Veden käyttö ja luonnonvedet.

Tiekartta rakentuu jokaiseen teemaan valittujen toimenpiteiden ja indikaattorien ympärille. Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartan on tarkoitus valmistua syksyllä. Parhaillaan selvityksen alla on myös se, miten tiekartassa tunnistetut toimenpiteet jalkautetaan käytäntöön ja miten tiekartta toimisi jatkuvasti päivittyvänä kiertotalouden edistäjänä. Kiertotalous tiekarttaa tullaan esittelemään muun muassa Open Bioeconomy Week 2021 -tapahtumassa. Open Bioeconomy Week on biotalouden, digitalisaation ja kiertotalouden yhdistävä tapahtumakokonaisuus, jonka tavoitteena on edesauttaa verkostoitumista eri alojen edustajien kesken poikkitieteellisten aiheiden sekä yritys- ja tiedemaailmaa yhdistävän ohjelmatarjonnan avulla.

Tietoa kirjoittajasta

Iida Holck

Iida Holck työskentelee HAMK Bio -tutkimusyksikössä projektiasiantuntijana sekä toimii LUO Net GOES International -hankkeen projektipäällikkönä. Iida on mukana aluekehitystiimissä sekä HAMKin Afrikka-yhteistyötiimissä. Iida on kiinnostunut kestävästä kehityksestä sekä kiertotaloudesta ja erityisesti siitä, miten näiden avulla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Leave A Reply