Yrityksen datan hyödyntämisen osaaminen kehittyy korkeakouluyhteistyössä

0

Yritykset, etenkin pienet ja keskisuuret, kohtaavat haasteita datan määrässä ja sen käsittelyn menetelmissä – heiltä kun puuttuvat sekä työkalut että osaajat. Kyvykkyys hyödyntää dataa edistää kustannustehokasta toimintaa, tuotekehitystä, kilpailua ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaamista. Se on siis kovin tärkeä taito.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) auttaa yrityksiä kehittymään monin tavoin. Datan hyödyntämisen osalta sitä tapahtuu HAMK Design Factoryn data-analytiikan projektikurssilla. Siellä yhteistoiminnallisessa oppimisessa yritysten ja opiskelijoiden kesken jaetaan tietämystä, tuotetaan yhdessä ymmärrystä ja luodaan uusia ratkaisuja.

Yrityksen ja korkeakoulun tietämyksen jakaminen sisältää osaamisen, taitojen ja tietojen virtoja. Data-analytiikkaprojektissa opiskelijat jakavat havaintojaan ja kehittämisideoita sekä tietoa data-analytiikan työkaluista yritykselle. Yritys puolestaan jakaa opiskelijoille tietoa liiketoimintaympäristöstä, tuotteista, palveluista ja prosesseista.

Opiskelijat ja yritys pyrkivät yhdessä ymmärtämään ratkaistavaa ongelmaa, löytämään selityksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja. Data-analytiikkaprojekteissa yhteinen tietämyksen rakentelu tapahtuu keskusteluissa, joissa opiskelijat pyrkivät lisäämään ymmärrystään ratkaistavasta ongelmasta. Samalla ymmärrystä syntyy myös yrityksille, ja usein yritykset kertovatkin opiskelijoiden avanneen heille kokonaan uusia näkökulmia tuttuun asiaan, sellaisia, joita he eivät olisi itse huomanneet tai tulleet ajatelleeksi.

Yhteistyön kesto data-analytiikkaprojektin äärellä on lyhyt, yhden opintomoduulin mittainen eli kahdeksan viikon mittainen. Siksi toimeksianto lähtötietoineen ja tehokas kommunikaatio projektin alusta asti korostuu. Tästä pitkälti riippuu se, ehtivätkö opiskelijat tuottamaan halutun ratkaisun annetussa ajassa. Korkeakoulun ja yrityksen yhteistyön pitkäjänteisyys osaltaan varmistaa työn lähtökohtia ja tuloksia, jos korkeakoululla on riittävästi ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä.

Projektin viikot on sanoitettu omiksi kysymyksikseen opiskelijoiden tueksi (kuva 1). Ensimmäisellä viikolla tärkeää on keskittyä toimeksiannon ymmärtämiseen ja ottaa selvää toimeksiantajayrityksestä. Toisella viikolla keskiössä on, voidaanko toimeksiantajan toimittamalla datalla vastata hänen antamaan kysymykseensä, eli toimeksiantoon. Kolmannella viikolla päästää itse asiaan ja tuotetaan datasta ensimmäiset visualisoinnit ja esitellään niitä toimeksiantajalle. Neljännellä viikolla voidaan tarvittaessa ottaa lisää dataa ratkaisun toteuttamiseen. Viides ja kuudes viikko on ratkaisun toteuttamisen aikaa, samalla tietenkin hankkien toimeksiantajalta palautetta. Seitsemännellä viikolla viimeistellään ratkaisu, laaditaan käyttöohje toimeksiantajalle. Kahdeksannella viikolla ratkaisut esitellään toimeksiantajille ja toimitetaan heitä varten tehty materiaalipaketti sekä otetaan vastaan palaute, eli kehittämisehdotukset ja kiitokset.

Yrityksen data kuviona, jossa on esitetty kysymyksiä kuten Kuka on asiakas ja mitä hän haluaa tietää?
Kuva 1. Data-analytiikan projektia ohjaavat kysymykset.

Ei siis riitä, että opiskelijat esittelevät ratkaisunsa yritykselle ja toimittavat ratkaisun tulostiedostot. Yritystä on tuettava ratkaisun käytäntöön viemisessä. Tätä varten luodaan käytännöt käyttöohjeiden laatimiseen ja yrityksen kouluttamisesta ratkaisun käyttöön. Näin yritys pystyy hyödyntämään opiskelijoiden ratkaisua käytännössä ja kykenee lisäämään siihen uutta dataa, mittareita ja koontinäyttöjä. Joskus yrityksen kannattaa ottaa opiskelija harjoittelijaksi, auttamaan ratkaisun käyttöönottoa, kehittämään ratkaisua edelleen ja kouluttamaan henkilökuntaa. Tällainen toiminta mahdollistaa paitsi yritysten kehittymisen, myös opiskelijoiden työllistymisen alueen yrityksiin – monien selvitysten mukaan sille on erityisesti tarvetta Kanta-Hämeessä, josta opiskelijat valmistuttuaan siirtyvät usein työskentelemään muihin maakuntiin.

Lue lisää:

DF Data-analytiikan projektityö, toteutussuunnitelma:

https://hamk.opinto-opas.fi/coursedescription/90970?lang=fi

DF Data-analytiikan kesäprojekti

https://www.hamk.fi/projektit/valkky/dap-kesaprojekti-2023-2/

HAMK Design Factoryn data-analytiikan projekteja on toteutettu yhteistyössä Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä -hankkeen kanssa (VÄLKKY, A77472).

Logot: EU EAKR, Vipuvoimaa EU:lta, Hämeen Liitto, Välkky-hanke

 


Kirjoittajat

Anne-Mari Järvenpää, tutkijayliopettaja, HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Jari Jussila, yksikön johtaja, Design Factory

Leave A Reply