Työelämän osaamistarvekartoitus vaatetus- ja muotialalle 2023

0

Vaatetus- ja muotialalla työvoiman ja osaamisen tarve on muutoksessa. Osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittamaa VASTE – Vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili- ja muotialalla -hanketta toteutettiin kevään 2023 aikana osaamistarvekartoitus. Sen tavoitteena oli täsmentää valtakunnallisesti toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten rekrytointi- ja lisäkoulutustarpeita.

Hämeen ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Tavastian ja Planning Pajunen Oy:n yhteistyönä helmi-huhtikuussa 2023 toteuttamassa työelämän osaamistarvekartoituksessa käytiin 15 yrityksen haastattelukierros, johon osallistui yrityksistä toimitusjohtajia, omistajia, hallituksen jäseniä sekä henkilöitä HR-toiminnoista ja asiantuntijatehtävistä. Kartoituksen mukaan osaavan työvoiman saatavuus ja kohtaanto-ongelma ovat merkittävä haaste vaatetus- ja muotialan yrityksissä. Työvoimaa on toisaalta saatavilla, mutta työnhakijoiden osaaminen ei vastaa yrityksen tarpeita. Rekrytointivaikeuksissa on myös merkittäviä alueellisia eroja, ja lähes puolet yrityksistä kertoo, että työvoimaa ei ole saatavilla alueella tai hakijoiden määrä on vähäinen.

Osaamistarvekartoituksen mukaan kaikilla alan yrityksillä on rekrytointitarvetta seuraavan viiden vuoden aikana. 60 % vastaajista arvioi rekrytointitarpeen olevan 1–4 henkilöä ja vajaa 30 % arvioi sen olevan jopa 5–10 henkilöä. Noin puolet yrityksistä kertoo omaavansa hyvät valmiudet rekrytoida myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, mutta erityisesti tuotannon tehtävissä suomen kielen taidon hallinta nähdään edellytyksenä palkkaukselle. Tällä hetkellä yrityksissä nähdään myös, että koulutusrakenteesta puuttuu keskitason teknisen osaajan koulutus. Tämän tyyppisen koulutuksen saanut henkilö voisi toimia esimerkiksi mallimestarina, tuoteassistenttina tai alan materiaalit hallitsevana ostajana.

Osaamistarpeet vaihtelevat tehtävittäin

Selvityksen mukaan osaajatarpeita on melko tasaisesti tuotannon, tuotekehityksen ja muotoilun sekä myynnin- ja markkinoinnin tehtävissä. Tuotannon tehtävissä tarvetta on erityisesti ompelutehtävissä, josta edetään sisäisen perehdytyksen ja koulutuksen kautta haasteellisimpiin tuotannon tehtäviin kuten leikkuuseen ja erikoiskoneille. Asiantuntijatehtävistä kartoituksessa tuotekehitys- ja designosaaminen nimettiin merkityksellisimmiksi osaamistarpeiksi. Tuotekehitystehtävät voivat sisältää muun muassa uusien tuoteryhmien suunnittelua mallistoon tai valikoimaan, mallituotteiden valmistamista sekä tuotteiden sovitusta kaavakorjauksia varten. Tuotekehityksessä tarvitaan myös hankintaosaamista, 3D-osaamista ja materiaaliosaamista.

Markkinointi on yhä enenevässä määrin digimarkkinointia, jossa kaivataan osaajia sekä strategisiin tehtäviin että markkinoinnin toteutukseen. Verkkokauppaosaajien tarve kasvaa muotialan digitalisoitumisen myötä. Muotialan verkkokaupan ja digiviestinnän tehtäviin hakeutuvilla henkilöillä nähdään osaamisessa vajeita liiketaloudellisessa ymmärryksessä ja kyvyssä kehittää kaupallisia ratkaisuja. Kuluttajamyynnissä asiakaspalveluosaaminen korostuu. Kivijalkakauppojen myyjän tehtävissä toimivilla osaamisvajetta nähdään toimialaosaamisen puolella eli vaatteiden muotokielen ja kokotaulukoiden tuntemuksessa sekä siinä, kuinka osataan tarjota asiakkaan vartalolle istuvia malleja ja sopivaa kokoa.

Vaatetus- ja muotialan yritysten henkilöstön koulutustarve

Tällä hetkellä henkilöstön täydennyskoulutus kiinnostaa mahdollisuutena puolta haastatteluun osallistuneiden yritysten edustajia, mutta sen ei nähdä ratkaisevan yrityksen henkilöstövajausta tai rekrytointiin liittyviä haasteita. Työssä olevalle henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa erikoistumis- ja täydennyskoulutus saa eniten kannatusta. Poikkeuksena tässä ovat tuotannon työtehtävät, jossa toteutetaan oppisopimuskoulutusta.

Yrityksen näkökulmasta kiinnostavimmiksi koulutusteemoiksi nousivat muotialan digitalisaation mahdollisuudet, verkkokauppaosaaminen, vastuullinen brändi ja uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä tuotekehitys- ja laatuprosessiin liittyvät teemat. Digitalisaation osalta 3D-osaaminen nostaa osaamistarpeita sekä suunnittelun että myynnin puolella. Verkkokaupassa korostuu myyntidatan analysoinnin tärkeys sekä kanavan kyky toimia nimenomaan myyntikanavana. Vastuullisuus huomioidaan myös tuotesuunnittelussa ja materiaalivalinnoissa, jossa korostuvat vastuullinen ostotoiminta sopimuksineen, kiertotalouden huomiointi sekä materiaalitestaukset. Tuotekehityksen ja laadun näkökulmasta esiin tuodaan mm. sourcing-ostamisen dokumentit sekä prosessien laadukas läpivienti.

Osaamistarvekartoitukseen pohjautuen on koottu Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutuksen ja Ammattiopisto Tavastian yhteistyönä työelämälähtöinen vaatetus- ja muotialan kohderyhmälle soveltuva koulutustarjotin, josta osallistuja voi valita uratavoitteidensa mukaisen kokonaisuuden. Opiskelijalle maksuton opintotarjonta toteutetaan lukuvuoden 2023–2024 aikana.


Kirjoittajat

Koulutussuunnittelija Marja Savolainen, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Jatkuva oppiminen
Tuotannon asiantuntija Päivi Pajunen, Planning Pajunen Oy

Lue lisää osaamistarvekartoituksesta: www.hamk.fi/vaste

 

Leave A Reply