Pysyvä koti – muuttuvat palvelut -hankkeessa kehitettiin digitaalisesti tuettua joustavan hoivan palvelupolkua

0

Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluissa toteutettiin vuosina 2021–2022 Pysyvä koti – muuttuvat palvelut -hanke. Hankkeeseen saatiin sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -toimintamallin kehittämiseen osana kansallista ikäohjelmaa.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää asumisen ja hoivan yhdistämisen konsepteja, jotka tukisivat nykyistä tilannetta ikääntyvien ihmisten palveluiden tarpeissa, joihin pyritään vastaamaan olemassa olevien niukkojen resurssien avulla. Päätavoitteena oli, että asiakkailla olisi mahdollisuus asua ja elää samassa asuinympäristössä elämänsä loppuun asti riippumatta palvelutarpeesta. Hankkeen keskeisiä osa-alueita olivat asumisympäristöjen, teknologisten ratkaisujen hyödyllisemmän käytön, palveluiden joustavuuden, yhteisöllisyyden sekä omavalvonnan ja resursoinnin kehittäminen ja edistäminen. Hanketta toteutettiin Lammin Pellavakodissa, Kalvolan Hyvinvointikeskus Sauvolassa ja Hämeenlinnan kantakaupungin Keinukamarissa.

Työn tuloksena määriteltiin palvelujen yhteensovittamista ja käytännön parannuksia mukaileva, kansallisesti monistettava toimintamalli Hyvinvointikeskus-konsepti joustavan palvelun asumisen mallina ikääntyneille. Palvelujen laadukkuus oli kehittämisen lähtökohtana.

Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK) oli hankkeessa osatoteuttajana. Ammattikorkeakoulu oli mukana Pellavakodissa toteutetuissa teknologian hyödyntämisen piloteissa. Pilotoituja toimintamalleja olivat etäryhmäkuntoutus ja Vivago-potilaskutsujärjestelmän hyödyntäminen. HAMK oli mukana piloteissa AMK- ja YAMK-opiskelijoiden sekä kehittävän arviointitutkimuksen kautta, joka kohdistui Vivagon hyödyntämiseen yöaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa ja hoidossa.

Hankkeessa toteutetut kokeilut ja tehdyt havainnot

Lammin Pellavakodissa toteutettiin arvioivaa kehittämistyötä Vivagon käytöstä ympärivuorokautisessa hoivassa. Arviointi sisälsi kolme työpajaa, jotka toteutettiin yhteistyössä Pellavakodin henkilöstön ja HAMKin toimijoiden kanssa. Lisäksi kerättiin havaintoaineistoa yhden yövuoron aikana ja hoitotyön opiskelijoiden tekemien projektitöiden avulla.  keräsi havaintoaineiston yövuoron aikana. Heidi Kivelän YAMK-opinnäytetyöaineisto ja Vivagon käyttökokemukset kerättiin henkilöstöltä arviointityöpajoissa. Tutkijat osallistuivat myös arviointityöpajoihin.

Työpajoissa tehtiin suunnitelmat Vivagon käytön uusille kokeiluille. HAMKin hoitotyön opiskelijat toteuttivat projektitehtäviä syyslukukaudella 2021 ja vuoden 2022 aikana. Heidän projektinsa ja kokeilunsa keskittyivät aihepiireihin ryhmäetäkuntoutuksen kehittäminen ja kokeilut, Vivagon käyttö omaisyhteistyön välineenä sekä Vivagon hälytysten hyödyntäminen herätteenä RAI-arvioinnin (= asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin kattava mittaristo) toteutukselle. Opiskelijoiden osaprojekteja toteutettiin aihepiirin taustoituksen lisäksi yhteensä kahdeksan.

Kehittämistyön tuloksena havaittiin, että Vivagon turvallinen käyttö ympärivuorokautisessa hoivassa  osaamista, jotta Vivagon hälytyksiä voidaan turvallisesti ja luotettavasti tulkita ja toimia niiden edellyttämällä tavalla. Vivagon hyödyntäminen hoivan tukena edellyttää henkilöstön osaamisen varmistamista ja riittävää täydennyskoulutusta.

Vivagon hälytysten merkitys ja uskottavuus sekä niiden tulkinta ovat keskeisiä näkökulmia hyödynnettäessä turvateknologiaa yöaikaan. Tarkoin harkitut hälytysten säädöt perustuen yhteiseen päätöksentekoon tukevat turvallista yöhoivaa. Jos hoitaja ei luota, että hälytyksiä tulee tai tulee usein vääriä hälytyksiä, ei toimintamalli mahdollista sille asetettuja tavoitteita. Osittaisten RAI-arviointien toteuttaminen perustuu Vivago-tietoon.

Hankkeen aikana Vivagon uusia käyttömahdollisuuksia ideoitiin ja kokeiltiin. Kolmannessa työpajassa määriteltiin kokeilun aiheeksi hälytysaikojen optimointi, ja se sisälsi erityisesti yöaikaiset aktiivisuushälytykset. Keskustelussa mainittiin lisäksi tarve osaamisen kartoitukselle ja Vivagon päivittäisen käytön lisäämiselle. Em. työpajassa jatkokehitettiin kokeiluaiheita, ja henkilöstö halusi kokeilla uudeksi toimintatavaksi lääkemuutosten lisäämisen aktiviteettikäyrälle. Lisääminen tukee hoidon vaikuttavuuden seurantaa, ja näyttää lääkärille, kuinka lääkitys on vaikuttanut asukkaaseen. Hankkeessa tehtyjen havaintojen ja kerätyn tiedon analysoinnin perusteella voidaan todeta, että Vivagon käytön osaaminen on lisääntynyt henkilöstöllä hankkeen aikana ja luottamus järjestelmään on kasvanut, mutta osaamisessa on vielä kehitettävää.

Kehittämistyön tuloksena, perustuen kokeiluihin ja pilotteihin, syntyi Digitaalisesti tuetun joustavan ympärivuorokautisen hoivan malli, jota voidaan hyödyntää viitekehyksenä kehitettäessä uusia palvelumalleja iäkkäille ihmisille.

Digitaalisesti tuetun joustavan ympärivuorokautisen hoivan malli
Digitaalisesti tuetun joustavan ympärivuorokautisen hoivan malli

Kirjoittajat

Päivi Sanerma, tutkijayliopettaja, tenure track, HAMK Smart

Miia Lehtonen, projektipäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki

Leave A Reply