Osallisuuden tukeminen ohjauksen keinoin

1

Mitä kaikkea osallisuus tarkoittaa? Osallisuus on laaja-alainen ja moniulotteinen käsite, johon sisältyy useampia ulottuvuuksia. Tärkein ulottuvuus lienee yksilön osallisuus suhteessa omaan elämäänsä. Osallisuus näkyy yksilön positiivisena toimijuutena, kun hän kokee, että hänellä on päätäntävalta omiin asioihinsa liittyen. Hän voi vaikuttaa omien asioidensa kulkuun ja hänellä on valinnanvaraa sekä vaihtoehtoisia toiminnan mahdollisuuksia, joilla voi saada aikaan muutoksia omassa elämässään.

Toinen tärkeä osallisuuden ulottuvuus on yksilön vaikuttamismahdollisuudet erilaisissa yhteisöissä, yhteiskunnassa ja sen tarjoamissa palveluissa. Osallisuus ilmenee tunteena tai kokemuksena siitä, että kuuluu johonkin tai joihinkin yhteisöihin, kuten harrastus-, opiskelu- ja/tai työyhteisöihin. Osallisuus näkyy tällöin yksilön yhdenvertaisina ja saavutettavina toimintamahdollisuuksina, hyvinvointina sekä vuorovaikutuksena suhteessa muihin henkilöihin. Osallisuutta voidaan edistää sosiaalisen, psykologisen, fyysisen, psyykkisen ja digitaalisen saavutettavuuden keinoin, jotka luovat laaja-alaisen mahdollisuuksien kirjon. Osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen voi liittyä erilaisia rooleja eri elämänvaiheissa esim. opiskelija, työnhakija tai asiakas, joka vaativat myös erilaista yhteistyötä monialaisen ohjauksen verkostoissa.

Osallisuuteen liittyy myös yhteiskunnan ja yksilön näkökulmista edustuksellisen demokratian ulottuvuus. Tällöin on kyseessä yksilön mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja vaikuttaminen sitä kautta sekä tulevaisuuteen että erilaisiin palveluihin. Näitä vaikuttamisen paikkoja tarjoavat esim. erilaiset järjestöt.

Osallisuus vahvistuu, kun yksilö:

 • tuntee, että hänen päivittäiset tekemisensä ovat merkityksellisiä
 • saa myönteistä palautetta tekemisistään
 • kokee, että häneen luotetaan
 • saa apua silloin, kun hän sitä todella tarvitsee
 • on tarpeellinen jollekin toiselle ihmiselle
 • kuuluu itselle tärkeään yhteisöön tai ryhmään
 • pystyy tavoittelemaan itselle tärkeitä asioita
 • pystyy vaikuttamaan joihinkin elinympäristönsä asioihin
 • pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun
 • tuntee, että hänen elämällään on tarkoitus (Isola ja muut, 2017)

Holistisen ohjauksen avulla voidaan tukea ohjattavan osallisuutta siten, että hän tulee kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään erilaisissa yhteisöissä. Ohjauksessa tulee ottaa huomioon ohjattavan näkökulmat, kokemus, tiedot ja itseohjautuvuus sekä niiden tukeminen, kun hän tekee valintoja ja suunnitelmia esim. koulutukseen hakeutumisen tai työllistymisen suhteen. Realistisen minäpystyvyyden vahvistaminen on tärkeää, jotta ohjattava voi nähdä mahdollisimman monia vaihtoehtoja mahdollisina itselleen tulevaisuudessa, kykenee luomaan vahvan pohjan toiminta- ja tulevaisuushorisontille sekä saa vahvan pohjan tulevaisuuden haasteiden kohtaamiselle. (Sarén, 2021, 64) Holistisella ohjauksella voidaan edistää henkilön positiivisen toimijuuden ja osallisuuden kehittymistä siten, että hänen itsetuntonsa vahvistuu, aktiivisuus lisääntyy, rohkeus kasvaa, tiedonhankintataidot kehittyvät sekä vastuunottaminen omista asioista lisääntyy (Sarén, 2021, 63).

Osallisuuden tukemisen tarkoituksena on lisätä henkilön elämänhallintaa, toimintavalmiuksia, osaamista sekä osaamisidentiteetin rakentumista vahvistamalla ohjattavan yksilöllisiä voimavaroja ja niiden hyödyntämistä. Oallisuuden edistämisen on katsottu olevan yhteiskunnallisella tasolla merkittävä keino syrjäytymisen ja huono-osaisuuden torjumisessa, joten siksi se on tärkeää huomioida myös ohjauksessa.

 

Kirjoittaja: koulutuspäällikkö Anu Raudasoja, AOKK

 

Lähteet:
Isola, A-M, Kaartinen, H., Leemann, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtari, S. & Keto-Toko, A. (2017). Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamista. Työpaperi 33/2017. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Microsoft Word – Mita-osallisuus-on-osallisuuden-viitekehysta-rakentamassa_10.10.doc (julkari.fi)
Sarén, R. (2021). Toimijuuden tukeminen ohjauksessa. Opinto-ohjaajien kokemuksia toimijuuden tukemisesta opinto-ohjauksessa toisen asteen oppilaitoksissa. Pro gradu -tutkielma. Ohjausalan maisteriohjelma, Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105172934

Discussion1 kommentti

 1. Pingback: Osallisuuden tukeminen ohjauksen keinoin

Leave A Reply