Näin syntyi Kanta-Hämeen puurakentamisen strategia ja tiekartta

0

Kanta-Hämeen ensimmäinen maakunnallinen puurakentamisen strategia ja tiekartta on valmistunut. Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoiman maakuntatasoisen työn innovatiivisuus liittyy strategiatyön toteutustapaan, jossa alueen yhteistyönä laadittiin puurakentamisen visio ja strategia vuosille 2022–2030. Strategiaprosessin toteutus on hyödynnettävissä myös muissa maakunnissa.

Kanta-Hämeessä tunnistettiin tarve laatia koko maakunnan kattava puurakentamisen visio ja strategia, jonka tavoitteena olisi vahvistaa alueen osaamista ja elinvoimaa, toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää kansainvälistä kilpailukykyä. Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia -hanketta 1.1.2021 – 31.3.2022 koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) rahoittajinaan Ympäristöministeriö ja Hämeen liitto.

Strategiaprosessin vaihe 1 – tilannekuvan laatiminen

Strategiatyö aloitettiin Kanta-Hämeen puurakentamisen tilannekuvan laatimisella maalis-toukokuussa 2021. Rakennuttamisen ja rakentamisen valmiutta sekä tarpeita puun käytön lisäämiseksi maakunnan julkisessa rakentamisessa sekä aiheeseen liittyviä osaamistarpeita selvitettiin haastattelu- ja kyselytutkimuksilla, joihin osallistui maakunnassa toimivia puualan yrityksiä, asiantuntijayhteisöjä, kunnallisia toimijoita ja oppilaitosedustajia yhteensä 52 henkilöä. Tuloksena saatiin ehdotuksia keskeisiksi strategisiksi ja elinvoimaa lisääviksi tavoitteiksi sekä pohjaa puu- ja hybridirakentamiseen liittyvien osaamistarpeiden ja resurssien määrittelylle. Kysely- ja haastattelukoonti tehtiin kahdessa sidosryhmätilaisuudessa, jossa työstettiin maakunnan puurakentamisen SWOT-analyysi, joka on julkaistu nimellä Kanta-Hämeen puurakentamisen tilannekuva 2021.

Puurakentamisen strategiaprosessin mallinnus

Strategiaprosessi vaihe 2 – vision määrittely

Kesäkuun työpajassa SWOT-analyysiin tukeutuen laadittiin visiota. Työpajan aikana pienryhmissä nostettiin esiin strategisia painopistealueita, joiden kautta muodostettiin yhteensä 7 visioaihiota. Työpajaan osallistui yhteensä 17 henkilöä kunnista, oppilaitoksista, yrityksistä ja muista sidosryhmistä. Iterointikierroksen ja saman tyyppisiä teemoja yhdistelemällä saatiin kolme visioaihiota. Lopullisen vision määrittäminen toteutettiin maakuntajohtajan, Hämeen liiton ja hankkeen ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta. Visiolausekkeeksi täsmentyi: ”Elinkaariviisaan puu- ja hybridirakentamisen edistäjä”. Visiotyöpajan tuloksena syntyneitä lausekkeita hyödynnettiin edelleen kärkiteemoihin liittyvien strategisten tavoitteiden määrittelemisessä.

SWOT-taulukko puurakentamisesta

Strategiaprosessi vaihe 3 – strategian luonnoksen laadinta

Strategiaa jalostettiin edelleen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa strategiatyöpajoissa syys-lokakuussa 2021. Työpajoihin osallistui yli 50 asiantuntijaa eri sidosryhmistä. Ensimmäisessä työpajassa johdateltiin puurakentamisen tulevaisuuden näkymiin ja osaamistarpeisiin, jonka pohjalta lähdettiin pienryhmissä muodostamaan strategisia tavoitteita jokaiseen kärkiteemaan liittyen. Toisen työpajan aikana koko osallistujaryhmän kesken pohdittiin konkreettisia toimenpiteitä aiemmassa tilaisuudessa määritellyille tavoitteille. Työpajassa käytiin läpi eri sidosryhmien rooleja strategian toteuttamisessa ja yhteisiä linjauksia toiminnan suuntaamiseksi.

Strategiatyöpajojen pohjalta muodostettiin Kanta-Hämeen puurakentamisen strategiakarttaan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet kolmen aiemmin määritellyn kärkiteeman alle: 1) Elinvoima ja kilpailukyky, 2) Osaaminen ja asiantuntijuus, 3) Toimintaympäristö ja verkostot. Strategiakartta toimi keskiössä Kanta-Hämeen puurakentamisen tiekartassa. Tiekartta asetettiin palautekierrokselle nettisivustolle ja myös erillisiä palautekeskusteluja eri toimijoiden kanssa käytiin.

Puurakentamisen strategiakartta
Kanta-Hämeen puurakentamisen strategiakartta 2022–2030

Strategiaprosessi vaihe 4 – vision ja strategian vahvistaminen ja toimeenpano

Palautekierroksen jälkeen visio, strategia ja tiekartta viimeisteltiin ja julkistettiin maaliskuussa 2022. Julkistamistilaisuudessa strategian esittelyn lisäksi luodattiin puurakentamisen markkinoiden muutoksiin ja teollisen tuotannon kehitykseen sekä puurakentamiseen edistämiseen kunnissa. Strategiaprosessin lopputuloksena julkaistiin Kanta-Hämeen puurakentamisen strategia ja tiekartta vuosille 2022–2030. Strategian keskeisenä tavoitteena on nostaa Kanta-Häme yhdeksi johtavaksi puu- ja hybridirakentamisen asiantuntijakeskittymäksi, puurakentamisen vahvaksi tuotannolliseksi toimijaksi sekä kilpailukykyisten komponentti- ja rakennetuotteiden viejäksi.

Strategiaan liittyvät materiaalit löytyvät sivustolta: www.hamk.fi/kestavan-rakentamisen-edistajat

Teksti: Marja Savolainen, Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia -hankkeen (1.1.2021–31.3.2022) projektipäällikkö ja HAMK Upin Jatkuvan oppimisen palveluiden koulutussuunnittelija

Leave A Reply