Muotoilijan portfoliolla näkymätön näkyväksi

0

Sosiaalinen media on tänään tärkeä väylä osoittaa muotoilijan visuaalista näkemystä ja taitoa. Instagramin merkitystä ja rakentamista osana muotoilijan osaamista kävi huhtikuussa HAMKin muotoiluopiskelijoille avaamassa kaksi graafisen suunnittelun ja viestinnän ammattiopettajaa Cristina Barres Rangel ja Eusebio López Jiménez Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló -korkeakoulusta Espanjasta. Heidän avustuksellaan kolmannen vuosikurssin opiskelijat saivat arvokkaan lisän tietotaitoa rakentaessaan ammatillista portfoliota kohti työelämää ja usein myös omaa yrittäjyyttä.

Kun ajatellaan muotoilua, saattaa mielenpohjasta nousta esiin kuva yksinäisestä sankarimuotoilijasta, joka luonnosta vaikutteita imien muotoilee meille käyttäjille esineitä ja ympäristöjä. Kuva ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Muotoiluprosessi on tyypillisesti yhteistyötä, siitä käytettyjä englanninkielisiä käsitteitä voivat olla: teamwork, cooperation, co-design, co-creation, participatory design tai collaborative design.

Yhteistyöprosesseissa on tärkeää pitää kaikki osalliset tietoisina työskentelyn vaiheista ja vaikutteista, tavoitteista ja tarpeista, käyttäjistä ja ympäristöistä. Tämä edellyttää sujuvaa ja ymmärrettävää kommunikaatiota. Osana muotoilun opintoja erityisesti visualisointi- ja havainnollistamistaidot ovat keskeisiä sisältöjä, unohtamatta kirjallisen ja suullisen viestinnän valmiuksia.

Keramiikkaa, erilaiset lasitukset
Kuva: Juho Kastemaa, lasitekokeiluja

Erilaiset portfoliot ovat sen vuoksi merkittävässä roolissa opinnoissa. Portfoliot kokoavat informaatiota visualisointeina ja teksteinä muille nähtäväksi. Visualisoinnit välittävät vahvasti myös tunnelmia ja sanoin vaikeasti tavoitettavia ilmiöitä. Väri- ja fonttivalinnat, asettelut, sommittelu ja kuvitukset avaavat näkymän tuotteiden ja suunnittelun ytimeen. Tällä kommunikoinnilla on erityinen merkitys yhteistyölle, jotta kaikki prosessin osalliset, asiakkaat, tilaajat, alihankkijat, valmistajat saavat käsityksen yhteisistä tavoitteista. Samoilla elementeillä viestitään myös työnantajille muotoilijan tai muun ammattilaisen osaamisesta ja persoonasta.

Visuaalisuus on noussut entistäkin merkittävämpään rooliin maailmassa, joka on saturoitu kuvilla, videoilla, tunteisiin vetoamisella ja mielikuvilla. Kuten Arni Aromaa kiteyttää haastattelussa koskien muotoilijoiden työnhakua ”Informaation pitää olla tiivis, kiteytetty ja helppo lukea; sehän on muotoilijan taito yleensä” (Muotoilu.info n.d.). Muotoilijalla siis myös muotoseikat portfoliossa kertovat itse ammatillisesta osaamisesta, niitä ei voi erottaa kirjallisesta tai muusta sisällöstä.

Muotoilun portfolioita on jäsennetty koulutuksessa seuraavilla tavoilla:

1. Luonnoskirja

Erittäin henkilökohtainen visuaalinen muistiinmerkitsemisen työkalu, joka kulkee muotoilijan mukana koko uran ajan. Luonnoskirja on löytöretki ja päiväkirja, jonka visuaalinen sisältö on suunnittelun ja ideoinnin polttoainetta ja raaka-ainetta.

Opiskelijat maalaamia luonnoksia
Kuva: Juho Kastemaa, luonnoksia

2. Osaamisportfolio / Henkilökohtainen portfolio

Sisältää kaikki asiayhteyteen liittyvät dokumentit, kuten muistilaput, oppimispäiväkirjat, artikkelit, haastattelut, luentomuistiinpanot, todistukset jne. Yksinkertaisimmillaan osaamisportfolio voi olla pöytälaatikkoon kerätty sekalainen nippu asiaan liittyviä papereita tai tiedostoja. Se sisältää luonnoksia, leikkeitä, kaavioita, ideoita, postikortteja, huomautuksia, arviointeja tai muistiinpanoja esim. työtunneista ja oppimiskokemuksista. Se toimii materiaalipankkina prosessiportfoliolle ja ammatilliselle portfoliolle. Esimerkkeinä henkilökohtaisesta portfoliosta ovat henkilökohtainen päiväkirja ja oppimispäiväkirja tai työkirja.

3. Dokumentoiva portfolio / Prosessiportfolio

Tämä on tarkoitettu oppijalle itselleen, opettajille, opiskelijatovereille ja työnantajalle riippuen asiayhteydestä. Se sisältää ”valittuja paloja” työprosessista sekä kirjallisesti että kuvallisesti. Kuvallinen osuus voi olla ideatauluja, luonnoksia, piirustuksia, teknisiä kuvia ja tunnelmakuvia. Kirjallinen osuus koostuu tiedonhankinnasta, raportista eli työselostuksesta ja itsearvioinnista. Tarkoitus on tehdä näkyväksi oppimistaidot, -oppimisprosessi ja tulokset. Näkyväksi voi myös tehdä tuotteen suunnittelu- ja kehitysprosessin. Tämä tarkoittaa prosessin dokumentoimista, luonnoksin, valokuvin, tekstein, itsearvioinnein.

Asukokoelman luonnoksia, kolme erilaista asua.
Kuva: Milda Ramanauskiene, kokoelman visualisointia

4. Ammatillinen portfolio / Näyteportfolio

Henkilökohtaisen portfolion sekä prosessiportfolion pohjalta laaditaan ammatillinen portfolio, johon kerätään omaa osaamista parhaiten edustavat dokumentit. Toisin kuin henkilökohtaisella portfoliolla, ammatillisella portfoliolla on selkeä rakenne. Lisäksi ammatillinen portfolio sisältää aina selostuksia ja pohdintoja liittyen näytteisiin, miksi ko. dokumentti on valittu yms. Sisältää Curriculum vitaen.

Lisäksi toisinaan saatetaan tarvita myös akateeminen portfolio, jota vaaditaan työnhaussa tiettyihin organisaatioihin tai oppilaitoksiin. Näissä on usein annettuna muotovaatimus.

Kirjoittaja:
Pirjo Seddiki, muotoilun yliopettaja

Leave A Reply