Monialaisten tiimien rakentaminen konetekniikan ja liiketalouden yhteisprojektissa

0

Keväällä 2023 käynnistyi liiketalouden ja konetekniikan osalta yhteisprojekti, jossa Praecom Oy:n toimeksiantoon koottiin monialaiset projektiryhmät. Projektin tavoitteena oli rakentaa eri koulutusten opiskelijaryhmistä samaa ongelmaa ratkovia tiimejä. Haasteet tiivistyvät yhteisen ongelman määrittämiseen, yhteiskehittämisen rakenteiden muodostamiseen ja toimivan, perustellun konseptin rakentamiseen. Tiimien toimintaa tarkastellaan Googlen re:Work -tutkimuksen (n.d.) teemojen avulla.

Toimeksianto haastoi opiskelijoiden lisäksi myös opettajia luomaan yhteisiä käytäntöjä opetukseen liittyen: projektin sisällön tuli olla opiskelijoille kirkas, ja opettajatiimin tuli viestiä teemoista sekä projektin etenemisesti samalla tavalla molemmille ryhmille. Samalla tuli huolehtia siitä, että monialaisuudesta saadaan luotua positiivinen toimintamalli.

Monialaisuus projektissa

Monialaisuudella käsitetään kuvan 1 mukaisesti tilannetta, jossa opiskelijaryhmän toiminta on jakautunut kahtia ja eri koulutusten opiskelijat työstävät oman koulutuksensa määrittelemää projektiympäristössä. Tilanne herättää ”me ja ne” -mallista keskustelua, mikä ei edesauta yhteisen ongelman määrittelyä ja täten poikkialaiseen työskentelyyn suuntautumista.

Poikkialaisessa työskentelyssä (kuva 2) ajatuksena on eri koulutusten projektitiimien syvempi yhteistyö, jolloin syntyy yksi yhteinen näkemys ratkaistavasta ongelmasta. Tällöin ryhmien yhdistynyt näkemys luo koulutusrajat aidosti ylittävää tekemistä. Samalla syntyy laajempi kokonaisnäkemys ratkaistavasta haasteesta. Projektiryhmien sisäisen toiminnan näkökulmasta oli havaittavissa poikkialaisen tiimityön tuomia hyötyjä yhteisen kielen, selkeämmän toiminnan jakautumisen ja aktiivisen viestinnän osalta.

Konetekniikan osalta toteutuksessa oli mukana päiväopetuksen opiskelijoita, kun liiketalouden toteutuksessa oli mukana niin monimuoto- kuin päiväopiskelijoita. Osalla ryhmistä oli siis yhteisen kielen lisäksi löydettävä yhteinen aika yhteisten käytänteiden kehittämiselle. Kahdeksan viikon periodissa toteuttavan projektissa olikin useita muuttujia, jotka vaikuttivat tiimien kykyyn muodostaa poikkialainen näkemys projektista.

Kuva 1. Monialainen työskentely (Perustuen Biemel, Bijl-Browser & McPhee, 2018)

 

 

Kuva 2: Poikkialainen työskentely (Perustuen Biemel, Bijl-Browser & McPhee, 2018)

 

Kuinka tiimit eroavat ryhmistä

Tiimeillä tarkoitetaan tässä tekstissä Google re:Work (n.d.) -tutkimuksessa määrittelemiä ryhmiä, joissa on vahva keskinäinen riippuvuussuhde. Tiimit suunnittelevat työn tekemisen tavat, ratkaisevat ongelmia, tekevät päätöksiä ja valvovat projektiprosessia yhdessä. Tiimeissä entiteetit tarvitsevat toisiaan, jotta ne saavuttavat halutun tuloksen. Tässä kirjoituksessa entiteetteinä toimivat liiketalouden ja konetekniikan erilliset projektiryhmät. Googlen toteuttamassa tutkimuksessa pyrittiin tutkimaan tiimien tehokkuutta. Löydöksenä havaittiin, että tiimin toimijoiden kyvykkyyden sijasta tärkeintä oli yhteisen työskentelytyylin löytäminen.  

Tiimin rakenteen syntymiseen vaikutti tutkimuksessa eniten kokemus psykologisesta turvallisuudesta ja kokemus siitä, että tiimin jäsenillä oli lupa ottaa hallittuja riskejä ja epäonnistua toistensa edessä. Toiseksi tärkeintä oli luottamus tiimin toisiin jäseniin ja toiminnan sovitunlaiseen etenemiseen niin aikataulujen kuin työn laadun osalta. Kolmanneksi tärkein prioriteetti oli tiimin sisäinen rakenne ja toiminnan selkeys, sisältäen tiimin sisäisen työnjaon, suunnitteluprosessin sekä tavoitteet. Neljäntenä prioriteettina oli yhteisen merkityksen rakentaminen ja viidentenä vaikutuksen aikaansaaminen. Yksittäisten tiimin jäsenten toiminnan tehokkuudella ei havaittu olevan merkitystä tiimin laajemman onnistumisen näkökulmasta. 

Pohdittaessa eri koulutusten rakentamia, aitoon yritystoimeksiantoon liittyviä projekteja, on tarpeellista rakentaa ymmärrys myös tiimien rakentamisen dynamiikasta, merkityksen antamisesta sekä projektin avaamisesta niin, että opiskelijat ymmärtävät omien rooliensa lisäksi myös tiimityön ja projektin suunnittelun sekä toteuttamisen merkityksen. Opettajien rooli onkin toimia fasilitoimassa aitoa poikkitieteellisyyttä ja antaa aikaa tiimien dynamiikan rakentumiselle muutaman viikon mittaisten projektien aikana. Yhteissuunnittelun lisäksi koulutusten opettajien tuleekin siis rakentaa oma tiimi, jossa ilmentyvät myös poikkitieteellisyyden ja tehokkaan tiimin elementit, jotta toimintaa voidaan välittää yhteisen kielen kautta myös opiskelijoille. 


Lähteet:

Biemel, M., Bijl-Browser M., McPhee, C. (2018). Editorial: Transdisciplinary Innovation. Technology Innovation Management Review, 2018.   

Google re:Works. (n.d.). Understanding Team Effectiveness. Haettu 26.1.2023 osoitteesta https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/  

Kirjottajat:

Jukka Raitanen, liiketalouden lehtori, HAMK
Antti Hänninen, konetekniikan lehtori, HAMK
 

Leave A Reply