Monialainen uraohjaus

0

Monialaisen uraohjauksen tavoitteena on eri alan ammattilaisten välinen sisäinen ja/tai ulkoinen yhteistyö ja moninaisuus, jossa heidän toisiaan täydentävä osaaminen yhdistetään ohjattavaa parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Monialainen uraohjausryhmä kootaan tapauskohtaisesti ohjattavan kokonaisvaltaiseksi tueksi ja tietojen vaihtamiseksi, joiden tavoitteena on ohjattavan osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Yhdistämällä eri toimijoiden tiedot ohjattavasta saadaan kokonaisvaltaisempi kuva hänen ohjauksellisista tarpeistaan, joihin pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu. Monialaisen uraohjauksen toteuttamisessa on tärkeää muistaa, että ohjattava on toiminnan subjekti, joka saa tietoa erilaisista vaihtoehdoista valintojen ja päätöksentekonsa tueksi.

Monialaisen uraohjauksen lähtökohtana on se, että uraohjaaja osaa ottaa huomioon muiden ohjausverkostossa toimivien täydentävän osaamisen sekä arvostaa tätä tietotaitoa voimavarana ohjattavan holistisessa ohjauksessa. Samalla se antaa yksittäiselle toimijalle näkökulman siitä, että hänen ei tarvitse osata kaikkea itse. Näin eri ammattikuntien raja-aidat madaltuvat ja eri ammattilaisten erilaiset tulokulmat pystytään hyödyntämään holistisessa ohjauksessa. Onnistuakseen monialaisessa uraohjauksessa toimijoilla tulee olla yhteinen päämäärä uraohjaukseen liittyvistä tavoitteista ja työtavoista, joilla sitä toteutetaan, koska yhteistyön tekemisen kulttuurit voivat olla eri aloilla toisistaan poikkeavia. Monialaisessa uraohjuksessa tulee huomioida myös se, että ohjauksen tulee olla ohjattavan kannalta saavutettavaa. Saavutettavuudessa tulee huomioida fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, digitaalinen ja tilanteesta riippuen myöskin pedagoginen saavutettavuus.

Monialaiseen uraohjukseen liittyvä yhteistyö on yleensä suunnitelmallinen prosessi, joka edellyttää koordinointia, avointa tietojen vaihtoa sekä hyvää keskinäistä vuorovaikutusta, jotta erilaiset tarpeet voidaan sovittaa yhteen. Monialaiselle yhteistyölle tulee varata riittävästi aikaa, jotta toimijat ennättävät tutustua toisiinsa ja rakentaa yhteistyöltä vaadittavaa luottamusta keskenään. Toimijoiden epävarmuus omista oikeuksista ja mahdollisuuksista välittää tietoa muille toimijoille on yksi keskeisimmistä toimintaa haittaavista tekijöistä, joka on hyvä ratkaista monialaisen uraohjaustiimin ensimmäisissä tapaamisissa. Monialaisen uraohjauksen asiantuntijuus kehittyy dialogissa toisten kanssa erilaisissa kohtaamisissa. Monialaisessa uraohjauksessa on myös tärkeä keskustella siitä, kenelle kuuluu kokonaisvastuu monialaisesta uraohjauksesta.

Miksi monialaista uraohjausta kannattaa tehdä? Monialainen yhteistyö on parhaimmillaan aitoa yhteistyötä, osaamisen jakamista, työstä oppimista ja oman näkökulman laajentamista. Se on tehokas tapa toteuttaa ohjausta, kun resurssit saadaan hyötykäyttöön laaja-alaisesti esim. työnjaon selkiintymisen kautta ja eri toimijoilla on kokonaiskäsitys ohjattavan tilanteesta.

Kirjoittajat: Anu Raudasoja ja Sanna Heino

Lähde: Helander, J., Pukkila, P., Lilja, T., Koskela, S., Leppänen, A. & Mäkinen, S. (2020). Valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen monialaisen uraohjauksen laadunvarmistukseen. HAMKin e-julkaisuja 2/2020.

Leave A Reply