LearnWell ohjauksen tukena: oppimiskokemuskysely ja ryhmäreflektio yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa keväällä 2023

0

Korkeakouluopiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät haasteet ovat herättäneet huolta ja huomiota jo ennen koronapandemiaa, mutta erityisesti sen jälkeen. Jotta pystymme tukemaan opiskelijoittemme opintoihin liittyvää hyvinvointia, meidän pitää tietää, miten heillä menee.

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) yksi keino opiskelijoiden tukemiseksi on oppimiskokemuskysely LearnWell*. Kyselyä on kehitetty ja pilotoitu vastaamaan HAMKin tarpeisiin vuodesta 2021 alkaen, ja jo yli 1500 opiskelijaa on vastannut kyselyyn – osa heistä kahteen kertaan. LearnWell-kysely mittaa tutkimusperustaisesti opiskelijoiden kokemuksia oppimisprosesseista, oppimisympäristöstä, osaamisen kehittymisestä ja opiskeluhyvinvoinnista. Kyselyllä kerättyä dataa hyödynnetään koulutustasolla opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä, ja koko yhteisön tasolla sen avulla pyritään kasvattamaan ymmärrystä siitä, mistä ja miten hyvinvoiva oppimisympäristö rakentuu.

Aiempien kyselyiden tulosten ja kyselyaineistosta tehdyn tutkimuksen perusteella tiedämme, että esimerkiksi lähestymistavoilla opiskeluun ja käsityksillä itsestä oppijana on yhteys opiskelussa koettuun hyvinvointiin. Tiedämme myös, että lähestymistavat opiskeluun ovat ainakin osittain taitoja, joita voi opetella ja joihin voi saada ohjausta. Opiskeluun liittyvä hyvinvointi on toki itseisarvo sinänsä, mutta tiedämme myös, että se on vahvasti yhteydessä opintomenestykseen.

Opiskeluhyvinvoinnin tulosten tarkastelu yhdessä opiskelijoiden, opinto-ohjaajien, tutoropettajien ja tutkijoiden kanssa

Keväällä 2023 LearnWell-kyselyn käyttö osana opinto-ohjausta vahvistuu, kun opinto-ohjaajat ovat ensimmäistä kertaa mukana kyselyn toteuttamisessa ja tulosten ohjauksellisessa hyödyntämisessä. Kyselyn kohderyhmässä ovat ensimmäisen vuoden opiskelijat, ja sekä vastaaminen että tulosten ryhmätasoinen purku pyritään toteuttamaan osana opetusta tai opintojen ohjausta.

Opetuksen osana tehtävän kyselyn fasilitoinnista ja tulosten tulkinnasta vastaavat LearnWell-tiimin tutkijat. Tutkijan lisäksi paikalla on opinto-ohjaaja ja mahdollisesti myös tutoropettaja. He tuntevat oman ryhmänsä parhaiten ja pystyvät tunnistamaan kyselystä nousevia teemoja myös ryhmäohjauksen näkökulmasta. Kyselytuloksista nousevien teemojen työstämistä voikin parhaimmassa tapauksessa jatkaa myöhemmin erilaisissa ohjauksellisissa tilanteissa, osana ryhmän opintopolkua.

Kyselyn eri osa-alueista keskitytään tänä keväänä erityisesti opiskeluhyvinvointiin. LearnWell-tiimin tutkijat ovat muotoilleet valmiiksi lyhyet opiskeluhyvinvointiin liittyvät teoriatekstit sekä pohdintakysymyksiä ryhmäreflektion tueksi. Mitattuja opiskeluhyvinvoinnin osa-alueita tarkastellaan yhdessä sekä opiskelijoiden että opetuksen näkökulmasta: on tärkeää tehdä näkyväksi, että opiskeluhyvinvointi syntyy opiskelijoiden, ohjaajien ja opettajien dynaamisessa vuorovaikutuksessa.

Mitä seuraavaksi?

LearnWell-oppimiskokemuskyselyn toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen on jatkuvasti kehittyvä prosessi. Kevään 2023 kysely- ja purkutilaisuuksista opiskelijoille kerätään käyttäjäkokemuksia mukana olevilta opiskelijoilta, opinto-ohjaajilta ja tutoropettajilta. Tapaa toteuttaa kysely kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella. Opiskelijan näkökulmasta on tärkeää oppia tunnistamaan ja sanoittamaan oppimiseen liittyviä prosesseja heti opintojen alusta alkaen, sillä oppimaan oppiminen ja itsereflektio vaativat aikaa ja opettelua. Onkin tärkeää, että oppimisympäristön eri toimijat, kuten opettajat ja opinto-ohjaajat, auttavat ja tukevat opiskelijaa kehittymään ja kasvamaan oman alansa asiantuntijan lisäksi myös oppijana.

Tulosten käsittely on opiskelijoiden lisäksi tärkeää toteuttaa myös koulutusten ja opettajien kanssa, ja tilaisuuksia koulutuksille onkin tulossa myöhemmin keväällä. Tiedämme, että koulutuksissa ollaan kiinnostuneita sekä tutkimuspohjaisista LearnWell-kyselyn tuloksista ja niistä nousevista kehitysehdotuksista että yhteisen ymmärryksen ja käsitteistön luomisesta organisaatiotasolla.

*Pohjautuu Helsingin yliopistossa kehitettyyn HowULearn-kyselyyn, jota HAMK on ollut pilotoimassa ja yhteiskehittämässä vuoden 2022 loppuun asti. LearnWell-kyselystä voit lukea lisää täältä: https://www.hamk.fi/projektit/learnwell/  


Kirjoittajat

Sara Rönkkönen, lehtori, HAMK Edu -tutkimusyksik, LearnWell-tiimi

Riitta Rytkönen, opinto-ohjaaja, Bio- ja elintarviketekniikka. 

Leave A Reply