JATKOT-hankkeen ensimmäinen Mentorivalmennus käynnistyi lokakuussa

0

Työelämälähtöisen, tutkintotavoitteisen ja aidosti osaamisperustaisen jatkuvan oppimisen koulutusmallin kehittäminen on päätavoitteena eräässä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ajankohtaisista hankkeista.

JATKOT-hankkeessa ollaan kehittämässä täysin uudenlaista koulutusmallia teknologia-aloille yhdessä rakennus- ja automaatioalan yhteistyöyritysten kanssa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitimme ja raportoimme yritysten alakohtaisia osaamistarpeita. Keskeisiä kumppaneita niin osaamistarpeiden tunnistamisessa kuin koulutusmallin kehittämisessäkin ovat yhteistyöyritysten joukostaan valitsemat mentorit. Mentorien koulutukseen kehitetty Mentorivalmennus on nyt lähtenyt käyntiin. 

Mentorointi perustuu mentorin ja aktorin keskinäiselle luottamukselle ja hyvälle vuorovaikutukselle

Mentorointi on tavallisesti määritelty eräänlaiseksi ohjaus- ja kehittämistoiminnaksi, jossa on paljon yhtäläisyyksiä esimerkiksi perehdytyksen, työnohjauksen ja coachingin kanssa. Tyypillisesti mentoroinnissa tunnistetaan ainakin kaksi roolia, jotka ovat “mentori” ja “aktori”. Osapuolista kokeneemman mentorin tehtävänä on tukea aktoria esimerkiksi osaamisen kehittämisessä ja ammatti-identiteetin kasvussa, tekemättä kuitenkaan asioita hänen puolestaan.  

JATKOT-hankkeen aikana opiskelijalle nimetyn mentorin tehtävänä on mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen työpaikalla, osallistua osaamisen tunnistamiseen yhdessä korkeakoulun edustajien kanssa sekä osallistua aktiivisesti uuden koulutusmallin kehittämiseen. Myös mentorin oman osaamisen on täten mahdollista kasvaa ja kehittyä prosessin aikana. Kokemattomampi osapuoli, aktori (tässä tapauksessa uuden työelämälähtöisen koulutusmallin opiskelija), on aktiivinen toimija, jolla on omistajuus omasta oppimisestaan, kehittymisestään ja kasvustaan. JATKOT-hankkeessa mentoroinnin tavoitteet syntyvät ensisijaisesti aktorin toiveista ja tarpeista, ottaen kuitenkin keskeisesti huomioon myös työnantajatyöyrityksen tavoitteet.  

Valmennuksesta tukea mentorin työhön

JATKOT-hankkeen aikana yhteistyöyrityksistä koulutetaan mentorit HAMK Edu-tutkimusyksikön toteuttamassa mentorivalmennuksessa. HAMKin asiantuntijoiden lisäksi kouluttamiseen osallistuu asiantuntijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK) ja Koulutuskuntayhtymä Tavastiasta.  

Mentorivalmennuksen ensimmäisenä tavoitteena on, että sen käytyään mentorilla on kykyä mahdollistaa ja ohjata rakennusmestari- tai insinööriopiskelijan oppimista työpaikalla. Toisena tavoitteena on antaa työkaluja siihen, että mentori on omalta osaltaan mahdollistamassa jatkuvaan oppimiseen kannustavaa ympäristöä, kulttuuria ja ilmapiiriä omalla työpaikallaan. Kolmantena tavoitteena on se, että valmennuksen käytyään mentori osaa tunnistaa ja arvioida rakennusmestari- tai insinööriopiskelijan tutkintotavoitteen mukaista osaamista yhdessä korkeakoulun edustajien kanssa. Mentorivalmennus on opintopisteytettyä koulutusta, joten tulevat mentorit voivat halutessaan hyödyntää tehtyä opintosuoritusta esimerkiksi osana mahdollisia omia korkeakouluopintojaan.   

Ensimmäisiä kokemuksia verkkovalmennuksena toteutettavasta Mentorivalmennuksesta

Mentorivalmennus käynnistyi lokakuussa 2023, kun 17 motivoitunutta ja aktiivista mentorivalmennettavaa yhteistyöyrityksistä aloitti valmennuksen. Tulevat mentorit toivoivat valmennukselta erityisesti tukea vuorovaikutus- ja ohjausosaamisensa kehittymiseen, pedagogista näkökulmaa työpaikalla tapahtuvaan jatkuvaan oppimiseen ja uusia ideoita ja oivalluksia omaan työhön.  

Pedagogisesti tarkasteltuna Mentorivalmennuksen keskiössä on yhteistoiminnallinen oppiminen ja vertaisoppiminen, ja tulevat mentorit tulevatkin jakamaan paljon omia kokemuksiaan sekä antamaan ja saamaan toisiltaan palautetta valmennuksen aikana. Merkittävä osa Mentorivalmennusta on ryhmätyönä toteutettava esitys siitä, miltä osin rakennusmestarin tai automaatiotekniikan insinöörin osaamista on mahdollista hankkia käytännön töiden yhteydessä omalla työpaikalla ja minkä verran oppilaitosympäristöissä. Samalla analysoidaan, miten koulutusohjelmat ja niiden osaamisvaatimukset vastaavat työnantajayrityksen tarpeisiin.   

Mentorivalmennukseen tulee sisältymään verkkotapaamisia, itsenäistä opiskelua, sekä edellä mainittu yrityskohtaisena ryhmätyönä toteutettava oppimistehtävä. Opiskelu tapahtuu HAMKin verkko-oppimisympäristössä loka-joulukuussa 2023. Jo valmennuksen loppupuolella mentorit pääsevät hyödyntämään oppimaansa, kun uuden työelämälähtöisen koulutusmallin pilotointiin valittujen opiskelijoiden kanssa käydään ensimmäiset kolmikantaiset ohjauskeskustelut.


Kirjoittajat

Sara Rönkkönen, JATKOT-hankkeen pedagoginen asiantuntija; lehtori, HAMK Edu LearnWell-tutkimusryhmä

Heini Liminka, JATKOT-hankkeen asiantuntija, rakennusala; koulutussuunnittelija, HAMK Jatkuva oppiminen

Jatkot-hankkeen (1.1.2023–31.12.2025) tavoitteena on kehittää työelämälähtöinen, aidosti osaamisperustainen ja korkeakoulututkintoon tähtäävä jatkuvan oppimisen koulutusmalli teknologia-aloille. Hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja osatoteuttajat ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta ja kansallisena rahoittajaviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Jatkot-hanke tekee yhteistyöstä myös yrityslähtöisen osaamisen kehittämisen parissa työskentelevän Lossi-hankkeen kanssa. Lossi-hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu.  

Leave A Reply