Finanssiakatemian opeTETin hyödyntäminen finanssialan opetuksessa

0

Finanssiakatemian opeTETissä finanssialan yritykset tarjoavat ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille mahdollisuuden tutustua alan työelämään ja päivittää tietojaan alalla tehtävästä työstä. TET-jakso ei ole avoin vain suoraan finanssialalle suuntaavaa koulutusta antaville opettajille, vaan kaikille kiinnostuneille toisen ja kolmannen asteen opettajille. Kevään 2023 TET-jaksolle osallistuivat myös Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opettajia tavoitteenaan hankkia lisätietoa ja vinkkejä finanssiliiketoiminnan opintojen kehittämiseksi ajankohtaisilla sijoitustoimintaan, rahoitukseen ja vakuutusalaan liittyvillä teemoilla.

Mikä ihmeen opeTET?

Finanssiakatemia on Finanssiala ry:n hallinnoima yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset. Verkoston tarkoituksena on mm. jakaa tietoa ja osaamista sekä lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä niin, että työelämän tarpeet huomioidaan paremmin opetuksessa. Verkostoon kuuluu noin 20 oppilaitosta. Hämeen ammattikorkeakoulu on ollut mukana verkostossa jo useamman vuoden ajan. (Finanssialalle, n.d.)

Finanssiakatemian opeTET on konsepti, jossa finanssialan asiantuntijat kertovat yhteistyöoppilaitosten opettajille verkkoistunnoissa ajankohtaisista pankki- ja vakuutusalan teemoista. Käsiteltävät teemat pohjautuvat niin opettajien toiveisiin kuin työelämän edustajien näkemyksiin siitä, mitkä teemat tulisi sisällyttää finanssialaan liittyvään opetukseen. Kevään opeTET-jakson asiantuntijat tulivat mm. LähiTapiolasta, Danske Bankista ja Työeläkevakuutusyhtiö Elosta. Verkko-istunnoissa keskusteltiin tarkemmin seuraavista aiheista:

  • Kestävä sijoitustoiminta ja rahoitus
  • Finanssialan urapolut ja osaamistarpeet
  • Robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen

Finanssialan opetus Hämeen ammattikorkeakoulussa

HAMKin liiketalouden koulutus tarjoaa opiskelijoille 15 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden finanssialaan liittyviä opintoja. Kokonaisuus koostuu seuraavista teemoista: riskienhallinta ja vakuuttaminen, sijoittaminen ja varainhoito sekä investointipäätöksenteko ja sitä tukeva laskenta. Opinnot ovat suosittuja niin monimuoto- kuin päiväopiskelijoiden keskuudessa, ja kevään 2023 toteutuksiin osallistui lähes 100 opiskelijaa. Opintojaksoja vetävät liiketalouden opettajat Risto Järvinen, Ari Sarviharju ja Pasi Käkelä yhteistyössä finanssialan asiantuntijoiden kanssa. Monet HAMKin finanssialan opinnot suorittaneista päätyvät työharjoitteluun ja lopulta vakituiseen työhön pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin.

Liiketalouden koulutukseen sisältyvien opintojaksojen kehittämisen yhtenä apuvälineenä käytetään opettajien TET-jaksoja. Näiden jaksojen aikana opettajat piipahtavat työelämässä ja tutustuvat työelämän tulevaisuuden osaamistarpeisiin. TET-jaksoilta opittujen asioiden avulla kykenemme kehittämään opetussuunnitelmia niin, että ne vastaavat paremmin työelämän vaatimuksia. Finanssiakatemian opeTETin kautta liiketalouden opettajat hakivat ideoita nimenomaan finanssialan opetuksen kehittämiseksi.

Esimerkiksi kestävän kehityksen arvojen mukainen sijoittaminen ja rahoitus ovat keskeisiä nykypäivän finanssialan teemoja, joita meidän tulee käsitellä opintojaksoillamme. Lisäksi opiskelijoiden on ymmärrettävä, kuinka robotiikka ja tekoäly muuttavat rutiininomaista työntekoa finanssialan työtehtävissä. Finanssiakatemian opeTETin keskustelujen kautta nousi esiin myös erilaisia käytännön osaamistarpeita, kuten käytännön analyysien tekeminen, ryhmätyöt ja oppimistehtävien esittely sidosryhmille. Saimme TET-jaksolta vahvistusta ajatukselle, että pankki- ja vakuutusalan työ on monipuolista ja asiakaskeskeistä. Työ edellyttää ennen kaikkea sosiaalisia taitoja, joita pyrimme harjoittamaan ryhmätöiden ja esitysten muodossa jo nyt.


Kirjoittaja:

Risto Järvinen, liiketalouden lehtori

Lähdeluettelo:

Finanssialalle. (n.d.). Finanssiakatemia. https://www.finanssialalle.fi/tyoelama-ja-oppilaitosyhteistyo/finanssiakatemia.html  

Leave A Reply